Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Súradnice: 48°10′22″S 17°08′38″V / 48,17268866731758°S 17,144006179117895°V / 48.17268866731758; 17.144006179117895

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
Právna formaÚstredný orgán štátnej správy
OdvetvieŠtátna správa
Založená1. júna 2022
SídloTomášikova 14366/64A
831 04 Bratislava, Slovensko
PôvodSlovensko
VedenieMartin Hypký
(predseda od 26. mája 2022)
Územný rozsahSlovensko
Webstavebnyurad.gov.sk

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ÚÚPaV) vznikol 1. júna 2022 na základe rozhodnutia Národnej rady. Odo dňa svojho zriadenia vykonáva všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu riadneho chodu úradu a k prechodu práv a povinností v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na úrad od 1. januára 2023.

Kompetencie úradu[upraviť | upraviť zdroj]

Úrad je s účinnosťou od 1. januára 2023 ústredným orgánom štátnej správy pre územné plánovanie (okrem ekologických aspektov), výstavbu a vyvlastnenie.

V oblasti územného plánovania[upraviť | upraviť zdroj]

 • koordinuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy, okresných úradov v sídle kraja, samosprávnych krajov a obcí,
 • je dotknutým orgánom štátnej správy pri prerokúvaní koncepcií, politík a programov ministerstiev a samosprávnych krajov,
 • metodicky riadi výkon štátnej správy na úseku územného plánovania okresného úradu v sídle kraja, odboru výstavby a bytovej politiky,
 • vypracúva metodiku obstarávania územných plánov regiónov, územných plánov obcí a územných plánov zón a metodicky usmerňuje orgány územného plánovania,
 • organizuje vzdelávanie zamestnancov samosprávnych krajov a obcí, ktoré obstarávajú územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumenty,
 • overuje skúškou odbornú spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov obcami a samosprávnymi krajmi,
 • vedie register odborne spôsobilých osôb,
 • zabezpečuje úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti územného rozvoja s osobitným dôrazom na spoluprácu so susednými štátmi, s členskými štátmi Európskej únie a Rady Európy v rámci Územnej agendy Európskej únie, Európskej konferencie ministrov zodpovedných za územné/regionálne plánovanie Rady Európy, Dohovoru o krajine v oblasti územného plánovania, Výboru pre bývanie a územný manažment Európskej hospodárskej komisie OSN,
 • obstaráva Stratégiu územného rozvoja Slovenska a jej aktualizáciu,
 • obstaráva Koncepciu územného rozvoja Slovenska a jej aktualizáciu a predkladá ju vláde Slovenskej republiky na schválenie,
 • zverejňuje Koncepciu územného rozvoja Slovenska,
 • obstaráva územno-technické podklady a poveruje ostatné orgány územného plánovania ich obstaraním,
 • posudzuje zadanie a návrh územného plánu regiónu a návrh zmien a doplnkov územného plánu regiónu,
 • prevádzkuje a sprístupňuje informačný systém o územnom plánovaní,
 • predkladá vláde každé štyri roky správu o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky,
 • zabezpečuje poskytovanie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí,
 • rieši spory pri prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, ak sa ich nepodarí odstrániť dohodou medzi príslušnými orgánmi štátnej správy.

V oblasti stavebného poriadku a vyvlastňovania[upraviť | upraviť zdroj]

 • vypracúva koncepcie a smery rozvoja na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku, štátneho stavebného dohľadu, stavebnej inšpekcie a vyvlastňovania,
 • zabezpečuje spoluprácu s inými štátmi, medzinárodnými organizáciami a s orgánmi Európskej únie,
 • spolupracuje s Európskou komisiou na úseku uznávania odborných kvalifikácií pre výkon povolaní architekt a stavebný inžinier,
 • vytvára koncepciu bezpečnosti a vhodnosti výstavby a jednotnej technickej politiky určením všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, vrátane požiadaviek na stavby určené pre bezbariérové užívanie,
 • vykonáva štátnu stavebnú správu, riadi a kontroluje jej výkon,
 • metodicky usmerňuje činnosť okresného úradu v sídle kraja, stavebného úradu a Slovenskej stavebnej inšpekcie,
 • zabezpečuje hlavný štátny stavebný dohľad,
 • vykonáva štátnu správu vo veciach vyvlastnenia, riadi a kontroluje jej výkon uskutočňovaný okresnými úradmi v sídle kraja,
 • určuje príslušnosť stavebného úradu pre vydanie rozhodnutia, ak sa má opatrenie alebo stavba uskutočniť v územnom obvode viacerých krajov,
 • koordinuje postupy správnych orgánov preskúmavajúcich záujmy chránené osobitnými predpismi v konaniach podľa stavebného zákona,
 • koordinuje uplatňovanie stavebného zákona špeciálnymi, vojenskými a inými stavebnými úradmi,
 • po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy rozhoduje o rozporoch v konaniach podľa stavebného zákona v prípade, že sa vzniknutý rozpor neodstráni dohodou medzi príslušnými dotknutými správnymi orgánmi,
 • určuje obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon činnosti stavebného úradu,
 • overuje skúškou osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon činnosti stavebného úradu,
 • určuje v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a Slovenskou komorou stavebných inžinierov obsah odbornej skúšky, navrhuje vymenovanie členov skúšobnej komisie, navrhuje preskúšanie oprávnených osôb a koordinuje činnosti týchto komôr,
 • vykonáva kontrolnú a evidenčnú činnosť priestupkov ukladaných podľa stavebného zákona,
 • poskytuje dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obce na úseku stavebného poriadku.

Predstavitelia úradu[upraviť | upraviť zdroj]

Zákony[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]