Preskočiť na obsah

Študentská rada vysokých škôl

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Súradnice: 48°09′36″S 17°03′50″V / 48,16011°S 17,063919°V / 48.16011; 17.063919

Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky

Sídlo na Starých gruntoch 52 v Bratislave
Základné informácie
Vznik17. január 1997
Určenie / zameranievysoké školstvo
MiestoBratislava, Slovensko
Ďalšie informácie
Predsedníčka ŠRVŠZuzana Hozlárová
Predsedníčka Valného zhromaždenia ŠRVŠAlexandra Ciesarová
Webstránkasrvs.eu

Študentská rada vysokých škôl (skratka: ŠRVŠ) je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku.[1] Patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej študentskej únie (ESU) aj na úrovni medzinárodnej.

ŠRVŠ je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentácie vysokých škôl na Slovensku. ŠRVŠ sa zameriava predovšetkým na koordináciu a podporu činnosti študentov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. ŠRVŠ v súlade s § 107 ods. 2[1] zákona schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá podľa zákona minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Vnútornú štruktúru ŠRVŠ a všetky procesy v rámci ŠRVŠ upravujú Štatút ŠRVŠ a Rokovací poriadok ŠRVŠ. Medzi orgány ŠRVŠ patria: Valné zhromaždenie ŠRVŠ, Predseda ŠRVŠ, Predsedníctvo ŠRVŠ, Kontrolná rada, Právna komisia a Volebná komisia.

Orgány ŠRVŠ[upraviť | upraviť zdroj]

Valné zhromaždenie ŠRVŠ[upraviť | upraviť zdroj]

Valné zhromaždenie ŠRVŠ (valné zhromaždenie) je najvyšším rozhodovacím orgánom ŠRVŠ, ktoré tvoria delegáti za jednotlivé vysoké školy (jeden zástupca zvolený študentskou časťou akademického senátu a ďalší delegát za každých, i započatých 2000 zapísaných študentov). Aktuálne je zvolených 86 delegátov (údaj platný k 01. 07. 2022), ktorí reprezentujú 24 vysokých škôl. Voľby delegátov ŠRVŠ sa konajú každé tri roky a ten istý delegát môže byť zvolený aj opakovane. Zasadnutia valného zhromaždenia sa konajú minimálne štyrikrát za akademický rok. Do kompetencií valného zhromaždenia patrí:

 • uznášať sa na vnútorných predpisoch,
 • schvaľovať návrh rozpočtu a výročnú správu,
 • kreovať Právnu komisiu, Kontrolnú radu, Právnu komisiu, voliť a odvolávať ich členov,
 • voliť a odvolávať Predsedu ŠRVŠ, ďalších členov Predsedníctva ŠRVŠ, predsedníctvo valného zhromaždenia, dvoch členov Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, a iných zástupcov (členovia Rady Fondu na podporu vzdelávania, koordinátor pre Erasmus +, atď.).

Zasadnutia zvoláva a vedie predsedníctvo valného zhromaždenia, ktoré tvorí predseda a podpredseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ.

Delegáti pre volebné obdobie 2021 – 2024[upraviť | upraviť zdroj]

Zoznam dostupný kliknutím na odkaz.

Predsedníctvo ŠRVŠ[upraviť | upraviť zdroj]

Predsedníctvo ŠRVŠ je výkonným orgánom, ktorý rozhoduje o záležitostiach, ktoré sú mu zverené Štatútom ŠRVŠ a skladá sa z predsedu a podpredsedov.

Predseda ŠRVŠ zastupuje ŠRVŠ navonok v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia, predsedá predsedníctvu, riadi jeho záležitosti a podpisuje dokumenty v mene ŠRVŠ. Predsedníctvo ŠRVŠ sa okrem predsedu ďalej skladá z podpredsedov, ktorí sa venujú konkrétnym oblastiam na poli vysokého školstva. Patria sem: podpredseda pre akademické záležitosti, podpredseda pre zahraničie, podpredseda pre zabezpečovanie kvality, podpredseda pre vnútorné záležitosti, podpredseda pre mládež a šport, podpredseda pre vzťahy s verejnosťou, podpredseda pre doktorandské štúdium, podpredseda pre sociálne záležitosti.

Členovia Predsedníctva ŠRVŠ k 01. 07. 2022[upraviť | upraviť zdroj]

Zoznam Archivované 2022-07-02 na Wayback Machine dostupný kliknutím na odkaz.

Kontrolná rada[upraviť | upraviť zdroj]

Kontrolná rada je kontrolným orgánom ŠRVŠ, ktorý je oprávnený na činnosti v oblasti vnútornej kontroly najmä nahliadať do všetkých dokumentov a záznamov týkajúcich sa činnosti ŠRVŠ. Kontrolná rada má päť členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie, a ktorí si spomedzi seba volia predsedu.

Právna komisia[upraviť | upraviť zdroj]

Právna komisia kontroluje súlad činnosti ŠRVŠ a jeho jednotlivých orgánov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, posudzuje súlad návrhov, uznesení s jestvujúcim právnym stavom a zaujíma k tomu stanovisko. Ďalej posudzuje rôzne právne otázky, a to na podnet orgánov, členov orgánov ŠRVŠ alebo z vlastného podnetu. Právna komisia má päť členov, štyroch volí a odvoláva valné zhromaždenie a predsedom Právnej komisie je podpredseda pre vnútorné záležitosti.

Volebná komisia[upraviť | upraviť zdroj]

Volebná komisia je nestály orgán ŠRVŠ, ktorý má troch členov. Členov volebnej komisie volí a odvoláva valné zhromaždenie vždy na začiatku zasadnutia valného zhromaždenia. Volebná komisia zisťuje uznášaniaschopnosť zasadnutia valného zhromaždenia, vydáva a eviduje hlasovacie lístky na zasadnutí valného zhromaždenia a spočítava hlasy pri každom hlasovaní valného zhromaždenia.

Činnosť ŠRVŠ[upraviť | upraviť zdroj]

Zameranie počas jednotlivých volebných období[upraviť | upraviť zdroj]

2016 – 2019[upraviť | upraviť zdroj]

ŠRVŠ sa vo volebnom období 2016 – 2019 zaoberala viacerými významnými oblasťami v oblasti vysokého školstva. Medzi tieto oblasti patrí napríklad:

 • Sociálna oblasť: dofinancovanie rekonštrukcie internátov a podpora bývania študentov,[2][3] problém cestovania a čerpania zliav medzi dvoma stupňami štúdia, rozvoj doktorandského štúdia, eliminácia problémov sociálnych štipendií.
 • Zabezpečovanie kvality (Quality Assurance): zmena systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na základe Zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.
 • Akademické záležitosti: prepájanie študentských organizácii, vzdelávanie zástupcov študentov v akademických senátoch o právach a spôsoboch hájenia záujmov študentov[4].
 • Zahraničie: participácia na aktivitách European Students' Union (ESU).

2019 – 2022[upraviť | upraviť zdroj]

ŠRVŠ sa aktuálne, vo volebnom období 2021 – 2024, venuje nasledovným oblastiam, týkajúcich sa vysokého školstva, jeho politík, zabezpečovania kvalitného chodu vysokoškolského vzdelávania, tvoriac podnety pre zlepšovanie akademického prostredia:

 • Akademické záležitosti: pripomienkovanie a aktívna účasť na tvorbe pro-študentských opatrení v rámci novely 137/2022 Z. z., v znení ktorej sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
 • Zabezpečovanie kvality: zvyšovanie úrovne edukácie študentov zainteresovaných v evaluačných úkonoch v rámci akreditačného procesu študijných programov; organizácia školiacich aktivít; kreovanie relevantnej publikačnej činnosti;
 • Mládež a šport: zvyšovanie povedomia o potrebe uskutočňovania športových aktivít; spolupráca s mládežníckymi športovými organizáciami; koordinácia mládeže v oblasti e-športov;
 • Doktorandské štúdium: tvorba profilu doktorandov v akademickom prostredí; spolupráca s Asociáciou doktorandov Slovenska;
 • Sociálne záležitosti: sociálny dopad pandémie COVID-u 19; zdražovanie sociálnych zariadení a služieb pre študentov; duševné zdravie;
 • Zahraničná spolupráca: aktivizácia študentov pre činnosť v medzinárodných študentských organizáciách;

Oblasti pôsobnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Študentská samospráva[upraviť | upraviť zdroj]

Študentská samospráva má v prostredí slovenských vysokých škôl významnú úlohu. Senátori vo fakultných a univerzitných akademických senátoch, ale i delegáti v Študentskej rade vysokých škôl sú volení študentmi. Ich úlohou je zastupovať záujmy študentskej akademickej obce na daných úrovniach. Každý senátor a delegát by si mal uvedomovať, že jeho mandát pochádza od študentov, preto sa im zodpovedá. Za najdôležitejšiu úlohu reprezentantov študentskej samosprávy považujeme budovanie záujmu študentov o dianie vo vysokoškolskom priestore. Grafické znázornenie ŠS je prístupné tu Archivované 2022-07-02 na Wayback Machine.

Manuál senátora[upraviť | upraviť zdroj]

Študentská rada vysokých škôl vydala v roku 2020 Manuál senátora, ktorý informuje o fungovaní a funkčnosti orgánov akademickej samosprávy a špecifickej sebarealizácii študentov v rámci nich. Celý dokument je dostupný tu.

Sociálna pomoc[upraviť | upraviť zdroj]

ŠRVŠ aktívne pristupuje k problematike sociálneho zabezpečenia študentov. Venuje sa ich možnostiam v oblasti zliav v doprave, sociálnych služieb, komerčných zariadení a obchodov, rieši status študenta a jeho upevňovanie v societe. Pravidelne vyzýva študentov k informovanosti a ponúka im poradenstvo, pripravuje školenia. Veľmi významnú agendu tvorí problematika duševného zdravia, ktorej sa ŠRVŠ bude v budúcnosti venovať intenzívnejšie.

Doktorandi[upraviť | upraviť zdroj]

Doktorandi tvoria početnú skupinu študentov vysokých škôl. ŠRVŠ rieši ich status, venuje sa ich možnostiam v oblasti ekonomických zvýhodnení, zviditeľneniu ich potrieb a pracuje na zintenzívnení spolupráce s ADS, ale aj doktorandov s vedeckou obcou či so širokou verejnosťou. Viac ohľadom statusu, poistení, štipendií či možností využitia zľavnených sociálnych služieb je možné si prečítať tu, v časti Doktorandi.

Študentská participácia na zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania[upraviť | upraviť zdroj]

Vďaka zákonu č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania je umožnené študentom participovať na tvorbe kvalitného vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, pričom ŠRVŠ podnecuje a podporuje prípravu študentov v oblasti posudzovania, pripomienkovania študijným programov.

Webináre o zmenách v zabezpečovaní kvality VŠ vzdelávania z roku 2020[upraviť | upraviť zdroj]

Sociálne dištancovanie spôsobené COVID-19 motivovalo ŠRVŠ začať pravidelné webináre o zabezpečovaní kvality. Záznamy si môžete pozrieť tu.

Študentskí experti na zabezpečovania kvality[upraviť | upraviť zdroj]

ŠRVŠ v spolupráci s európskymi partnermi Maďarskou študentskou úniou (HÖOK), Európskou študentskou úniou (ESU) a Európskym konzorciom pre akreditáciu vo vysokom školstve (ECA) si spolu budujú svoje kapacity v oblasti zabezpečovania kvality. Projekt priamo reaguje na nový zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského prostredia, ktorý umožňuje väčšie zastúpenie študentov v zabezpečovaní kvality.

Medzi hlavné priority projektu patrí:

 • Vytvorenie expertnej základne študentských expertov
 • Medzinárodná spolupráca
 • Tvorba školiacich materiálov a tréning školiteľov
 • Vyhľadanie dobrých príkladov na slovenských univerzitách
 • Európska kvalita na Slovensku, vďaka študentom…[5]

Z histórie[upraviť | upraviť zdroj]

Predsedovia ŠRVŠ[upraviť | upraviť zdroj]

Chronologický zoznam predsedov ŠRVŠ
Poradie Obdobie Meno, priezvisko Univerzita
2010 – 2012 Juraj Tilesch
2012 – 2014 Katarína Stoláriková AOS gen. MRŠ
2014 – 2016 Jana Šmelková UK BA
2016 – 2019 Bálint Lovász VŠMU BA
2019 – 2022 Filip Šuran UK BA
2022 – 2025 Zuzana Hozlárová UK BA

Viac informácií[upraviť | upraviť zdroj]

Oficiálna stránka Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2002-02-21, [cit. 2018-01-27]. Dostupné online.
 2. FOLENTOVÁ, Veronika. Študenti pripomínajú Ficovi predvolebný sľub o peniazoch na internáty, Smer hovorí, že už neplatí. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-01-22. Dostupné online [cit. 2018-01-27]. ISSN 1339-844X.
 3. SITA. Študenti napísali Ficovi list, od premiéra žiadajú splnenie sľubov. SME (Bratislava: Petit Press), 2018-01-23. Dostupné online [cit. 2018-01-27]. ISSN 1335-4418.
 4. V Národnej rade SR sa konal historicky prvý Konvent akademických senátov [online]. Bratislava: Študentská rada vysokých škôl, 2015-11-03, [cit. 2018-01-27]. Dostupné online.
 5. Quality Assurance Student Experts | Erasmus+ | ŠRVŠ [online]. [Cit. 2022-07-02]. Dostupné online.

ŠRVŠ na sociálnych sieťach[upraviť | upraviť zdroj]