Metrológia: Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
d
typo, replaced: 1000 mm → {{mm|1000|m}} (2), 50 m → {{m|50|m}}, - →  –  (7), ... → … (4)
d (typo, replaced: 1000 mm → {{mm|1000|m}} (2), 50 m → {{m|50|m}}, - →  –  (7), ... → … (4))
'''Metrológia''' je odbor ([[veda]]) zaoberajúci sa [[meranie|meraním]], meracími jednotkami a metódami, [[technika merania|technikou merania]], [[meradlo|meradlami]], stanovením [[fyzika|fyzikálnych]] a [[materiál]]ových konštánt a prípadne istými vlastnosťami osôb, ktoré meranie vykonávajú.
 
Metrológia sa definuje rôzne:
* a iné.
 
Metrológia je vedný a technický odbor obsahujúci všetky znalosti a činnosti týkajúce sa merania (náuka o meraní). Je to náuka, ktorá pojednáva o jednotkách, metódach a prostriedkoch merania.
 
== Druhy metrológie ==
 
== Legalizácia metrológie ==
V súčasnosti predstavuje metrológia vyspelú vedeckú a technickú disciplínu nevyhnutnú pre vyspelú spoločnosť, jej hospodárstvo a ekonomiku. Názov je odvodený z gréckych slov ''metron'' = meria a ''logos'' = náuka. Tento pojem existuje viac ako 2 storočia a dnes prakticky nahrádza rôzne, skôr používané pojmy. Od prvých štátnych formácií v dejinách ľudstva bola snaha upraviť záväznými predpismi otázky užívania meradiel a merania v záujme obchodu.
 
Legálna metrológia sa v súlade so Slovníkom Medzinárodnej organizácie legálnej metrológie OIML definuje ako časť metrológie týkajúca sa činností, ktoré vyplývajú zo zákonných požiadaviek a týkajú sa meracích jednotiek, meracích prístrojov a meracích metód, ktoré vykonávajú oprávnené subjekty.
# zo zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a zmene a doplnení niektorých zákonov
# zákona č. 264/1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
Zákony sú podrobne rozpracované vo vyhláškach [[ÚNMS SR]], Nariadeniach vlády, v Prílohách vyhlášok, STN, STN EN, podnikových normách PN a metrologických predpisoch TPM.
 
Legálna metrológia sa teda zaoberá časťou metrológie, ktorá vyplýva zo zákona č.142/2000 Z.z.
 
Ide o meradlá:
* v platobnom styku -  – pri ochrane správnosti obchodného styku,
* meradlá v zdravotníctve -  – pri ochrane zdravia,
* meradlá v životnom prostredí -  – pri ochrane životného prostredia,
* meradlá v bezpečnosti práce -  – pre bezpečnosť práce,
* meradlá pre spotrebiteľské balenie tovaru -  – pri spotrebiteľskom balení tovaru.
 
Ďalej ide o:
Určené meradlá sú meradlá používané:
# v platobnom styku,
# pri ochrane -  – zdravia,
 
* bezpečnosti,
Vyhláška 210/2000 z 1. júla 2000 [[ÚNMS SR]] uvádza i značky schváleného typu Európskych spoločenstiev.
Národná overovacia značka sa skladá zo slovenského znaku umiestneného v kruhu, kde pod trojvrším je umiestnené číslo overujúcej organizácie:
0...0… SMÚ Bratislava
1...1… SLM Metrologické pracovisko Bratislava
2...2… SLM Metrologické pracovisko Banská Bystrica
3...3… SLM Metrologické pracovisko Košice.
 
SLM je zabezpečovateľom prepojenia etalónov Kalibračných laboratórií, podnikových meracích stredísk a akreditovaných a autorizovaných pracovísk na primárne, národné etalóny.
Na celom svete sa kladú miestne legislatívne požiadavky, ktoré, musí spĺňať meradlo a jeho využitie. Spomínajú sa pritom preventívne aj represívne opatrenia:
* a) Preventívne opatrenia – vykonávajú sa pred uvedeným zariadenia na trh, to znamená, že zariadenie musí mať skúšku typu a musí byť overené. Výrobcovia zabezpečujú skúšku typu oprávneným orgánom – vo väčšine krajín úradom – či typ spĺňa všetky príslušné legislatívne požiadavky. V prípade sériovo vyrábaných meradiel sa musí zaistiť overením, že každé zariadenie spĺňa všetky požiadavky kladené naň schvaľovacím postupom. V prípade používaných prístrojov sa predpisuje preskúšanie alebo opakované overenie. Zaistí sa tak, že meradlo odpovedá legislatívnym požiadavkám. Tie sa v jednotlivých krajinách líšia a závisia od národnej legislatívy.
* b) Represívne opatrenia – dohľad nad trhom predstavuje represívne opatrenie na zamedzenie nelegálneho používania meradiel. Etalóny používané na takúto kontrolu a preskúšanie musia byť nadviazané na národne alebo medzinárodné etalóny.
 
=== Legislatívna kontrola meradiel ===
 
''1. [[Dĺžka]]''
* koncové mierky 0,5 až 1000 {{mm|1000|m}},
* čiarkové metre do 1000 {{mm|1000|m}},
* meračské pásma do {{m|50 |m}},
* overovanie taxametrov a počítadiel kilometrov,
* dĺžkové meradlá na metrový tovar,
* prepravné cisterny na kvapaliny,
* stacionárne nádrže ako meradlá objemu,
* objemové meradlá na kvapaliny -  – dávkovacie,
* objemové meradlá na lieh,
* objemové meradlá prietokové na kvapaliny a kvapalné plyny,
 
''5. [[Tlak]]''
* [[tlakomer|tlakomery]]y na meranie tlaku krvi deformačné a ortuťové,
* prevodníky tlaku pre kafilerické zariadenia,
* piestové tlakomery do 60 MPa,
 
''6. [[Teplota]]''
* sklenené [[teplomer|teplomery]]y,
* tlakové teplomery,
* bimetalové teplomery,
 
Tento prístup k zákazníkovi je podrobnejšie prezentovaný v Politike kvality, ktorej súčasťou je trvalá zodpovednosť vrcholového manažmentu a všetkých zamestnancov SLM za kvalitu odovzdávanej práce vykonávanej pri všetkých činnostiach SLM.
Uvedené ciele sleduje aj vytvorený systém manažérstva kvality SLM, ktorý bol v roku 2001 certifikovaný certifikačným orgánom CE QUALITE SLOVAKIA podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2000.
 
V roku [[2004]] bol systém manažérstva kvality potvrdený francúzskym certifikačným orgánom AFAQ vydaním certifikátu siete IQNET.
74 532

úprav

Navigačné menu