Slovenská národná knižnica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Logo Slovenskej národnej knižnice na jej budove
Budova Slovenskej národnej knižnice v Martine

Slovenská národná knižnica (SNK) je moderná vedecká, kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá slúži všetkým občanom Slovenska a používateľom zo zahraničia. V depozite Slovenskej národnej knižnice sa nachádza 4,7 milióna knižničných dokumentov, z toho viac ako 1,6 milióna tvoria literárne a hudobné rukopisy a fotografie zo zbierok Literárneho archívu SNK. SNK tiež uchováva desiatky tisíc objektov vo svojich dvoch múzeách – Literárnom múzeu SNK a Slovanskom múzeu A. S. Puškina. Slovenská národná knižnica je vrcholnou národnou inštitúciou, ktorá koordinuje rozvoj Knižničného systému Slovenskej republiky a zabezpečuje modernizáciu vlastných knižničných a informačných služieb ako aj služieb partnerských knižníc, pričom priamo spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami.


Poslanie SNK[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská národná knižnica je samostatný právny subjekt so sídlom v Martine, v minulosti (do roku 2000) bola súčasťou Matice slovenskej. Zriaďovateľom SNK je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Slovenská národná knižnica je v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v platnom znení a svojej zriaďovacej listiny z roku 2000 v znení neskorších zmien a doplnkov národnou knižnicou Slovenskej republiky a vrcholnou štátnou kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárnomúzejnej, literárnoarchívnej a biografickej činnosti.

Jej základným poslaním je prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, budovať, ochraňovať a sprístupňovať knižničné fondy, archívne fondy a múzejné zbierkové predmety so vzťahom k dokumentácii vývoja slovenskej literatúry, knižnej kultúry a umenia, ako aj databázy z týchto oblastí, a tým uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby ľudí a napomáhať ich celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj.

Slovenská národná knižnica:

 • a) je konzervačnou knižnicou a depozitnou knižnicou Slovenskej republiky,
 • b) prednostne zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné slovacikálne dokumenty,
 • c) je národnou bibliografickou agentúrou, ktorá zabezpečuje koordináciu národného bibliografického systému, národnú bibliografickú registráciu slovacikálnych dokumentov, odborné spracúvanie a sprístupňovanie slovenskej národnej bibliografie,
 • d) je pracoviskom na literárnoarchívnu, literárnomúzejnú a biografickú dokumentáciu, výskum, ochranu a podporu slovenskej kultúry a literatúry,
 • e) je metodickým, poradenským, koordinačným, vzdelávacím a štatistickým pracoviskom knižničného systému,
 • f) je národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie dokumentov a medzinárodnú identifikáciu dokumentov,
 • g) je vedeckovýskumným a štandardizačným pracoviskom knižničného systému,
 • h) je národným ústredím medziknižničnej výpožičnej služby a pracoviskom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,
 • i) spravuje a ochraňuje historický knižničný dokument a historický knižničný fond,
 • j) vyjadruje sa k návrhu na vyhlásenie a zrušenie historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu a určuje jeho hodnotu,
 • k) vedie Ústrednú evidenciu historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov a evidenciu o dokumentoch a súboroch knižničných dokumentov vyradených z ústrednej evidencie,
 • l) vyjadruje sa k žiadosti o udelenie súhlasu na trvalý vývoz dokumentu alebo súboru dokumentov, ktorý by pre svoju mimoriadnu hodnotu bolo možné navrhnúť na vyhlásenie za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond,
 • m) je národným pracoviskom pre oblasť reštaurovania, konzervovania, ochranného kopírovania a digitalizácie knižničných dokumentov,
 • n) spravuje súborný katalóg monografií knižníc a koordinuje tvorbu súborných katalógov knižníc,
 • o) uzatvára s príslušnou organizáciou kolektívnej správy hromadnú licenčnú zmluvu na rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky,
 • p) prostredníctvom príslušnej organizácie kolektívnej správy uhrádza odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním v rozsahu udelenej licencie.

Služby SNK[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská národná knižnica poskytuje knižnično-informačné služby širokej verejnosti vo svojej sídelnej budove, v budove Literárneho múzea SNK, Slovanského múzea A.S. Puškina v Brodzanoch, ale aj online. V sídelnej budove v Martine sa poskytujú najmä tieto služby:

 • výpožičné (absenčné aj prezenčné)
 • medziknižničné a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby
 • rešeršné a referenčné služby
 • služby študovní (Univerzálna študovňa, multimediálna študovňa, mikrofilmová študovňa, študovňa Literárneho archívu SNK, študovňa Národného biografického ústavu)
 • služby Informačno-vedeckého centra
 • prístup k elektronickým informačným zdrojom
 • služby genealogického kabinetu
 • verejné internetové pracovisko
 • služby strediska patentových informácií
 • Wi-Fi pripojenie

Umiestnenie SNK[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská národná knižnica sa nachádza na adrese Námestie J.C. Hronského 1, 03601 Martin. GPS súradnice: 49.068974, 18.932982

Prístup[upraviť | upraviť zdroj]

Čitateľom SNK sa môže stať každý občan Slovenska, od veku 15 rokov. SNK je otvorená aj pre návštevníkov zo zahraničia. Čitateľský preukaz sa v tomto prípade vydáva na základe povoleniu k pobytu na území SR, alebo pasu. Podmienky vydania čitateľského preukazu upravuje čitateľský poriadok SNK.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • Dikda.eu - Digitálny knižnica a digitálny archív+