Preskočiť na obsah

Afektívne poruchy (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

F30-F39: AFEKTÍVNE PORUCHY patria do V. kapitoly MKCH-10 - Duševné poruchy a poruchy správania. Ide o poruchy, ktorých hlavnou črtou je zmena v afektoch alebo nálade do depresie (skľúčenosti so sprievodnou úzkosťou alebo bez nej), alebo do mánie (rozjarenosti). Zmenu nálady zvyčajne sprevádza zmena celkovej úrovne aktivity; ostatné príznaky sú väčšinou sekundárne alebo dobre zrozumiteľné v súvislosti so zmenami nálady a aktivity. Väčšina týchto porúch býva návratná, nástup jednotlivých epizód často súvisí so stresujúcimi udalosťami alebo situáciami.

F30 - MANICKÁ EPIZÓDA

Všetky podrozdelenia tejto kategórie by sa mali používať iba pre jednotlivé epizódy. Hypomanické alebo manické epizódy u jednotlivcov, u ktorých sa už predtým vyskytla afektívna fáza (buď depresívna, hypomanická, manická alebo zmiešaná), by sa mali označovať ako bipolárna afektívna porucha (F31.-)

Zahŕňa:
Bipolárnu poruchu, jednotlivú manickú epizódu
F30.0 - Hypománia - poruchu charakterizuje pretrvávajúca mierna nadnesenosť nálady, zvýšená energia a aktivita a zvyčajne aj výrazné pocity dobrej pohody a telesnej aj duševnej výkonnosti. Častá je aj zvýšená sociabilita, veľavravnosť, prílišná familiárnosť, zvýšená sexuálna energia a znížená potreba spánku. Tieto prejavy nie sú vystupňované natoľko, aby vyvolali zmätok v práci alebo sociálne odmietanie. Namiesto zvyčajnej euforickej sociability sa zriedkavejšie zjavuje podráždenosť, namyslenosť a hrubé správanie. Poruchy nálady a správania nesprevádzajú halucinácie a bludy.
F30.1 - Mánia bez psychotických príznakov - nálada je nadnesená neprimerane k okolnostiam a kolíše od bezstarostnej žoviálnosti po takmer nekontrolovateľné vzrušenie. Rozjarenosť sprevádza zvýšená energia, ktorá vedie do hyperaktivity, veľavravnosti a zníženej potreby spánku. Nedarí sa udržanie pozornosti, častá je výrazná rozptýlenosť. Sebahodnotenie je často nafúknuté s velikášskymi myšlienkami a prekypujúcou sebadôverou. Strata normálnych sociálnych zábran môže viesť k nedbanlivému, riskantnému a neprimeranému správaniu.
F30.2 - Mánia s psychotickými príznakmi - okrem klinického obrazu opísaného pod F30.1 sa zjavujú aj bludy (zvyčajne grandiózne) alebo halucinácie (zvyčajne hlasy prihovárajúce sa chorému), prípadne vzrušenie, nadmerná pohybová aktivita a myšlienkový galop sú také extrémne, že chorý je nezrozumiteľný alebo neprístupný normálnej komunikácii.
Mánia s psychotickými príznakmi primeranými nálade
Mánia s psychotickými príznakmi neprimeranými nálade
Manický stupor
F30.8 - Iné manické epizódy
F30.9 - Nešpecifikovaná manická epizóda
Mánia NS

F31 - BIPOLÁRNA AFEKTÍVNA PORUCHA

Poruchu charakterizujú dve alebo viaceré epizódy, počas ktorých je úroveň nálady a aktivity chorého významne porušená. Porucha sa prejavuje v niekorých situáciách nadnesenou náladou, zvýšenou energiou a aktivitou (hypománia alebo mánia), inokedy skľúčenou náladou, zníženou energiou a aktivitou (depresia). Správanie pacientov, ktorí trpia na opakované epizódy hypománie alebo mánie, sa hodnotí ako bipolárne (F31.8).

Manicko depresívna choroba
Manicko depresívna psychóza
Manicko depresívna reakcia
Nezahŕňa:
Bipolárnu poruchu, jednotlivú manickú epizódu (F30.-)
Cyklotýmiu (F34.0)
F31.0 - Bipolárna afektívna porucha, terajšia hypomanická fáza - pacient je teraz v hypomanickej fáze a v minulosti mal aspoň jednu afektívnu fázu (hypomanickú, manickú, depresívnu alebo zmiešanú)
F31.1 - Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická fáza bez psychotických príznakov - pacient je teraz v manickej fáze bez psychotických príznakov (ako v F30.1) a v minulosti mal aspoň jednu afektívnu fázu (hypomanickú, manickú, depresívnu alebo zmiešanú)
F31.2 - Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická fáza s psychotickými príznakmi - pacient je teraz v manickej fáze s psychotickými príznakmi (ako v F30.2) a v minulosti mal aspoň jednu afektívnu fázu (hypomanickú, manickú, depresívnu alebo miešanú)
F31.3 - Bipolárna afektívna porucha, terajšia fáza stredne ťažkej alebo miernej depresie - pacient je teraz depresívny ako pri depresívnej epizóde miernej alebo strednej hĺbky (F32.0 alebo F32.1) a v minulosti mal aspoň jednu spoľahlivo overenú hypomanickú, manickú alebo zmiešanú fázu
Piatym znakom je možné kódovať prítomnosť telesných príznakov:
F31.30 Bez somatických príznakov
F31.31 So somatickými príznakmi
F31.4 - Bipolárna afektívna porucha, terajšia fáza hlbokej depresie bez psychotických príznakov - pacient je teraz depresívny ako pri epizóde hlbokej depresie bez psychotických príznakov (F32.2) a v minulosti mal aspoň jednu spoľahlivo overenú hypomanickú, manickú alebo zmiešanú afektívnu fázu
F31.5 - Bipolárna afektívna porucha, terajšia fáza hlbokej depresie s psychotickými príznakmi - pacient je teraz depresívny ako pri hlbokej depresívnej epizóde s psychotickými príznakmi (F32.3) a v minulosti mal najmenej jednu spoľahlivo overenú hypomanickú, manickú alebo zmiešanú afektívnu fázu.
F31.6 - Bipolárna afektívna porucha, terajšia zmiešaná epizóda - pacient mal v minulosti aspoň jednu spoľahlivo overenú hypomanickú, manickú, depresívnu alebo zmiešanú afektívnu fázu a teraz má buď kombináciu, alebo rýchle striedanie manických a depresívnych príznakov
Nezahŕňa:
  • Jednotlivú zmiešanú afektívnu epizódu (F38.0)
F31.7 - Bipolárna afektívna porucha, teraz v remisii - pacient mal v minulosti najmenej jednu spoľahlivo overenú hypomanickú, manickú alebo zmiešanú afektívnu epizódu a navyše aspoň jednu afektívnu epizódu, depresívnu, hypomanickú, manickú alebo zmiešanú. Teraz a ani niekoľko mesiacov netrpí na nijakú zreteľnú poruchu nálady. Do tejto skupiny patria periódy remisie počas profylaktickej liečby.
F31.8 - Iné bipolárne afektívne poruchy
II. bipolárna porucha
Návratné manické epizódy
F31.9 Nešpecifikovaná bipolárna afektívna porucha

F32 - DEPRESÍVNE EPIZÓDY

Pri typickej ľahkej, strednej a hlbokej depresívnej epizóde, ako sa opisujú ďalej, trpí pacient na zhoršenie nálady, zníženie energie a aktivity. Narušená je schopnosť radovať sa, oslabený je záujem a schopnosť koncentrácie, častá je nápadná ukonanosť aj po minimálnej námahe. Zvyčajne je narušený spánok a znížená chuť do jedenia. Sebaocenenie a sebadôvera sú takmer vždy znížené, aj pri miernej forme je časté sebaobviňovanie a pocity bezcennosti. Skľúčená nálada len málo kolíše zo dňa na deň, nereaguje na okolnosti a môžu ju sprevádzať tzv. somatické príznaky, ako je strata záujmov a príjemných pocitov, raňajšie zobúdzanie viac hodín pred zvyčajným časom; najhoršia depresia ráno, výrazná psychomotorická retardácia, agitácia, strata chuti do jedla, pokles hmotnosti a zníženie libida. Podľa množstva a závažnosti príznakov sa depresívna epizóda hodnotí ako ľahká, stredná a ťažká (hlboká).

Zahŕňa:

jednotlivú epizódu
depresívnej reakcie
epizodickej depresívnej poruchy
reaktívnej depresie

Nezahŕňa:

Adaptačnú poruchu (F43.2)
Návratnú depresívnu poruchu (F33.-)
Depresívne epizódy spojené s poruchami správania pod F91.- (F92.0)
F32.0 - Epizóda ľahkej depresie - porucha sa zvyčajne prejavuje aspoň dvoma alebo troma zo spomenutých príznakov. Pacienta to trápi, ale pravdepodobne je schopný vykonávať väčšinu činností.
Piatym znakom je možné kódovať prítomnosť telesných príznakov:
F32.00 Bez somatických príznakov
F32.01 So somatickými príznakmi
F32.1 - Epizóda stredne ťažkej depresie - porucha sa zvyčajne prejavuje štyrmi alebo viacerými zo spomenutých príznakov. Pacient má pravdepodobne dosť veľké ťažkosti pri pokračovaní v každodennej činnosti.
Piatym znakom je možné kódovať prítomnosť telesných príznakov:
F32.10 Bez somatických príznakov
F32.11 So somatickými príznakmi
F32.2 - Epizóda ťažkej (hlbokej) depresie bez psychotických príznakov - ide o epizódu depresie, pri ktorej sú výrazné viaceré príznaky. Typická je strata sebadôvery a pocity bezcennosti a viny. Časté sú suicidálne myšlienky a činy, a chorí mávajú veľa somatických príznakov.
Agitovaná depresia, jednotlivá epizóda bez psychotických príznakov
Veľká depresia, jednotlivá epizóda bez psychotických príznakov
Vitálna depresia, jednotlivá epizóda bez psychotických príznakov
F32.3 - Epizóda ťažkej (hlbokej) depresie s psychotickými príznakmi - epizóda depresie ako pod F32.2, ale s halucináciami, bludmi, psychomotorickou retardáciou alebo takým ťažkým stuporom, ktorý znemožňuje bežné sociálne aktivity. Život môže ohroziť samovražda, dehydratácia alebo hladovanie. Halucinácie a bludy môžu, ale nemusia zodpovedať nálade.
Jednotlivé epizódy veľkej depresie s psychotickými príznakmi
Jednotlivé epizódy psychogénnej depresívnej psychózy
Jednotlivé epizódy psychotickej depresie
Jednotlivé epizódy reaktívnej depresívnej psychózy
F32.8 - Iné depresívne psychózy
Atypická depresia
Jednotlivé epizódy larvovanej depresie NS
F32.9 - Nešpecifikovaná depresívna epizóda
Depresia NS
Depresívna porucha NS

F33 - RECIDIVUJÚCA DEPRESÍVNA PORUCHA

Poruchu charakterizujú opakované epizódy depresie opísané pri depresívnej epizóde (F32.-) bez anamnézy nezávislých epizód pozdvihnutej nálady alebo zvýšenej energie (mánia). Môžu sa však vyskytovať krátke epizódy mierne povznesenej nálady a hyperaktivity (hypománia) bezprostredne po depresívnej epizóde dakedy vyvolané antidepresívnou liečbou. Ťažšie formy recidivujúcej depresívnej poruchy (F33.2 a F33.3) majú veľa spoločných čŕt s minulými koncepciami depresívnej fázy manickej depresívnej psychózy, melanchólie, vitálnej depresie a endogénnej depresie. Prvý nápor sa môže zjaviť v ktoromkoľvek období od detstva po sénium, nástup môže byť prudký alebo pomalý, trvanie kolíše od niekoľkých týždňov až po viac mesiacov. Riziko, že pacient s recidivujúcou depresívnou poruchou bude mať epizódu mánie, nikdy úplne nepominie, ani po prežití mnohých depresívnych fáz. Ak sa vyskytne manická fáza, diagnóza sa má zmeniť na bipolárnu afektívnu poruchu (F31.-).

Zahŕňa:

Recidivujúce epizódy depresívnej reakcie
Recidivujúce epizódy psychogénnej depresie
Recidivujúce epizódy reaktívnej depresie
Sezónnu depresívnu poruchu

Nezahŕňa:

Recidivujúce krátke depresívne epizódy (F38.1)
F33.0 - Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ľahká epizóda - poruchu charakterizujú opakované epizódy depresie, terajšia epizóda je mierna, ako sa uvádza pod F32.0, bez mánie v anamnéze.
Piatym znakom je možné kódovať prítomnosť telesných príznakov:
F33.00 Bez somatických príznakov
F33.01 So somatickými príznakmi
F33.1 - Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda - poruchu charakterizujú opakované epizódy depresie, terajšia fáza je stredne ťažká, ako sa uvádza pod F32.1, bez mánie v anamnéze.
Piatym znakom je možné kódovať prítomnosť telesných príznakov:
F33.10 Bez somatických príznakov
F33.11 So somatickými príznakmi
F33.2 - Recidivujúca depresívna porucha, terajšia epizóda ťažkého stupňa bez psychotických príznakov - poruchu charakterizujú opakované epizódy depresie, terajšia fáza je ťažká depresia bez psychotických príznakov, ako sa uvádza pod F32.2, bez mánie v anamnéze.
Endogénna depresia bez psychotických príznakov
Recidivujúca ťažká depresia bez psychotických príznakov
Depresívny typ manickej depresívnej psychózy bez psychotických príznakov
Recidivujúca vitálna depresia bez psychotických príznakov
F33.3 - Recidivujúca depresívna porucha, terajšia epizóda ťažkého stupňa s psychotickými príznakmi - poruchu charakterizujú opakované fázy depresie, terajšia epizóda je hlboká depresia s psychotickými príznakmi, ako sa uvádza pod F32.3, bez mánie v anamnéze.
Endogénna depresia s psychotickými príznakmi
Manicko-depresívna psychóza, depresívny typ s psychotickými príznakmi
Recidivujúce ťažké epizódy veľkej depresie s psychotickými príznakmi
Recidivujúce ťažké epizódy psychogénnej depresívnej psychózy
Recidivujúce ťažké epizódy psychotickej depresie
Recidivujúce ťažké epizódy reaktívnej depresívnej psychózy
F33.4 - Recidivujúca depresívna porucha, teraz v remisii - pacient mal v minulosti dve alebo viac depresívnych fáz opísaných pod F33.0 - F33.3, ale v súčasnosti je bez depresívnych príznakov už viac mesiacov.
F33.8 - Iné recidivujúce depresívne poruchy
F33.9 - Nešpecifikované recidivujúce depresívne poruchy
Monopolárna depresia NS

F34 - PRETRVÁVAJÚCE AFEKTÍVNE PORUCHY

Perzistujúce a zvyčajne kolísavé poruchy nálady, ktoré väčšinou nie sú dosť hlboké, aby oprávňovali na diagnózu hypomanickej alebo ľahkej depresívnej fázy. Pretože pretrvávajú veľa rokov, dakedy väčšinu života jednotlivca, zaviňujú nemalé utrpenie a zneschopnenie. Na pretrvávajúcu afektívnu poruchu sa môže v niektorých prípadoch nadsadiť jednotlivá manická alebo depresívna epizóda.

F34.0 - Cyklotýmia - ide o perzistujúcu nestabilitu nálady zahŕňajúcu početné periódy depresie a miernej rozjarenosti, z ktorých žiadna nie je dostatočne hlboká, alebo netrvá dostatočne dlho, aby oprávňovala na diagnózu bipolárnej afektívnej poruchy (F31.-) alebo návratnej depresívnej poruchy (F33.-). Porucha sa často zjavuje u pokrvných pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou. U daktorých jednotlivcov s cyklotýmiou sa napokon vyvinie bipolárna afektívna porucha.
Afektívna porucha osobnosti
Cykloidná osobnosť
Cyklotýmna osobnosť
F34.1 - Dystýmia - ide o chronicky skľúčenú náladu trvajúcu najmenej viac rokov, ktorá nie je dostatočne hlboká, alebo jednotlivé epizódy nie sú dostatočne dlhé, aby oprávňovali na diagnózu ľahkej, strednej alebo ťažkej formy depresívnej poruchy (F33.-).
Depresívna neuróza
Depresívna porucha osobnosti
Neurotická depresia
Pretrvávajúca anxiózna depresia
Nezahŕňa:
Anxióznu depresiu (miernu alebo prechodnú) (F41.2)
F34.8 - Iné perzistujúce afektívne poruchy
F34.9 - Nešpecifikované perzistujúce afektívne poruchy

F38 - INÉ AFEKTÍVNE PORUCHY

Akékoľvek iné poruchy nálady, ktoré neoprávňujú na diagnózu pod F30 - F34, pretože nedosahujú potrebný stupeň alebo trvanie.

F38.0 - Iné jednotlivé afektívne poruchy
F38.00 Zmiešaná afektívna epizóda
F38.1 - Iné návratné afektívne poruchy
F38.10 Krátka návratná depresívna epizóda
F38.8 - Iné špecifikované afektívne poruchy

F39 - NEŠPECIFIKOVANÉ AFEKTÍVNE PORUCHY

Afektívna psychóza NS

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]