Bibliografická citácia: Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zosúladenie so stránkou „Zoznam bibliografických odkazov“; nový zdroj; wikilinky; drobné úpravy. ŠR
(Doplnenie techniky citovania podľa metódy prvého údaja a dátumu; wikilinky. ŠR)
(Zosúladenie so stránkou „Zoznam bibliografických odkazov“; nový zdroj; wikilinky; drobné úpravy. ŠR)
'''Bibliografická citácia''' alebo '''citácia''' ([[Angličtina|angl.]] ''citation'') je technika (metóda, spôsob) spojenia [[bibliografický odkaz|bibliografického odkazu]] s miestom textu[[text]]u, ku ktorému sa vzťahuje [[bibliografický odkaz]]. Citácia je, inými slovami, forma ''skráteného odkazu'' umiestnená v zátvorkách vnútri textu[[text]]u alebo pripojená k textu[[text]]u ako poznámka na dolnej časti strany, na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo na konci textu[[text]]u.<ref>KATUŠČÁK, D.: ''Chrestomatia k základom bibliografie,'' 2006, s. 7.</ref><br />
Citácia je skrátené označenie citovaného zdroja ([[dokument]]u) podľa niektorej metódy odporučenej [[norma|normou]] STN [[ISO 690]]. Citácia slúži na spojenie ''citovaného miesta'' (miesta s [[citát|citátom]]) so záznamom o [[citovaný dokument|citovanom dokumente]]. Tento záznam je potom položkou v [[zoznam bibliografických odkazov|zozname bibliografických odkazov]]. Citácia slúži aj na spojenie ''citovaného miesta'' so ''skráteným záznamom'' o [[citovaný dokument|citovanom dokumente]] umiestneným napr. pod čiarou na príslušnej strane.<ref name=KIMLICKA2>KIMLIČKA, Š.: ''Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2,'' 2004, s. 2.</ref>
 
== Techniky citovania ==
Technika citovania spočíva v spôsobe spájania ''citovaného miesta'' (miesta s [[citát|citátom]]) so záznamami o [[citovaný dokument|citovaných dokumentoch]] uvedených v [[zoznam bibliografických odkazov|zozname bibliografických odkazov]].<ref name=KIMLICKA2 /><br />
Toto prepojenie sa zabezpečuje niektorou z troch [[Metódy citovania|metód]]''[[Techniky citovania|techník citovania'']]:<ref>KIMLIČKA, ŠtefanŠ.: Tamže, 2004, s. 29 – 33.</ref><br />
 
* '''Metóda číselných odkazov'''
Citácie sú spojené s popisom [[citovaný dokument|citovaného dokumentu]] poradovým číslom, ktoré je umiestnené ako horný [[index]] alebo v zátvorke. Poradie odkazov zodpovedá prvému výskytu ich citovania. Ak za sebou nasleduje viac citácií toho istého [[dokument]]u, majú rovnaké číslo ako prvá citácia. Ak sa citujú osobitné časti [[dokument]]u, môžu sa za poradovým číslom citácie uviesť čísla strán. Odkazy sa v číslovanom [[zoznam bibliografických odkazov|zozname bibliografických odkazov]] usporiadajú podľa ich poradových čísel.<ref>KIMLIČKA, ŠtefanŠ.: Tamže, 2004, s. 30.</ref> Zoznam je umiestnený na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo celého [[text]]u ([[kniha|knihy]], [[článok|článku]] a pod.) a je zoradený podľa poradových čísel odkazov tak, ako sú číslované citácie v texte. Poradové čísla odkazov sú umiestnené vľavo a záznamy jednotlivých odkazov sú odsadené<ref name=KIMLICKA12>KIMLIČKA, Š.: ''Ako citovať – Tvorba zoznamov bibliografických odkazov'', 2007, s. 12.</ref> (aby boli lepšie rozpoznateľné).<br />
 
Zoznam je uvedený na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo celého [[text]]u ([[kniha|knihy]], [[článok|článku]]); poradové čísla sú vľavo a druhý a ďalšie riadky jednotlivých odkazov sú odsadené (aby boli zreteľnejšie oddelené jednotlivé položky zoznamu).<br />
* '''Metóda priebežných poznámok'''
Citácie sú spojené s popisom [[citovaný dokument|citovaného dokumentu]] poradovým číslom, ktoré je umiestnené ako horný [[index]] alebo v zátvorke. Tieto čísla odkazujú na poznámky, v ktorých môžu byť odkazy na citácie. Pre každý výrok alebo skupinu výrokov sa používa jedno číslo poznámky. Príslušná poznámka môže citovať viac ako jeden [[dokument]]. Ak sa nejaký [[dokument]] cituje viackrát, nasledujúce citácie dostávajú odlišné čísla. V poznámke, ktorá sa odvoláva na [[dokument]] citovaný v predchádzajúcej poznámke, sa buď opakuje úplná citácia (odkaz), alebo sa uvedie číslo predchádzajúcej poznámky s číslami citovaných strán a pod.<ref>KIMLIČKA, ŠtefanŠ.: Tamže, 2004, s. 31.</ref> Poradové čísla citácií a [[poznámka|poznámok]] sa uvádzajú len v [[poznámka]]ch pod čiarou, na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo celého [[text]]u ([[kniha|knihy]], [[článok|článku]] a pod.). [[Poznámka|Poznámky]] sú zoradené podľa ich poradových čísel. Ak sa robí osobitný [[zoznam bibliografických odkazov]], je umiestnený na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo celého [[text]]u ([[kniha|knihy]], [[článok|článku]] a pod.). [[Bibliografický odkaz|Odkazy]] sú v ňom zoradené [[abeceda|abecedne]] – podľa prvého prvku popisu (meno [[autor]]a, resp. názov [[dokument]]u, ak je dielo [[anonym|anonymné]]) a nečíslujú sa. Keďže sa zoznam nečísluje, je dobré odsadiť druhý a ďalšie riadky každého záznamu.<ref>KIMLIČKA, Š.: Tamže, 2007, s. 13.</ref><br />
 
Poradové čísla citácií sa uvádzajú len v poznámkach pod čiarou, na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo celého [[text]]u ([[kniha|knihy]], [[článok|článku]]); ak sa robí osobitný [[zoznam bibliografických odkazov]], je umiestnený na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo celého [[text]]u ([[kniha|knihy]], [[článok|článku]]); je zoradený [[abeceda|abecedne]] podľa prvého prvku popisu (meno [[autor]]a, resp. názov [[dokument]]u, ak je dielo anonymné) a môže sa odsadiť druhý a ďalšie riadky jednotlivých odkazov – poradové čísla sa do zoznamu nepíšu.<br />
* '''Metóda prvého údaja a dátumu'''
V texte sa uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko [[autor]]a, alebo prvé slovo z názvu [[dokument]]u) a rok vydania [[citovaný dokument|citovaného dokumentu]]. Ak sa prvý údaj už nachádza v rámci [[text]]u, v zátvorkách za ním sa uvedie len rok. V prípade potreby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj čísla citovaných strán. Ak majú dva alebo niekoľko [[dokument]]ov ten istý prvý údaj a rovnaký rok, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c, a pod.) za rokom vnútri zátvoriek. To isté sa urobí aj v [[zoznam bibliografických odkazov|zozname bibliografických odkazov]].<ref>KIMLIČKA, ŠtefanŠ.: Tamže, 2004, s. 33.</ref> Jednotlivé položky v zozname sa uvádzajú [[abeceda|abecedne]]. Usporiadané sú podľa prvého údaja (meno [[autor]]a, resp. názov [[dokument]]u, ak je dielo bez autora), za ktorým nasleduje rok vydania [[dokument]]u. Za rokom vydania publikácie môže nasledovať malé písmeno (a, b, c...), ktorým sa odlišujú odkazy s rovnakým prvým údajom a rokom vydania.<brref>KIMLIČKA, Š.: Tamže, 2007, s. 14.</ref>
Zoznam je zoradený [[abeceda|abecedne]] podľa prvého údaja (meno [[autor]]a, resp. názov [[dokument]]u), za ktorým nasleduje rok vydania [[dokument]]u.; za rokom vydania publikácie môže nasledovať malé písmeno (a, b, c...), ktorým sa odlišujú odkazy s rovnakým prvým údajom a rokom vydania.
 
== Odlišnosť sod inýmiiných pojmamipojmov ==
Termín ''citácia'', teda ''bibliografická citácia'', by sa nemal zamieňať s termínom ''[[bibliografický odkaz'']], čo je ''záznam'' obsahujúci údaje o iných dokumentoch[[dokument]]och, ktoré [[autor]] bezprostredne použil pri písaní svojej práce.<br />
Termín ''citácia'' netreba zamieňať ani s termínom [[citát]] (''citované miesto'', miesto s [[citát|citátom]]), čo je výňatok z [[citovaný dokument|citovaného dokumentu]].
 
* KIMLIČKA, Štefan: ''Ako citovať literatúru – Vzťahy medzi prvkami popisu citácií, Príklady popisu dokumentov, Techniky citovania, Tvorba zoznamov bibliografických odkazov'' <nowiki>[online].</nowiki> Nitra: Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2007. 15 s. <nowiki>[cit. 10. 1. 2010].</nowiki> Vyžaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: [http://www.uk.ukf.sk/data/epca/Ako_citovat_-_metodika_popisu.pdf].
* KIMLIČKA, Štefan: ''Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2'' <nowiki>[online].</nowiki> Bratislava: Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK, 2004. 36 s. <nowiki>[cit. 10. 1. 2010].</nowiki> Vyžaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: [http://vili.uniba.sk/AK/citovanie_priklady.pdf].
* KUCIANOVÁ, Anna: ''Techniky citovania podľa ISO 690 a ISO-690/2'' <nowiki>[online].</nowiki> Martin, 1. 3. 2010 <nowiki>[cit. 10. 1. 2010].</nowiki> Dostupné na internete:
[http://www.kee.elf.stuba.sk/buxus/docs//Bakalarske_prace/Techniky_citovania_ISO_690.pdf].
 
[[Kategória:Bibliografia]]

Navigačné menu