Štiavnické jazero

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Štiavnické jazero

Štiavnické jazero[1] (-normovaný názov; iné názvy: Štiavnický rybník[1], Rozgrund[2], Štiavnický tajch[2], Rozgrundský tajch[3]) je tajch v Štiavnických vrchoch, v katastrálnom území Banskej Štiavnice.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Projekt tajchu vypracoval Samuel Mikovíni v roku 1741. V rokoch 1743 – 44 bola stavba pod jeho vedením zrealizovaná. Až do vybudovania priehrady Meurad v Alžírsku v rokoch 1855 – 59 bol tajch Rozgrund považovaný za najodvážnejšiu vodnú nádrž na svete. Tým sa vlastne potvrdila technická vyspelosť jeho realizátorov.

Aj plnenie tajchu bolo dômyselným spôsobom riešené z prevažnej časti z cudzieho povodia vybudovanými prívodnými jarkami, Rozgrundským (západným) v pôvodnej dĺžke cca 1 900 m a Schönlindenskými jarkami v pôvodnej dĺžke cca 1 500 m z plochy povodia cca 3,5 km². Ďalej bola voda privádzaná z vlastného povodia Teplým potokom ako hlavného prítoku a z vedľajších prítokov (pôvodnej štôlne Rafael) zo západnej časti tajchu, z južnej časti zo štôlne Roxner Ignác a z ďalších dvoch horských bystrín z východnej časti tajchu z plochy cca 1,5 km².

Technické využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Z titulu objemu vodnej nádrže, plochy povodia a odberu vody prostredníctvom regulačných systémov, rozdeľovacími objektami na prítokových a náhonných jarkoch bola zrážková voda v max. miere využitá po celý rok na pohon banských a úpravníckych zariadení. V čase nadmerných zrážok odber vody bol z prevažnej časti realizovaný zo zberných prítokových jarkov cez rozdeľovacie objekty priamo do náhonných jarkov privádzajúcich vodu k strojným banským a úpravníckym zariadeniam, pričom bol odstavený odber vody z nádrže. Súčasne zvýšená zrážková činnosť vo vlastnom povodí bola využívaná na doplňovanie tajchu. Ešte dômyselnejšie bola využívaná voda, ktorá najskôr poháňala banské strojné zariadenia, najmä čerpacie stroje a následne ďalej spolu už aj s vyčerpanými banskými vodami na vybudovaných viacerých spádoch vo Vyhnianskej doline poháňala ešte strojné úpravnícke zariadenia (stupy, splavy a pod.). Príkladom je rok 1768, keď v šachte Leopold v Bankách boli postavené Karolom Jozefom Hellom dva vodostĺpcové čerpacie stroje, s ktorými sa vyčerpávala voda z hĺbky 99,2 m. Pohonná voda bola privádzaná vrchným náhonným jarkom – Leopoldšachtovým z výpustného systému tajchu. Každý z nich mohol spotrebovať cca 2 300 m³/24 h vody, aby zo spomínanej hĺbky vyčerpal cca 1 300 m³/24 h. Vyčerpaná banská voda spolu s vodou už raz použitou poháňala nielen stupy Hoferštôlnianskeho ťažiarstva, ale na vybudovaných spádoch vo Vyhnianskej doline aj ďalšie stupy z iných ťažiarstiev.

Pre plynulejšie zásobovanie vodou spomínaných čerpacích zariadení v šachte Leopold bol na konci náhonného jarku vybudovaný menší tajšok, ktorý sa nachádzal na vyvýšenom mieste vzhľadom k ohlubni šachty, čím sa dosiahla väčšia spádová výška a tým aj následne zvýšený výkon čerpadiel. Keďže spomínaný systém čerpania vody zo šachty Leopold si vyžiadal väčšie množstvo vody, bolo potrebné zvýšiť objem vody v tajchu Rozgrund. Tento problém vyriešil jeden z bývalých úspešných žiakov Samuela Mikovíniho Jozef Lill, keď navrhol a vypracoval projekt zvýšenia hrádze o jednu siahu (cca o 2 metre), čím sa výrazne zvýšil objem tajchu a tým aj predĺžila doba čerpania vody. V 19. stor. sa už niekoľkokrát využitá voda vo Vyhnianskej doline pri pohone úpravníckych strojných zariadení využívala aj pri Vyhniach v Starej štôlni Antona Paduánskeho, kde poháňala vodnostĺpcový stroj na čerpanie vody. Pohonná voda v množstve 0,410 m³/min. dosiahla pri spádovej výške 44 m výkon 4 HP, čo postačilo na vyčerpanie vody 0,145 m³/min.

Okrem vrchného náhonného jarku – Leopoldšachtového bol vybudovaný aj spodný – Karolšachtový, ktorý bol prepojený s vrchným jarkom tzv. regulačným výpustným systémom, ktorý umožňoval dodávať vodu v potrebnom množstve pre potreby pohonu najmä úpravníckych zariadení v šachte Karol na Bankách. Využitá voda odtekala do Vyhnianskeho potoka, kde bola znovu používaná na spomínané zariadenia.

Po ukončení banskej činnosti v Rozgrunde, na Bankách a vo Vyhniach voda z vodnej nádrže – z tajchu Rozgrund slúžila pre potreby továrne Karola Kachelmanna vo Vyhniach a tiež ako zdroj pitnej vody pre Banskú Štiavnicu.

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Zmeny správcov tajchov, keď niektoré prešli pod miestnu správu, niektoré pod podnik Vodární a kanalizácií a niektoré ostali v správe podniku, prehĺbili úpadok starostlivosti o jednotlivé tajchy. Výsledkom ďalšieho hľadania optimálneho správcu bolo rozhodnutie, že od roku 1981 sa stal správcom vodárenskej nádrže Rozgrund bývalý podnik Povodia Hrona v Banskej Bystrici, v súčasnosti odštepný závod Povodia Hrona spadajúci pod Slovenský vodohospodársky podnik Banská Štiavnica, ktorý je v súčasnosti správcom. Výsledkom prechodu správcovstva došlo k zásadnej zmene v pohľade a v prístupoch k jej zachovaniu a obnove. V rokoch 1985 – 86 bol vykonaný inžinerskogeologický prieskum hrádzového telesa so zabudovaním piezometrických a hydropedologických vrtov na sledovanie režimu prúdenia podzemných vôd hrádzou a podložím. V rokoch 1986 – 87 bola vykonaná rekonštrukcia časti bezpečnostného priepadu, na prítoku Teplého potoka do nádrže bol zabudovaný limnigraf. V rokoch 1987 – 89 bol vyčistený Schönlindenský jarok a sprístupnenie cca 20 m štôlni dnového výpustu. V roku 2004 bola vykonaná rozsiahla rekonštrukcia hrádzového telesa a výpustného systému.

Dokumentácia priehrady hrádze[upraviť | upraviť zdroj]

Tvar priečneho profilu.

 • Základné rozmery:
  • výška hrádze 30,20 m
  • šírka hrádze 6,00 m
  • dĺžka hrádze 125,00 m
  • kóta koruny hrádze 706,20 m n. m.

Typ priehrady: zemná hrádza – heterogénna, budovaná zo suťových hlín usporiadaná na spôsob jadrového tesnenia. Hrádza sa skladá z 5 častí:

 • z tesniaceho telesa – z utlačeného ílu a hliny
 • z násypu zeminy na návodnej strane
 • z násypu zeminy na vzdušnej strane
 • z opevnenia lomovým kameňom na návodnej strane
 • z kamennej pätky pri vzdušnom svahu hrádze

Opevnenie:

 • návodný svah – v sklone 1:1,5 – 1:1,7 opevnený kamennou dlažbou
 • vzdušný svah – v sklone 1:1,25 – 1:1,75 obložený trávovým drnom
 • koruna hrádze: trávny porast

Základné parametre nádrže[upraviť | upraviť zdroj]

Hydrologické údaje:

 • plocha povodia: Teplý potok 1,40 km², Teplý potok + jarky 3,25 km²
 • dlhodobý priemerný prietok: a, 0,019 m³/s; b, 0,043 m³/s
 • priemerný úhrn zrážok: 750 mm

Hladiny v nádrži:

 • min. prevádzková hladina 693,00 m n. m.
 • max. prevádzková hladina 705,00 m n. m.
 • max. dovolená hladina 705,80 m n. m.

Objem nádrže:

 • stály objem Vs= 87 247 m³
 • zásobný objem Vz= 445 192 m³
 • retenčný objem Vr= 43 281 m³
 • celkový objem Vc= 575 720 m³

Efekty nádrže: Zabezpečenie pitnej vody do úpravne vody – StVak-u/Qmax=14 l/s

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Štandardizácia geografického názvoslovia - Názvy vôd - jazerá [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2019-06-19]. Dostupné online.
 2. a b Zoznam tajchov [online]. banskastiavnica.travel, [cit. 2019-06-19]. Dostupné online.
 3. Die Teiche von Banská Štiavnica [online]. slowakei-reise.de, 2019-05-11, [cit. 2019-06-19]. Dostupné online.
 • MONTANISTIKA: "Banský vodohospodársky systém", Ján Novotný a RNDr. Marián Skaviniak

Súradnice: 48°28′38″S 18°52′32″V / 48,47722°S 18,87556°V / 48.47722; 18.87556