Anuita

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Anuita ( z lat. annuus – ročný ) je pravidelné (periodické) plynutie pevne stanovených platieb počas určitej špecifikovanej doby.

Anuitná splátka zostáva počas celej doby splácania rovnaká. Skladá sa z istiny, splátky úroku a budúcej hodnoty. Výška anuitnej splátky sa nemení. Plynule sa mení výška a pomer istiny a úroku.

Z toho vyplýva , že na začiatku úverového vzťahu najväčší podiel celej splátky bude tvoriť úrok a naopak na konci bude najväčší podiel splátky predstavovať istina, čiže každou ďalšou splátkou sa úrok znižuje a istina sa zvyšuje. Úrok a istina sa platia v pravidelných časových intervaloch, najčastejšie mesačne počas celej platnosti úveru.

Príkladom anuity sú pravidelné vklady na sporiaci účet, mesačné splátky hypotéky na dom alebo mesačné splátky zdravotného poistenia. Poznamenajme, že anuita zahŕňa tok platieb opakujúcich sa pravidelne, pričom dĺžka doby medzi dvoma splátkami môže byť ľubovoľná (ale pre jednu anuitu konštantná).

Výpočet súčasnej hodnoty anuity[upraviť | upraviť zdroj]

Prepokladajme, že našim cieľom je stanoviť súčasnú hodnotu známej anuity, čiže známeho pravidelného toku konštantných platieb v budúcnosti. Na oceňovanie anuity sa používajú princípy úrokovania a časovej hodnoty peňazí.

Súčasná hodnota anuity je prirodzene rovná súčtu súčasných hodnôt všetkých budúcich platieb, ktoré z anuity vyplývajú. Predpokladajme, že platby prichádzajú pravidelne na konci každej periódy, pričom celkový počet platieb je N. Dĺžka jednej periódy je jeden rok. Výška pravidelnej splátky anuity je C. Úrok je r. Súčasná hodnota PVi i-tej splátky je potom podľa časovej hodnoty peňazí rovná:

V tomto vzorci r značí výšku bezrizikového úroku. Keďže nás zaujíma celková súčasná hodnota (PV - present value) anuity, ktorá pozostáva z N splátok, pre túto hodnotu platí:

Výpočet budúcej hodnoty anuity[upraviť | upraviť zdroj]

Investora môže takisto zaujímať budúca hodnota (FV - future value) všetkých peňažných tokov plynúcich z anuity, ktorú vlastní. Keďže v okamihu prijatia jednotlivej splátky môže investor túto splátku investovať do bezrizikovej investície (napríklad vo forme termínovaného vkladu do banky), ktorej výnos je totožný s bezrizikovou úrokovou sadzbou r, budúca hodnota anuity sa vypočíta ako súčet budúcich hodnôt všetkých splátok, úročených počas zvyšku trvania anuity úrokovou sadzbou r. Tento výpočet je dôležitý takisto pre platcov hypoték, keďže umožňuje zistiť celkové náklady na hypotéku.

Budúca hodnota anuity sa analogicky vypočíta ako:

Pri oboch vzorcoch sme využili nasledovný vzorec na výpočet konečného radu.:

Perpetuita[upraviť | upraviť zdroj]

Perpetuita je špeciálny druh anuity, niekedy nazývaná aj ako večná anuita, pri ktorom nenastáva ukončenie toku platieb, ale platby sa uskutočňujú do nekonečna. Perióda medzi dvoma platbami, rovnako ako výška jednej splátky sú aj v tomto prípade konštantné.

Známym príkladom perpetuity sú vládne dlhopisy Veľkej Británie, ktoré sú nenahraditeľné a pravidelne vyplácajú fixnú hodnotu kupónu. S týmto druhom dlhopisov sa na trhu výrazne obchoduje, keďže vlastnosti plynúce z permanentného vyplácania kupónov môžu mať pre investorov veľkú hodnotu. Ceny takýchto dlhopisov majú tendenciu vykazovať vysokú citlivosť na zmenu úrokových sadzieb na finančných trhoch. Ďalším príkladom je Model Diskontovania Dividend, ktorý počíta hodnotu akcie spoločnosti na základe budúceho toku dividendových platieb. Model predpokladá, že hodnota akcie je rovná súčtu súčasných hodnôt všetkých budúcich dividend, ktoré budú na akcu vyplatené, pričom tento prúd pravidelných platieb má charakter perpetuity.

Aj napriek tomu, že perpetuita pozostáva z nekonečného toku platieb, jej hodnota je konečná. Dôvodom je veľmi nízka súčasná hodnota platieb, ktoré nastanú v ďalekej budúcnosti. Použitím súčasnej hodnoty každej platby vypočítame súčasnú hodnotu perpetuity PVP ako:

Kde:

PV - súčasná hodnota splátok

C - kupón

r - úroková sadzba[1]

Pri výpočte sa využije vzťah na výpočet nekonečného geometrického radu:

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. MICHAL, Mejstřík; MAGDA, Pečená; PETR, Teplý. Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice. [s.l.] : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015-03-01. Google-Books-ID: bZu4BwAAQBAJ. Dostupné online. ISBN 9788024628707. (po anglicky)