Jednotka (eneagram)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
1 Nezdravé správanie:
Tvrdohlavé, farizejské, rozkladné
Normálne správanie:
Perfekcionistické, váhavé, ohľaduplné
Zdravé správanie:
Kriticky bdelé, pokojné, eticky na výške
Stručná charakteristika:
Jedničky ženie hlboká túžba po spravodlivosti, pravde a mravnom poriadku. Snažia sa byť dobrým príkladom. Je im zaťažko akceptovať vlastné aj cudzie nedokonalosti. Od malička sa snažia byť slušné, čistotné, perfekcionistické, poslušné a spĺňať to, čo od nich očakáva ich okolie. Neustále skúmajú či sú dosť dobrí. Okolnosťami sú často prinútení byť predčasne dospelými. Sú prehnane poriadkumilovné. Často nemajú zmysel pre humor - sú vážne.
Kľúčové negatívne posolstvo:
Svet odsudzuje negatívne chovanie a impulzívnosť. Keď sa neovládneme (hneváme, …), alebo si neplníme svoje povinnosti, sme potrestaní a to bolí. Ak si chceme zaslúžiť lásku, musíme splniť očakávania svojho okolia a nerobiť chyby.
Stratégia prežitia:
Chovať sa usporiadane, korektne, opravovať chyby. Mimoriadny zmysel pre kritiku, aby sa vyhli kritike zvonka. Ak som bezchybný, som hodný a zasluhujem si lásku. Musím sa preto usilovať o sebakontrolu a dokonalosť. Potláčaním spontánnosti sa v nich ale hromadí silný, vnútorný hnev.
Hodnotový systém:
Poriadok, právo, prísnosť, disciplína, zmysel pre poctivosť, úsilie zlepšovať sa, morálka,…
Dilema:
Neustále hľadanie dokonalosti v nedokonalom svete. Neustále sklamanie nad nedokonalosťami, frustrácie z toho, že ľudia a svet nie sú takí, ako by mali byť. Frustrácia z vlastnej nedokonalosti.
Koreň hriechu:
Zlosť. Sám si ju ale neuvedomuje ako svoj problém a je viac-menej presvedčený, že ho nič podobné netrápi. Hanbí sa za ňu a preto si svoju agresivitu pred sebou ani pred inými nepriznáva. Pritom je hnacím motorom jeho konania.
Pasce:
Nedotklivosť.
Obranný mechanizmus:
Kontrola reakcie - aby nedávali najavo svoju zlobu. Namiesto prirodzeného chovania neustále cenzurujú svoj prejav.
Obrat a vyzdravenie:
Musia sa naučiť namiesto posudzovania prijímať seba a druhých. Vidieť svoje chyby prv, než chyby iných. Musia sa naučiť, že nie je len jedna správna cesta. Brať samých seba s nadhľadom a nie príliš vážne. Rozvinúť v sebe driemajúci ideál pravdy, krásy a dobra a vedieť pravdu prijať - o sebe, aj o iných. Musí prestať chcieť „všetko, alebo nič“ a akceptovať veci v ich nedokonalosti.
Životné poslanie:
Naučiť sa nielen „vážne“ pracovať na zdokonalení sveta, ale naučiť sa aj hrať, uvoľniť, odbúrať hnev a precitlivenosť. Naučiť sa vnímať svet okolo v jeho neustálom, postupnom raste.
Zviera:
Teriér, mravec, včela
Zem:
Rusko
Farba:
Strieborná
Osobnosti: Martin Luther, Karl Barth, sv. Juraj
Svätci: Ignác z Loyoly
Biblické postavy: Pavol, archanjel Michal

Útecha: 7; Stres: 4


Typy eneagramu: Jednotka | Dvojka | Trojka | Štvorka | Päťka | Šestka | Sedmička | Osmička | Deviatka