Preskočiť na obsah

Arzán

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Arzán
Arzán
Arzán
Arzán
Arzán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec AsH3
Systematický názov Arzán
Synonymá Arzín, Arzenovodík
Vzhľad Bezfarebný plyn
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 78,0 u
Molárna hmotnosť 77,95 g/mol
Teplota topenia -116,3 °C (156,85 K)
Teplota varu -62,4 °C (210,75 K)
Teplota rozkladu 500 °C (773,15 K)
Hustota 0,004 93 g/cm³ (plyn)
1,640 g/cm³ (-64 °C)
Rozpustnosť vo vode:
0,05 g/100 ml (17 °C)
0,07 g/100 ml (25 °C)
Teplota vzplanutia -62 °C
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 15,4 J/g
Entropia varu 214,1 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia 66,44 kJ/mol
Štandardná entropia 222,7 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia 68,91 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,488 J K-1 mol-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka04 - plyn pod tlakom06 - toxická látka08 - látka nebezpečná pre zdravie09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H220, H280, H330, H373, H410
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P210, P273, P377, P381, P304+340, P308+313, P403, P405
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Mimoriadne horľavá látka Veľmi jedovatá látka Škodlivá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Mimoriadne
horľavá
(F+)
Veľmi
jedovatá

(T+)
Škodlivá
látka
(Xn)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R12, R26, R48/20, R50/53
Vety S S1/2, S9, S16, S28, S33, S36/37, S45, S60, S61
NFPA 704
4
4
2
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7784-42-1
Číslo UN 2188
EINECS číslo 232-066-3
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Paličkový model

Arzán (AsH3),[1] zastarale arzenovodík[chýba zdroj] alebo arzín je bezfarebný, prudko jedovatý plyn cesnakového zápachu. Vzniká napríklad rozkladom arzenidu kyselinami alebo pôsobením vodíka v stave zrodu (in nascenti) na zlúčeniny arzénu. Je silným redukčným činidlom. Na vzduchu je samovznietivý.

Bezpečnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Arzán je vysoko toxický plyn s vysokou úmrtnosťou. Spôsobuje hemolýzu a zlyhanie obličiek. Ako neskorý následok otravy (po niekoľkých mesiacoch) sa môže objaviť periférna neuropatia. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikuje arzán v skupine 1.[2]

K väčšine prípadov otráv dochádza v dôsledku kontaminácie iných plynov arzánom. Dochádza k tomu, ak kov s prímesou arzénu reaguje so silnou kyselinou alebo hydroxidom (napr. pri reakcii zinku s kyselinou chlorovodíkovou). Príležitosti k tomu sú napríklad pri spracovaní kovov, pokovovanie, spájkovanie, reštaurovanie obrazov alebo pri čistení zásobníkov a potrubí používaných pre zlúčeniny arzénu.

Na pokožke a v očiach arzán spôsobuje poleptanie (prípadne - pri kontakte so skvapalneným plynom - aj omrzliny). Je možné, že je schopný vstupovať do tela ranami na koži.

Prah čuchového vnímania arzánu je okolo 0,5 ppm, ale táto koncentrácia už môže byť toxická a preto neposkytuje dostatočné varovanie. Vdychovanie plynu o koncentrácii 3 - 10 ppm spôsobuje klinické príznaky otravy počas niekoľkých hodín. Polhodinová expozície 25 až 50 ppm sa už považuje za smrteľnú. Koncentrácia 250 ppm usmrcuje veľmi rýchlo.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. KRIVOSUDSKÝ, Lukáš; GALAMBOŠ, Michal; LEVICKÁ, Jana. STRUČNÝ SPRIEVODCA NÁZVOSLOVÍM ANORGANICKEJ CHÉMIE [online]. Vydavateľstvo UK, 2021, [cit. 2022-07-24]. Dostupné online.
  2. Arsine - International Programme on Chemical Safety - Poisons Information Monograph 044

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Arsan na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Arzán