Živnostenské podnikanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Živnosť (právo))
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Živnostenské podnikanie alebo živnosť je (na Slovensku a v Česku) druh podnikania.

Definícia[upraviť | upraviť zdroj]

"Na Slovensku je živnostenské podnikanie (legislatívna skratka živnosť) podľa zákona č. 455/1991 (Živnostenský zákon) podnikanie (teda sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku) vykonávané za podmienok ustanovených Živnostenským zákonom, okrem nasledujúcich činností:

 • prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom,
 • využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
 • vykonávanie liečiteľskej činnosti,
 • činnosť pri výkone povolaní: psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem očných optikov a zubných technikov podľa tohto zákona; veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat; advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov; znalcov a tlmočníkov; overovateľov (audítorov) a daňových poradcov; burzových dohodcov, sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia a iných fyzických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, sprostredkovanie alebo finančné služby na kapitálovom trhu; sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov, sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu a sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu; autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov; autorizovaných geodetov a kartografov; reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia
 • činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk, vykonávacích inštitúcií, sprostredkujúcich inštitúcií, vydavateľov elektronických platobných prostriedkov, prevádzkovateľov platobných systémov, poisťovní, doplnkových dôchodkových poisťovní, dôchodkových správcovských spoločností, doplnkových dôchodkových spoločností, búrz, organizátorov verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi a zriaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí a iných právnických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, sprostredkovanie alebo finančné služby na kapitálovom trhu, ani poskytovanie devízových peňažných služieb a vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, prevádzkovanie hazardných hier, banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov včítane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov,
 • výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, výroba, preprava, distribúcia, dodávka a uskladňovanie plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadení na plnenie tlakových nádob a rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka v rozsahu, na ktorý sa vydáva povolenie podľa osobitného zákona,
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
 • vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba a morský rybolov,
 • prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopravy na dráhe,
 • poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby a prevádzkovanie verejného telekomunikačného zariadenia podľa osobitného predpisu,
 • výroba humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok,
 • zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a určenými látkami kategórie 1, určenými látkami kategórie 2 a vývoz určených látok kategórie
 • rozhlasové a televízne vysielanie,
 • poskytovanie univerzálnej poštovej služby,
 • pravidelná autobusová doprava, medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava a medzinárodná taxislužba,
 • projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác,
 • podnikanie v oblasti využívania jadrovej energie,
 • výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení,
 • nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby a prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osôb,
 • používanie vysoko rizikových chemických látok,
 • letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, vykonávanie leteckej telekomunikačnej služby a spojovej služby pre leteckú meteorologickú službu, činnosť leteckej školy, letecké práce, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky, opravy a údržba výrobkov leteckej techniky, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, pozemná obsluha lietadiel a údržba pohybových plôch letísk,
 • obchod s vojenským materiálom,
 • projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení, zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc, dráhových vozidiel, plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi, plnenie nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a ostatnými nebezpečnými látkami,
 • poskytovanie sociálnej služby, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva, poskytovanie služieb zamestnanosti, okrem odbornej poradenskej služby,
 • kolektívna správa autorských práv,
 • výchova a vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, vzdelávanie na vysokých školách,
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe alebo výkon odborného zástupcu právnickej osoby prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie,
 • vykonávanie technických kontrol vozidiel,
 • vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel,
 • posudzovanie vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • vydávanie odborných posudkov z hľadiska ochrany životného prostredia,
 • akreditácia environmentálnych overovateľov,
 • poskytovanie právnych služieb za odmenu,
 • vykonávanie činnosti poverenej technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti,
 • vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly technického stavu vozidiel,
 • vykonávanie činnosti poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel,
 • vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel,
 • vykonávanie činnosti poverenej technickej služby montáže plynových zariadení,
 • vykonávanie kontrol originality vozidiel,
 • vykonávanie montáže plynových zariadení,
 • výkon správcovskej činnosti správcom podľa osobitného predpisu,
 • overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení,
 • výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa,
 • zaobchádzanie s vysoko rizikovým biologickým agensom a toxínom.
 • činnosť, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi
 • predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín; na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici, 23p) ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, vzťahuje sa osobitný zákon.
 • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.
 • prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, pokiaľ sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti.

Podmienky na prevádzkovanie živnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Fyzická osoba resp. štatutárny orgán (zodpovedný zástupca) právnickej osoby, ktorá chce prevádzkovať živnosť, musí v zásade spĺňať tieto podmienky:

 • všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti:
  • a) dosiahnutie veku 18 rokov,
  • b) spôsobilosť na právne úkony,
  • c) bezúhonnosť,
 • osobitné podmienky prevádzkovania živnosti: odborná alebo iná spôsobilosť podľa príloh 2, 3 a 4 a § 21 a 22 Živnostenského zákona, ktorá sa musí splniť v prípade živnosti inej než voľnej

Ďalšou podmienkou je získanie živnostenského oprávnenia, ktorého preukazom je:

Rozdelenie živností[upraviť | upraviť zdroj]

Delenie 1:

V júni 2010 boli na Slovensku koncesované živnosti zrušené.

Delenie 2:

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]