Business Process Model and Notation

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Príklad BPMN modelu

Business Process Model and Notation (BPMN) je súbor princípov a pravidiel, ktorý slúži pre grafické znázorňovanie podnikových procesov pomocou procesných diagramov. Inými slovami možno povedať, že ide o štandard pre modelovanie podnikových procesov.

BPMN je v oblasti procesného modelovania vyvíjaný od roku 2005. Po niekoľkých verziách sa od roku 2011 presadzuje verzia BPMN 2.0. V súčasnej dobe je dokumentácia BPMN tak dobre rozpracovaná, že sa začínajú vytvárať paterny, na základe ktorých sa riešia štandardné situácie, ktoré môžu nastávať počas procesného riadenia.

Základné informácie o BPMN[upraviť | upraviť zdroj]

Business Process Model and Notation (BPMN) je notáciou pre modelovanie podnikových procesov, ktorá poskytuje grafické znázornenie pre špecifikáciu podnikových procesov z procesného diagramu (BPD).[1] Procesný diagram je založený na Flowchart technológii, ktorá je veľmi podobná diagramu aktivít z Unified Modeling Language (UML).[2] V praxi je teda diagram tvorený akýmsi tokom aktivít, ktoré sa dejú za určitých okolností a v určitom poradí. V tomto toku môžu tiež byť veľmi stručne, avšak prehľadne, zanesené aj rôzne vonkajšie okolnosti, ktoré nemusia byť súčasťou daných podnikových procesov, ale napriek tomu modelované podnikové procesy priamo ovplyvňujú. Oproti už spomenutému diagramu aktivít z UML potom BPMN prináša o niečo lepší a prehľadnejší záznam práve takých vonkajších aktivít, ktoré majú priamy vplyv na podnikové procesy, vrátane časovej dimenzie.

Účelom BPMN je podpora procesného riadenia, čo môžu využiť ako analytici, vývojári, tak vlastníci podnikových procesov. BPMN poskytuje notáciu, ktorá je jednoduchá a intuitívna pre vlastníkov procesu, ale zároveň je schopná vyjadriť komplexitu daných procesov. BPMN od verzie 2 podporuje automatizáciu procesov, tzv. Workflow manažment, za týmto účelom bol do jazyka implementovaný rad "programátorských" rozšírení, napr. subprocesov pre ošetrovanie výnimiek alebo rozlišovanie typov cyklov a paralelného spracovania, ktoré pomohli spresniť zápis. Dôraz na presnosť a výstižnosť jazyka ale znížil jeho zrozumiteľnosť pre neškoleného čitateľa (typicky business vlastníci procesov).

Primárnym cieľom BPMN je poskytovať štandardizovaný zápis v ľahko zrozumiteľnej podobe pre všetky zainteresované osoby v organizácii. Medzi tieto zainteresované osoby patria podnikoví analytici, ktorí vytvárajú a zdokonaľujú podnikové procesy, ďalej technickí vývojári zodpovední za ich implementáciu a podnikoví manažéri, ktorí ich monitorujú a riadia. BPMN teda slúži ako spoločný jazyk, ktorý prekonáva komunikačnú priepasť medzi návrhmi podnikových procesov a následnú implementáciou.

BPMN je najrozšírenejším jazykom používaným pre opis procesov. Aj keď existuje viac štandardov pre modelovanie podnikových procesov[3], BPMN sa stal de facto štandardom, na ktorý postupne prechádzajú modelovacie nástroje aj aplikácie podporujúce automatizáciu procesov (exekučné stroje).

História a vývoj BPMN[upraviť | upraviť zdroj]

Špecifikácia BPMN 1.0 bola vyvinutá inštitútom BPMI (Business Process Management Institute). BPMI sa v máji 2004 zlúčil s organizáciou OMG (Object Management Group). BPMN bolo následne vyvíjané pod vedením OMG a počas roka 2005 bola vypracovaná verzia, ktorú OMG prijalo ako štandard vo februári 2006. Z tejto verzie bola v júni 2007 dokončená verzia BPMN 1.1. O rok neskôr v júni 2008 bola vydaná verzia BPMN 1.2. Posledná aktuálna verzia BPMN 2.0 bola dokončená v júni 2010 a ako oficiálna špecifikácia bola vydaná v januári 2011. Súčasný význam skratky BPMN (Business Process Model and Notation) platí od verzie 2; názov prvej verzie mal význam Business Process Modelling Notation. Zmena významu názvu vystihuje aj zmenu v koncepcii celého "jazyka".

BPMN 2.0[upraviť | upraviť zdroj]

BPMN 2.0 si kladie za cieľ byť jedinou notáciou pre tvorbu modelov podnikových procesov. Nový formát zachováva vlastnosti z predošlých verzií a vďaka tomu štandard môže zostať pod značkou BPMN. Základnými črtami BPMN 2.0 sú:

 • Za pomocou zjednotenia definície podnikových procesov BPMN a metamodelu BPDM sa snaží vytvoriť jednotný konzistentný jazyk
 • Pre zachovanie sémantickej integrity bola povolená výmena modelov podnikových procesov a ich rozloženie medzi nástrojmi pre tvorbu procesných diagramov
 • Vlastnosti BPMN umožňujú zorganizovať model tak, aby sa mohol vytvoriť nezávislý (samotný) alebo integrovaný model
 • Podporuje zobrazenie a výmenu odlišných pohľadov na procesný model, čím umožňuje vlastníkovi procesu zamerať sa na slabé miesta
 • BPMN poskytuje XML schémy slúžiace pre transformáciu modelov, na základe ktorých rozširuje vlastnosti BPMN smerom k podnikovému modelovaniu a podpore rozhodovania.

BPMN prvky[upraviť | upraviť zdroj]

Pomocou notácie BPMN možno modelovať len podnikové procesy. Tvorba diagramov, ktoré sú neprocesného charakteru, sú mimo rozsahu jazyka BPMN. Ako príklad takýchto modelov možno uviesť organizačnú štruktúru, funkčné členenie a dátové modelovanie.[4] Hoci BPMN ukazuje toky dát (správy) a asociácie artefaktov k činnostiam, nemožno ho považovať za DataFlow diagram (DFD).

Jednotlivé prvky[upraviť | upraviť zdroj]

Pomocou BPMN vznikajú jednoduché diagramy, ktoré sa skladajú z obmedzeného počtu grafických prvkov. Vďaka tomu je pre vlastníkov procesov, vývojárov a analytikov ľahké porozumieť procesným tokom aj samotným procesom. BPMN sa rozdeľuje na štyri základné kategórie, viď nižšie. Tieto štyri kategórie uľahčujú tvorbu jednoduchých diagramov podnikových procesov a tiež umožňujú tvorbu nových druhov tokových objektov a artefaktov, ktoré prispievajú k lepšej zrozumiteľnosti diagramov.

Flow objects - tokové objekty
 • Events - Udalosti
 • Activities - Aktivity / Činnosti
 • Gateways - Brány

Základná schéma usporiadania takých objektov by v akejkoľvek časti diagramu mala byť rovnaká: udalosťaktivitabrána. Nikdy by nemalo dochádzať k situáciám, kedy je priamo za sebou viac udalostí alebo aktivít. Pre paralelné či sériové radenie viacerých udalostí a aktivít sa tak používajú brány.

Connecting objects - Spojovacie objekty
 • Sequence flow - Sekvenčný tok
 • Message flow - Tok správ
 • Association - Asociácie
Swim Lanes - Plavecké dráhy (Kontexty)
 • Pool - Bazény (Kontext)
 • Lane - Dráhy (Oddiely kontextu)
Artifacts - Artefakty
 • Data object - Dátové Objekty
 • Group - Skupiny
 • Annotation - Anotácia

Tokové objekty[upraviť | upraviť zdroj]

Tokové objekty sú hlavnými grafickými prvkami, ktoré definujú správanie podnikových procesov. Možno rozlišovať tri základné skupiny prvkov: udalosti, aktivity a brány.

Udalosti
Udalosti BPMN 2.0

Udalosti sú znázorňované kruhom a predstavujú dej, ktorý má priamy vplyv na chod podnikových procesov. V kruhu sa môžu zobrazovať rôzne ikony, ktoré predstavujú rôzne udalosti, napríklad obálka predstavujúca správu alebo hodiny predstavujúce čas. Udalosti možno tiež charakterizovať ako "catching", napríklad prijatie správy spustí proces alebo je tiež možné charakterizovať ako "throwing", napríklad odosielané správy o dokončení ukončí proces. Udalosti v BPMN 2.0 sa rozlišujú na počiatočné a konečné. Prakticky každá aktivita musí byť vyvolaná nejakou udalosťou, respektíve každá aktivita je reakciou na nejakú udalosť. Ak aktivita má vyvolať inú aktivitu, musí aktivita napred vyvolať nejakú udalosť a táto následne vyvolá aktivitu druhú.

 • Start event - Počiatočná udalosť
Predstavuje spúšťač procesov, je zobrazovaná kruhom s jednoduchým okrajom. Môže byt typu "catch" a potom sa zobrazuje s vloženou ikonou (hodiny, obálka, zoznam). Existujú tieto počiatočné udalostí: none (bacis), timer, signal, parallel multiple, multiple, error, conditional, compensation.
 • End event - Konečná udalosť
Predstavuje výsledok aktivity či celého procesu. Je označovaná kruhom s tučným okrajom. Môže byť typu "throw", čo je znázornené vložením tučnej ikony. Opäť možno rozlíšiť niekoľko typov: none (basic), terminate, signal, multiple, Escalation, error, compensation, cancel.
Aktivity

Tieto prvky predstavujú činnosti, ktoré sa odohrávajú vo vnútri procesu.[5] Zobrazujú sa pomocou obdĺžnika so zaoblenými rohmi. Rozlišujú sa tieto aktivity: vlákno a úloha.

Aktivita
 • Sub-process - Vlákno
Používa sa pre skrytie ďalších úrovní podnikových procesov, pri časti procesov, pri ktorých nechceme, aby boli v danej úrovni znázornené. Vlákno sa označuje znamienkom plus pri spodnom okraji obdĺžnika so zaoblenými rohmi. Po kliknutí na znamienko plus sa zobrazia všetky časti skrytého vlákna. Vlákno má vlastnú počiatočnú aj konečnú udalosť a sekvenčné toky prichádzajúce z vyššej úrovne procesu nesmú prekročiť hranice.
 • Task - Úlohy
Ide o druh vlákna, v ktorom sa nahliada na všetky zahrnuté činnosti ako na celok, teda je ďalej nedeliteľný. Aby sa dosiahol cieľ, musia byť všetky zahrnuté činnosti dokončené, a ak niektorá zahrnutá činnosť z nejakého dôvodu nie je dokončená, musia byť všetky činnosti vykonané znovu. Úlohy sa znázorňujú na rozdiel od vlákien dvojitým okrajom.
Brány,[6][5]
Brány umožňujú vetvenie a zlučovanie tokov alebo procesov v závislosti na uvedených podmienkach. Znázorňujú sa pomocou kosoštvorca. Brány sa dajú rozdeliť na ďalšie typy. Nižšie sú uvedené vybrané typy.
Brána
 • Exclusive - Exkluzívne
Exkluzívna brána vytvára niekoľko ciest toku procesu, ale podmienkou je, že tok procesu prebehne iba jednou z možných ciest.
 • Inclusive - Inkluzívny
Použitie inkluzívnych brán je vhodné tam, kde tok procesu môže prejsť cez bránu viac ako jednou cestou. Po prejdení brány sa väčšinou všetky cesty opäť zlúčia do jednej.
 • Complex - Komplexné
Komplexné brány možno využiť v prípade, keď nemožno použiť predchádzajúce druhy brán a kde dochádza k deleniu ciest v niekoľkých bránach.
 • Parallel - Paralelné
Tento typ brán sa používa v prípade, keď tok procesu prúdi viac cestami naraz
 • EventBased - Založené na udalosti
Všetky EventBased brány fungujú podľa svojich ďalších prívlastkov napospol rovnako ako vyššie uvedené typy. Tieto brány však naviac priamo vyvolávajú nejakú udalosť, ktorá je tak následne súčasťou podnikových procesov.

Spojovacie objekty[upraviť | upraviť zdroj]

Spojovacie objekty spájajú tokové objekty, delí sa na tri typy: sekvenčný tok, tok správ a asociácie.

Spojovacie objekty
Pomocou sekvenčného toku znázorňujeme postupnosť procesných tokov. Zdrojom a cieľom je vždy aktivita, udalosť alebo brána. Sekvenčný tok nesmie presahovať hranice bazéna ani vlákna. Sekvenčný tok je znázorňovaný plnou čiarou, ktorá je zakončená šípkou v smere behu procesu. Sekvenčný tok môže mať tiež na začiatku zobrazený kosoštvorec, ktorý zobrazuje podmienečný tok z činnosti, pokiaľ je sekvenčný tok zobrazený so spätným lomítkom, označuje to štandardný tok, ktorý smeruje od rozhodovania alebo od činnosti s podmienenými tokmi.
 • Message Flow - Tok správ[8][5]
Tok správ nám hovorí, aké správy prúdia cez hranicu bazénov, možno ho využiť pre komunikáciu v rámci dvoch a viacerých bazénov, teda ho nemožno použiť na prepojenie činností vnútri jedného bazéna. Tok správ sa znázorňuje prerušovanou líniou, ktorá má na začiatku kruh a na konci šípku ukazujúcu smer behu procesu.
 • Association - Asociácia [6], [5]
Používa sa pre pripojenie artefaktov alebo textu k tokovými objektom. Asociácia je znázornená prerušovanou čiarou a pomocou otvorenej šípky môže ukazovať smer. Šípka smerom k artefaktu predstavuje výsledok, smerom od artefaktu predstavuje vstup. Asociácia bez šípky nemá daný smer a je väčšinou spojená so sekvenčným tokom alebo tokom správ (toky už samé ukazujú smer).
Plavecké dráhy

Plavecké dráhy / Kontexty[upraviť | upraviť zdroj]

Plavecké dráhy (tiež pomenované ako kontexty) slúži na organizovaní a kategorizácii činností. Rozlišujeme dva typy: bazén a dráhu.

Dátové objekty
 • Pool - Bazén (Kontext)
Bazén je hlavným prvkom procesu a oddeľuje rôzne časti organizácie. Bazén má jednu alebo viac dráh, ako skutočný bazén a môže byť tzv. otvorený, keď ukazuje vnútorné detaily (zobrazuje sa ako obdĺžnik s dráhami) alebo ako tzv. zrútený, kedy naopak skrýva detaily (zobrazuje sa ako prázdny obdĺžnik - bez dráh). V diagrame môže byť umiestnený na šírku alebo na výšku.
 • Lane - Dráha (Oddiel kontextu)
Dráhy sa využívajú na organizáciu a kategorizáciu činností vnútri bazéna na základe funkcií alebo rolí, ide o podmnožinu bazéna. Sú zobrazované ako obdĺžniky kopírujúce šírku bazéna. Dráhy obsahujú tokové objekty spojené s ďalšími objektami a artefaktmi.

Artefakty[upraviť | upraviť zdroj]

Artefakty umožňujú vývojárom pridať ďalšie informácie do modelu, vďaka tomu je model čitateľnejší. Možno využiť troch preddefinovaných artefaktov:

 • Data objects - Dátové objekty
Skupiny
Dátové objekty ukazujú, ktoré dáta sú nevyhnutné na vykonanie danej činnosti.
Anotácia
Skupiny sa využívajú na zoskupenie rôznych aktivít, bez vplyvu na samotný tok diagramu a môžu prekračovať hranice bazéna. Prvok sa znázorňuje obdĺžnikom so zaoblenými rohmi a prerušovaným okrajom.
 • Annotation - Anotácia
Anotácia celému diagramu dodávajú zrozumiteľnosť a prehľadnosť

Typy BPMN modelov[upraviť | upraviť zdroj]

Modelovanie podnikových procesov sa používa na zdieľanie rôznorodých informácií medzi rôznymi užívateľmi. BPMN je navrhnuté tak, aby pokrylo široký rozsah použitia a umožňuje modelovanie "end-to-end" procesov, čo umožňuje užívateľovi diagramu rozlíšiť sekcie BPMN diagramu. Existujú tri základné typy podmodelov "end-to-end" BPMN modelov. Súkromné (interné) podnikové procesy, abstraktné (verejné) procesy a spolupracujúce (globálne) procesy:

Súkromné (vnútorné) podnikové procesy
Súkromné podnikové procesy predstavujú vnútorné procesy organizácie, ktoré sú zvyčajne nazývané workflow alebo BPM procesy. Pokiaľ sú v modeli využité prvky Swimmlines, tak súkromný podnikový proces bude obsiahnutý v rámci jedného bazéna. Sekvenčný tok procesu je teda tiež obsiahnutý v bazéne a nesmie prekročiť jeho hranice. Tok správ (Message Flow) môže prekročiť hranice bazéna, a tým znázorňuje vzájomné pôsobenie medzi jednotlivými podnikovými procesmi.
Abstraktné (verejné) procesy
Tieto procesy predstavujú vzájomné pôsobenie medzi súkromnými podnikovými procesmi a ostatnými procesmi alebo účastníkmi. Iba tie činnosti, ktoré komunikujú mimo súkromných podnikových procesov, sú zahrnuté do abstraktných procesov, ostatné vnútorné činnosti podnikových procesov nie sú zahrnuté v abstraktnom procese. Pomocou sekvenčných správ komunikuje abstraktné model s vonkajším svetom. Abstraktné procesy sú obsiahnuté v bazéne a môžu byť modelované samostatne alebo v rámci väčšieho diagrame BPMN, kde je zobrazená komunikácia medzi činnosťami abstraktného procesu a ďalšími objektmi pomocou toku správ. Ak je abstraktné proces v rovnakom diagrame ako jemu zodpovedajúci vnútorný podnikový proces, potom činnosti pre oboch spoločné môžu byť spojené.
Spolupracujúce (globálne) procesy
Spolupracujúce procesy zobrazujú vzájomné pôsobenie medzi dvoma a viacerými podnikovými entitami. Toto vzájomné pôsobenie je definované ako sled činností, ktoré predstavujú výmenu správ medzi zúčastnenými objektmi. Spolupracujúce procesy môžu byť zahrnuté v bazéne a interakcie odlišných podnikových objektov sú zobrazené ako dráhy vnútri bazéna, v tejto situácii každá dráha predstavuje dva subjekty a smer pohybu medzi nimi. Objekty tiež možno zobraziť, ako dva a viac abstraktných procesov, ktoré komunikujú pomocou toku správ. Tieto procesy môžu byť modelované jednotlivo alebo v rámci väčšieho BPMN diagramu, kde je zobrazené spojenie medzi činnosťami spolupracujúcich procesov a ďalšími objektmi. Ak je spolupracujúci proces v rovnakom diagrame ako jemu zodpovedajúci vnútorný podnikový proces, potom činností pre oba spoločné môžu byť opäť spojené.

V rámci kombinácie týchto troch podmodelov môžu byť vytvárané ďalšie typy diagramov, ktoré môžu byť modelované pomocou jazyka BPMN. Pozri nižšie:

 • Súkromné proces činností na vysokej úrovni (High-level)
 • Podrobný súkromný podnikový proces
 • "Tak ako je" alebo starý podnikový proces
 • "Tak ako bude" alebo nový podnikový proces
 • Podrobný súkromný podnikový proces so vzájomným pôsobením s vonkajšími objektmi (alebo "Black Box" procesy)
 • Dva alebo viac spolupracujúcich podrobných vnútorných podnikový procesov
 • Podrobný vnútorný podnikový proces so vzťahom k abstraktnému procesu
 • Podrobný vnútorný podnikový proces so vzťahom k spolupracujúcemu procesu
 • Dva alebo viac abstraktných procesov
 • Abstraktné proces so vzťahom k spolupracujúcemu procesu
 • Samostatný spolupracujúci proces (napríklad ebXML, BPSS alebo RosettaNet)
 • Dva a viac podrobných súkromných podnikových procesov spolupracujúce cez ich abstraktné procesy a / alebo spolupracujúce procesy

BPMN je navrhnuté tak, aby bolo možné vytvoriť vyššie zmienené diagramy. Avšak je dôležité brať do úvahy, že použitie príliš mnohých typov podmodelov dohromady, ako napríklad tri a viac súkromných procesov prepojených medzi sebou tokom správ, môže pôsobiť pre niekoho nezrozumiteľne a neprehľadne. Preto sa odporúča, aby sa tvorca modelov zameral na účel procesného diagramu a podľa toho zvolil vhodný typ podmodelu a v prípade potreby ich kombinácie.

Základné paterny a ukážky štruktúry BPMN[upraviť | upraviť zdroj]

BPMN cyklus[upraviť | upraviť zdroj]

Zlé riešenie cyklu v BPMN

Cyklus a jeho tvorba je pri modelovaní podnikových procesov častým úlohou.

Správne riešenie cyklu v BMPN

V uvedenom príklade je demonštrované, že aj pri používaní cyklov je potreba stále dbať zlatého pravidla tvorby BPMN (udalosť → aktivita → brána). Ak by sme cyklus realizovali tak, ako je uvedené v zlom riešení, nielen, že by nadväzovala aktivita na aktivitu (task 4 sám na seba), ale ešte by sme zamedzili aktualizáciu parametrov pre podmienku brány medzi tasky 4 a 5. Táto aktualizácia je vytvorená práve ako udalosť, na ktorú reaguje task 4.

Nástroje pre tvorbu BPMN[upraviť | upraviť zdroj]

Nástrojov pre tvorbu BPMN modelov existuje veľké množstvo, niektoré sú zadarmo a pre niektorých je potreba kúpiť licenciu. Samozrejme, že väčšina nástrojov vie ďaleko viac modelov, než len vytvárať BPMN. Ako ďalšie vlastnosti možno uviesť tieto: tvorba dynamických diagramov, tvorba statických diagramov, generovanie dokumentácie, verziovanie, generovanie kódu atď.

Popis vybraných nástrojov[upraviť | upraviť zdroj]

 • Visual Paradigm (platené)
Nástroj pre modelovanie všetkých aktuálnych modelovacích štandardov pre modelovanie podnikových procesov vyvíjaný Hong Kong Institute of Vocational Education. Vďaka rozsiahlej palete modelovacích nástrojov a podporovaných štandardov sa jedná o jeden z najviac rozšírených nástrojov. Vizuálne sa prostredie nástroje drží súčasných trendov. Aj keď je nástroj platený, jeho podpora akademickej obce v mnohých štátoch sveta ho aktuálne stavia do pozície jedného z najväčších konkurentov nástrojov od silných vývojárskych spoločností.
 • Visio (platené)
Visio pochádza od firmy Microsoft a možno ju nielen použiť na opis obchodných procesov a systémov. Dané procesy možno navrhovať, dokumentovať, vizualizovať, analyzovať, a to všetko pomocou diagramov, ktorými sú napríklad vývojové diagramy obchodných procesov, sieťové diagramy, diagramy pracovných postupov, databázové modely a softwarové schémy.
 • Oracle Designer (platené)
Aplikácia Oracle designer je produktom firmy Oracle Corp a je obsiahnutá v balíku produktov Oracle Internet Developer Suite. Primárnou úlohou nástroja Oracle designer je vývoj aplikácií založených na relačnej databáze. Tento nástroj možno najlepšie využiť pri tvorbe webových a klient-server aplikácií založených na databáze. Všetky vytvorené informácie si aplikácia ukladá do databázy Oracle a pre funkčnosť aplikácie je nutné mať túto databázu nainštalovanú. Vlastné modely a analýzy Oracle dizajnéri sú zamerané na štruktúrovaný návrh informačného systému.[10]
 • Power designer (platené)
Aplikácia Power Designer je pomerne rozšírený nástroj a pochádza od spoločnosti Sybase. Hlavné využitie tejto aplikácie spočíva v tvorbe nepreberného množstva modelov, akými sú projektovanie databáz, projektovanie obchodných modelov atď. Ďalej je možné aplikáciu využiť pri priamom generovaní databáz alebo zdrojových kódu v rôznych programovacích jazykoch. Pomocou tohto nástroja možno tiež využiť podporu napr. Reverzného inžinierstva, XML vývoja, znovupoužitelnosť objektov, atď.[11]
 • ARPO BPMN ++ Modeler (zdarma, platené)
ARPO BPMN ++ Modeler je BPA nástroj s centrálnou repository, ktorý je vyvíjaný od roku 2006 spoločnosťou KLUG Solutions na podporu Business Process Managementu. ARPO (Advanced Repository of Process Oriented information) umožňuje modelovať a vyťažovať procesy organizácie s využitím všeobecne uznávaných notácií modelovania (EPC, eEPC, VAC, BPMN). Ako dátový sklad možno využívať niekoľko typov databáz: Microsoft Access, SQL Server Express, MS SQL server alebo Oracle.
 • TIBCO Business Studio (zadarmo skúšobná verzia)
TIBCO Business Studio™ je založený na štandardoch pre modelovanie biznis procesov. Obsahuje vývojové prostredie, ktoré umožňuje obchodným a IT odborníkom spolupracovať na modeli, vývoji a nasadení aplikácií pre obchodné procesy. Obchodní odborníci môžu rýchlo modelovať obchodné procesy, rôzne formy užívateľských rozhraní, obchodné objekty (dáta) a organizačné štruktúry. Procesné modely možno simulovať a na základe toho pochopiť ich správanie a vplyv na podnikanie. Primárnym zameraním TIBCO Business Studio je príprava procesov pre automatizáciu.
 • BizAgi Process Modeler (zdarma, platené)
Softvér pre modelovanie Buisness procesov, je vhodný pre začiatočníkov, ktorí nemajú s BPMN notáciou žiadne skúsenosti. Firma BizAgi zdarma ponúka video tutorial - ako začať s BPMN. Obmedzením bezplatnej je nedostatočná podpora tímovej spolupráce, ako je verzovanie, riadenie projektu atď. Platené služby podporujú spoluprácu, publikáciu a predovšetkým exekúciu (vykonávanie) procesov a riadenie činnosti vr. task Managemet.
 • Enterprise Architect[12]
Softvér primárne určený pre modelovanie v UML ponúka možnosti modelovať aj v rade ďalších jazykov vrátane BPMN. Výhodou nástroja je pomerne nízka cena a dobré možnosti spolupráce na modelovanie. Nevýhodou je silné zameranie na UML a podporu vývoja software, takže nástroj nie je vhodný pre začiatočníkov a ľudí z oblastí mimo IT. Úroveň grafického výstupu nedosahuje možností niektorých iných nástrojov.
 • Software Ideas Modeler[13]
Softvér na tvorbu diagramov a modelovanie v rôznych notáciach a jazykoch vrátane BPMN. Nástroj podporuje import/export z/do BPMN formátu a tiež export diagramov do bitmapových a vektorových obrazových formátov. Dostupné sú aj pokročilé možnosti formátovania a štýlovania grafických výstupov.

Ďalší softvér[upraviť | upraviť zdroj]

 • Lombardi Blueprint[14]
 • ActiveModeler Avantage[15]
 • ARIS
 • Draw.io
 • BPMN.io

Príklady diagramu BPMN[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. An XML Representation for Crew Procedures, Richard C. Simpson (2004), Final Report NASA Faculty Fellowship Program (Johnson Space Center)
 2. Process Modeling Notations and Workflow Patterns Archivované 2010-07-06 na Wayback Machine, paper by Stephen A. White of IBM Corporation (2006)
 3. Business Process Modeling FAQ [online]. [Cit. 2011-03-29]. Dostupné online.
 4. OMG. BPMN Working Draft [online]. [Cit. 2012-05-01]. Dostupné online.
 5. a b c d e f ronnieweb.net
 6. a b c Referenčná príručka ver. 2.0, str.29
 7. Referenčná príručka ver. 2.0, str.34
 8. Referenčná príručka ver. 2.0, str.35
 9. Referenčná príručka ver. 2.0, str.30
 10. Použitie CASE pre riadenie IS / ICT firmy, str. 14
 11. Použitie CASE pre riadenie IS / ICT firmy, str. 15
 12. http://www.sparxsystems.com.au/
 13. https://www.softwareideas.net/
 14. https://www.blueworkslive.com/#!gettingStarted:overview
 15. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2018-05-24]. Dostupné online. Archivované 2012-07-02 z originálu.

Zaujímavé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]