Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Právna formaobčianske združenie
SídloJiráskova 29
974 01 Banská Bystrica [1]
Vznik13. december 2006 [2]
IČO42039592
ŠtatutárIng. František Gilian
Ďalšie odkazy
Webappo.sk

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (skratka APPO SR) je dobrovoľným odborným občianskym združením fyzických osôb a právnických osôb. Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti stavieb pri ich navrhovaní, výstavbe a užívaní na Slovensku.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR bola založená v roku 2006 z iniciatívy štyroch odborníkov pôsobiacich v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb. Podnetom na založenie asociácie bola absencia akejkoľvek zodpovednosti za správnu realizáciu opatrení protipožiarnej bezpečnosti na stavbách pri výkone stavebných a montážnych prác. Od jej založenia až do roku 2016 stál na jej čele Ing. František Gilian, ktorý sa od roku 2017 stal jej generálnym sekretárom a funkciu prezidenta vykonáva od roku 2019 JUDr., Mgr., Róbert Károlyi[3] . Od roku 2016 asociácia udeľuje Cenu Jaroslava Mika významným odborníkom v oblasti Požiarnej ochrany.

Medzinárodná spolupráca[upraviť | upraviť zdroj]

APPO SR je od roku 2007 členom medzinárodnej dohody East Central European Fire Protection Corporation (ECEUFIRE) a od roku 2015 je riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP). V roku 2015 bol súčasný viceprezident APPO SR Ing. Miroslav Smolka, MBA zvolený na obdobie 9. rokov do prezidentského tímu EAPFP[4]. V decembri 2018 bol Ing. Miroslav Smolka, MBA zvolený do funkcie prezidenta EAPFP na obdobie rokov 2019 až 2021[5].

Činnosť a výsledky[upraviť | upraviť zdroj]

Tvorba technických návodov[upraviť | upraviť zdroj]

Asociácia počas svojej existencie spracovala 13 technických návodov TN APPO[6] z rôznych oblastí protipožiarnej bezpečnosti stavieb, ktoré sú verejne dostupné a slúžia širokej odbornej verejnosti ako technická pomôcka na ľahšiu orientáciu v danej problematike.

Tvorba technických noriem[upraviť | upraviť zdroj]

Národná normalizačná činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Od roku 2006 až do roku 2016 asociácia spracovala a podieľala sa na spracovaní štyridsiatichtroch slovenských a siedmych českých technických noriem[7], týkajúcich sa navrhovania požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS), skúšania a klasifikácie výrobkov na účel PBS a výrobkových noriem na účel PBS. Prevažná väčšina technických noriem bola spracovaná a vydaná bez finančnej podpory štátu. Za normalizačnú činnosť boli členovia asociácie ocenení Cenou Vladimíra Lista za normalizáciu v kategórii „Významný prínos v oblasti technickej normalizácie“ v roku 2010[8] aj 2012[9], ktorú udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Kolektív asociácie získal toto ocenenie aj za rok 2014[10].

Vydávanie ATN® noriem[upraviť | upraviť zdroj]

Od roku 2016 sa odborníci v asociácii rozhodli vydávať ATN® technické normy[11], ako pokračovanie projektu vydávania Technických návodov APPO TN z roku 2008 a reakcia na potreby a požiadavky odbornej verejnosti. Už vydanie prvého dokumentu ATN® v novembri 2016 malo veľmi pozitívny ohlas medzi odbornou verejnosťou. V roku 2020 bola ochranná známka ATN® zapísaná do registra ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pod číslom 252340[12]

Medzinárodná normalizačná činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Členovia asociácie aktívne pracujú aj v rámci medzinárodnej normalizačnej spolupráce vo svetových aj európskych normalizačných organizáciách ISO, CEN a CENELEC.

Aktivity v ISO[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 2014 asociácia podpísala dohodu o spolupráci[13] s ÚNMS SR o zodpovednosti za aktivity subkomisie SC1 „Fire Initiation and Growth“ v technickej komisi ISO TC92 „Fire Safety“, v ktorej asociáciu zastupuje prezident pre zahraničné vzťahy. Zástupcovia asociácie sa aktívne zúčastňujú rokovaní ISO TC92, jej subkomisií a pracovných skupín.

Aktivity v CEN[upraviť | upraviť zdroj]

Členovia asociácie sa pravidelne a aktívne zúčastňujú na práci komisie CEN TC127 „Fire Safety in Buildings“ a takmer všetkých pracovných skupín:

 • CEN/TC 127/WG 01 „Structural and separating elements“
 • CEN/TC 127/WG 02 „Services“
 • CEN/TC 127/WG 04 „Reaction to fire“
 • CEN/TC 127/WG 05 „Roofs“
 • CEN/TC 127/WG 07 „Classification“
 • CEN/TC 127/WG 08 „Fire Safety Engineering“
Aktivity v CENELEC[upraviť | upraviť zdroj]

V rámci spolupráce s CENELEC sa dvaja členovia asociácie od roku 2012 podieľajú v rámci pracovnej skupiny CLC/TC20/WG10 „Fire performance tests for cables“ na príprave a tvorbe dôležitých EN noriem:

 • EN 50575: 2014 Power, control and communication cables - Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
 • CLC/TS 50576: 2014 Electric cables - Extended application of test results
 • EN 50577: 2015 Electric cables - Fire resistance test for unprotected electric cables (P classification)

Zástupcovia asociácie presadili mnoho dôležitých požiadaviek do týchto EN, ktoré majú zásadný vplyv na konkurencieschopnosť výrobcov patriacich so skupiny malých a stredných podnikov.

Tvorba právnych predpisov[upraviť | upraviť zdroj]

Činnosť na národnej úrovni[upraviť | upraviť zdroj]

Od roku 2006 asociácia spolupracovala na tvorbe obsahu požiadaviek mnohých národných právnych a technických predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti stavebných výrobkov.

Asociácia iniciovala vytvorenie národného systému právnych predpisov a technických noriem pre oblasť požiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií a stavebných výrobkov na tento účel[14][15][16]. Asociácia iniciovala zavedenie pojmov „požiarna konštrukcia“, „zhotoviteľ požiarnej konštrukcie“ a „osvedčenie požiarnej konštrukcie“ do národného právneho predpisu[17], ktoré sú základom pre určenie zodpovednosti zhotoviteľa za zhotovenú požiarnu konštrukciu na stavbe. Asociácia spolupracovala na tvorbe týchto predpisov:

 • Vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody[18]
 • Vyhláška MDPaT SR č. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh[19]
 • Vyhláška MDVRR č. 451/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody[20]
 • Vyhláška MV SR č. 225/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z. z.[21]
 • Vyhláška MDVRR SR č.162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov[22]
 • Zákon č. 129/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony[23]
 • Vyhláška MV SR č. 202/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov[24]
 • Technické podmienky MDVRR SR TP 13/2015 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov[25]
 • Zákon č. 51/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov[26]
 • Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 61/2017 Z. z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky[27]
 • Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony[28]
 • Zákon o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov[29]
 • Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii[30]
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších[31]

Činnosť na európskej úrovni[upraviť | upraviť zdroj]

Od roku 2014 asociácia spolupracuje na úrovni európskych inštitúcií. Asociácia iniciovala prostredníctvom MDVRR SR niekoľko návrhov na zmeny európskych predpisov resp. návrhov na diskusiu o doposiaľ neriešených oblastiach stavebných výrobkov.

 • Zmena ROZHODNUTIA KOMISIE č. 2011/284/EÚ o postupe osvedčenia zhody stavebných výrobkov podľa článku 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o napájacie, ovládacie a komunikačné káble.
 • V spolupráci s EAPFP vyvolanie diskusie v Európskej Komisii o skúšobnej metóde veľkých rozmerov na šírenie požiaru po fasáde[32]
 • Zmena ROZHODNUTIA KOMISIE č. 2000/367/ES v otázke možnosti použitia P klasifikácie aj pre ďalšie výrobky (okrem káblov) na trvalú dodávku elektrickej energie a signálu napr. na elektrické rozvádzače a ďalšie výrobky slúžiace na tento účel a rozšírenie výrobkovej skupiny o systémy na vedenie a uloženie káblov.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. APPO SR – Kontant [online]. . Dostupné online.
 2. Evidencia občianskych združení – Výpis z registra [online]. MV SR. Dostupné online.
 3. Prezident APPO SR [online]. . Dostupné online.
 4. Prezidentský tím EAPFP [online]. . Dostupné online.
 5. Tlačová správa EAPFP [online]. . Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 6. Technické návody [online]. . Dostupné online.
 7. Zoznam technických noriem [online]. [Cit. 2016-03-02]. Dostupné online. Archivované 2016-03-07 z originálu.
 8. Cena Vladimíra Lista 2010 [online]. . Dostupné online.
 9. Cena Vladimíra Lista 2012 [online]. [Cit. 2016-03-02]. Dostupné online. Archivované 2016-03-06 z originálu.
 10. Cena Vladimíra Lista 2014 [online]. [Cit. 2016-03-02]. Dostupné online. Archivované 2016-03-08 z originálu.
 11. ATN technické normy [online]. . Dostupné online.
 12. 252340 [online]. . Dostupné online.
 13. DOHODA č. 80/2014 o spolupráci pri tvorbe medzinárodných noriem vypracúvaných v rámci ISO/TC 92/SC 1 [online]. . Dostupné online.
 14. GILIAN, F. - FUSEK, V.: Požiarna bezpečnosť stavieb nielen pre elektrotechnikov. Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, 1. Vydanie, Bratislava, 2012. ISBN 978-80-8106-054-0. str. 111
 15. GILIAN, F: Technické požiadavky na káblové systémy s funkčnou odolnosťou v požiari - smernica pre navrhovanie, realizáciu a kontrolu. Verlag Dashöfer, Bratislava, 2009. ISBN 978-80-89010-25-7.
 16. GILIAN, F. - DEKÁNEK, J.: Požiarna bezpečnosť stavieb nielen pre elektrotechnikov. Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, 2. doplnené a upravené vydanie, Bratislava, 2016. ISBN 978-80-972318-1-1.
 17. § 1 ods.1 písm. o) a p), § 8 ods.4 a 5 a § 9 ods.2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb [online]. . Dostupné online.
 18. Príloha č. 1 - zmena položiek č.3801 a 3802 [online]. . Dostupné online.
 19. § 18 ods.5 a 9 [online]. . Dostupné online.
 20. Príloha č. 1 - doplnenie novej položky č. 3803 [online]. . Dostupné online.
 21. § 1 ods.1 písm. n) až p), § 8 od.4, 5, § 9 ods.2, § 40, § 42 ods.6, 7, § 47a, 47b a 91, Príloha č.3 [online]. . Dostupné online.
 22. Príloha č. 1 - zmena položiek č.3601, 3602 a 3604 a doplnenie nových položiek č. 3603 a 3605 [online]. . Dostupné online.
 23. § 2 ods.4, § 11c ods. 5 a 6 [online]. . Dostupné online.
 24. § 13 ods.5, Príloha č. 7 písm. i) [online]. . Dostupné online.
 25. Kapitola 18 Zásobovanie elektrickou energiou [online]. [Cit. 2016-03-03]. Dostupné online. Archivované 2016-03-11 z originálu.
 26. Zákon č. 51/2017 Z. z. [online]. . Dostupné online.
 27. Vyhlaska č. 61/2017 Z. z. [online]. . Dostupné online.
 28. Zoznam vznesených pripomienok [online]. . Dostupné online.
 29. Zoznam vznesených pripomienok [online]. . Dostupné online.
 30. Zákon č. 60/2018 Z. z. [online]. . Dostupné online.
 31. Zoznam vznesených pripomienok [online]. . Dostupné online.
 32. Tlačová správa/Press Release [online]. . Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]