Živnostenský list

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Živnostenský list bol na Slovensku do mája 2010 doklad osvedčujúci existenciu živnostenského oprávnenia podnikateľa v prípade ohlasovacej živnosti. Od júna 2010 je nahradený osvedčením o živnostenskom oprávnení.

Živnostenský list vydával miestne príslušný živnostenský úrad najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené, ak zistil, že ohlásenie živnosti má náležitosti podľa § 45 - 46 živnostenského zákona a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.

Podľa dobového textu zákona (stav v roku 2008) ďalej platilo:

§47 (2) Živnostenský list vydaný fyzickej osobe obsahuje

 • a) osobné údaje podnikateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca, aj jeho osobné údaje, ak nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8 [podnikateľ, ktorý má zriadených viac prevádzkarní ako jednu prevádzkareň alebo združenú prevádzkareň a v nich prevádzkuje remeselnú živnosť, viazanú živnosť alebo koncesovanú živnosť],
 • b) obchodné meno,
 • c) identifikačné číslo,
 • d) jeden predmet podnikania,
 • e) miesto podnikania,
 • f) dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
 • g) deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,
 • h) dátum vydania živnostenského listu.

(3) Identifikačné číslo pridelí fyzickej osobe živnostenský úrad. Potrebné identifikačné čísla oznámi živnostenskému úradu príslušný orgán štátnej správy.

(4) Živnostenský list vydaný právnickej osobe obsahuje

 • a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo,
 • b) pri remeselnej živnosti a viazanej živnosti osobné údaje zodpovedného zástupcu, ak nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
 • c) jeden predmet podnikania,
 • d) dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
 • e) deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia,
 • f) dátum vydania živnostenského listu.

(5) Živnostenský list vydaný zahraničnej osobe obsahuje aj adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.

(6) Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie nemá náležitosti podľa § 45-46, vyzve podnikateľa v lehote podľa odseku 1 [najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené], aby odstránil nedostatky ohlásenia. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže živnostenský úrad na žiadosť podnikateľa predĺžiť lehotu i opakovane. Ak v tejto lehote podnikateľ odstráni závady, postupuje sa podľa odseku 1.

(7) Ak podnikateľ neodstráni závady v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví.

(8) Ak živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, rozhodne, že živnostenské oprávnenie nevzniklo.

(9) Ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin, živnostenský úrad v pochybnostiach vyzve podnikateľa, aby predložil právoplatný rozsudok o odsúdení. Ak podnikateľ nepredloží rozsudok v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví. Lehota na vydanie živnostenského listu podľa odseku 1 začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení rozsudku. Ak živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti, rozhodne, že živnostenské oprávnenie nevzniklo.