Cestička pre cyklistov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Chodník pre cyklistov)
Cestička pre cyklistov v Žiline
Cestička pre cyklistov v Mimoni

Cestička pre cyklistov (iné názvy pozri nižšie) je samostatná pozemná komunikácia vyhradená len pre jazdu na bicykli. Je označená príslušnou dopravnou značkou.

Názvy[upraviť | upraviť zdroj]

Názvy tohto typu komunikácie sú: cestička pre cyklistov[1][2][3][4][5], cyklistická cestička[6][4][7][8][9]; staršie: chodník pre cyklistov[10][11][5], cyklistický chodník[12][13], nesprávne [bohemizmus] cyklistická stezka[9]; menej často: cyklistická komunikácia[14][15] (pozri aj nižšie), komunikácia pre cyklistov[16][17] (pozri aj nižšie), cyklistická cesta (pozri nižšie), cesta pre cyklistov (pozri nižšie); neformálne: cyklocestička[18][19], cyklochodník[20][19], cyklokomunikácia[21], cyklocesta[22][19].

Zo zdrojov vyššie uvedeného zoznamu názvov okrem iného vidno, že v právnych predpisoch o cestnej premávke sa používa od roku 1990 termín cestička pre cyklistov a do roku 1989 termín chodník pre cyklistov, zatiaľ čo STN 73 6100 používa termín cyklistická komunikácia. Tak slovo cestička ako aj slovo chodník vo všetkých vyššie uvedených výrazoch vzniklo prekladom českého slova stezka[23][24], pričom k zmene prekladu z chodník na cestička došlo najmä na popud J. Masára, ktorý tvrdil, že slovo chodník má byť vyhradené iba pre chodcov[5].

Podobné termíny[upraviť | upraviť zdroj]

Do vyššie spomínaného pojmu cyklistická komunikácia (komunikácia pre cyklistov) sa niekedy zahŕňa aj (spoločná alebo oddelená) cestička pre chodcov a cyklistov[25] (o nej pozri nižšie). Alternatívne sa tento pojem novšie niekedy používa (v rozpore s STN 73 6100:1999) tak, že zahŕňa aj cyklistický pruh (o ňom pozri nižšie), prípadne aj inú cestnú infraštruktúru pre cyklistov: Napríklad vo vyhláške o dopravnom značení platnej od roku 2020 sa termín cyklistická komunikácia používa v názve jednej z dopravných značiek ako súhrnné označenie pre cestičku pre cyklistov a cyklistický pruh[26]; pred rokom 2020 mala tá istá značka názov len "cestička pre cyklistov", ale bola platná aj pre cyklistické pruhy[27]. Podobne v TP 085 je v termíne cyklistická komunikácia zahrnutá cestička pre cyklistov, cyklistický pruh, koridor pre cyklistov a spoločná cestička pre chodcov a cyklistov[6].

Vyššie spomínaný termín cyklistická cesta (ktorý sa u nás používal v 50. a 60. rokoch 20. storočia a dnes znova napr. v norme STN ISO 6707-1 a TP 73 6110), resp. jeho obdoba cesta pre cyklistov[5][28][29], sa síce niekedy používa ako synonymum pre cestičku pre cyklistov, ale spravidla (vrátane definície v STN ISO 6701-1) zahŕňa okrem cestičky pre cyklistov aj cyklistický pruh (o ňom pozri nižšie) alebo sa (novšie) používa ako synonymum cyklistickej komunikácie.[30][31][32][33][34]

Cyklistický pruh je podľa STN 73 6100 pridružený pruh vyhradený pre cyklistov[14]. V najzákladnejšej podobe to je pruh na kraji cesty oddelený od hlavnej časti cesty len (širšou) čiarou namaľovanou na ceste, ale presná definícia cyklistického pruhu sa v detailoch dosť líši v závislosti od použitého zdroja (aj od použitej normy). Základný rozdiel voči cestičke pre cyklistov je každopádne spravidla taký, že cestička pre cyklistov je samostatná cesta, kým cyklistický pruh je len (vedľajšia) časť nejakej cesty.

Cestička/cesta [staršie: chodník] pre chodcov a cyklistov je na rozdiel od obyčajnej cestičky pre cyklistov prístupná aj chodcom. V dopravnom značení sa (od roku 2020) rozlišuje "spoločná cestička pre chodcov a cyklistov" (chodca a cyklista zdieľajú jeden pruh) a "oddelená cestička pre chodcov a cyklistov" (jeden pruh je pre chodcov a druhý pre cyklistov)[26].

Koridor pre cyklistov (iné názvy: cyklistický koridor, cyklokoridor, piktokoridor) je len vyznačená časť cesty, v ktorej sa častejšie vyskytujú cyklisti. Po koridore pre cyklistov teda normálne jazdia aj autá, ale vodiči sú upozornení na zvýšený pohyb cyklistov.[35][6]

Bicyklová cesta (pojem na Slovensku zavedený len nedávno) je na rozdiel od cestičky pre cyklistov prístupná, s významnými obmedzeniami, aj motorovým vozidlám.

Značenie[upraviť | upraviť zdroj]

Cestička pre cyklistov je označená osobitou dopravnou značkou (biely bicykel v modrom kruhu). Môže byť tiež prítomné vodorovné dopravné značenie (šípky, pozdĺžne čiary, priechody pre chodcov cez cestu). Na príslušných miestach sa používa aj značka prejazd pre cyklistov. V niektorých prípadoch býva pred dopravno kolíznym miestom (kríženie s pozemnou komunikáciou a pod.), kde nie je zabezpečený bezpečný prejazd cyklistov, cyklistická cesta ukončená, prípadne doplnená značkou prikazujúcou zosadnúť z bicykla, a za týmto miestom je označený znovu začiatok cyklotrasy.

Cyklotrasa[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: cyklotrasa

Pojem cestička pre cyklistov treba odlíšiť od cyklotrasy, ktorá znamená orientačné smerové vedenie cyklistov a môže byť vedená ako po chodníkoch pre cyklistov, tak i po vhodných komunikáciách spoločných s cestnou dopravou.

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. zák. č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách
 3. vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky)
 4. a b Znenie hromadnej pripomienky k vyhláške o dopravnom značení. In: Cyklistická doprava č. 11, 2019. S. 31 [1]
 5. a b c d MASÁR, J. O chodníkoch a chodníčkoch. Večerník. 1974 č. 48. S. 5
 6. a b c TP 085 - TECHNICKÉ PODMIENKY NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY účinnosť od: 10.06.2019[2]
 7. FERENČÍKOVÁ, P., FERENČÍKOVÁ, M.. Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu. Bratislava: Akadémia Policajného zboru - Katedra jazykov. 2016. S. 14, 15
 8. cyklistická cestička. In: ŠALING, S., CYPRIÁN, L.. Stavebnícky náučný slovník - Konštrukcie, Konštrukčné prvky a konštrukcie objektov. Bratislava: Alfa, 1969. S. 55
 9. a b PETROVSKÝ, A. Slovník železničnej prepravnej prevádzky, Technická základňa. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1969. S. 46
 10. vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky
 11. vyhláška Ministerstva vnútra č. 141/1960 Zb., ktorou sa vydávajú pravidlá cestnej premávky
 12. ŽALUD, J., HUSÁR, R. Cesty. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1961. S. 119
 13. KOLLÁR, D., TURANSKÝ, F. Najkrajšie cyklotrasy - Bratislava a okolie. Bratislava: Dajama, 2014. S. 9, 64 a ďalšie strany
 14. a b STN 73 6100:1999 Názvoslovie pozemných komunikácií
 15. zákon č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
 16. FAITH, P., PAĽO, J. Cestné a miestne komunikácie. Žilina: Žilinská univerzita. 2013. S. 93
 17. Nemecko-slovenský technický slovník 2. diel M-Z. Bratislava: Alfa. 1993. S. 694
 18. TASR. Nová cyklocestička v Margecanoch má zvýšiť bezpečnosť cyklistov. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2022-07-15. Dostupné online [cit. 2024-03-27].
 19. a b c GENEREL CYKLISTICKEJ DOPRAVY v meste Prešov 2. analytická casť. 2013 [3]
 20. RUSNÁK, E. Nové cyklochodníky v Levočských vrchoch. Krásy Slovenska. Liptovský Sv. Mikuláš: Miloš Janoška, 1994, 71(5-6). S. 32.
 21. Budujú cyklochodník na "Troje". Prešovský večerník. Prešov: Privatpress. 6. marca 2017. S. 4
 22. Dunaj: turistická mapa : cyklocesty. Mierka 1:75 000. Bratislava: Mapa Slovakia, 1997. ISBN 8088716160
 23. vyhláška ministerstva vnitra č. 141/1960 Sb., kterou se vydávají pravidla silničního provozu
 24. jzdstudio.cz. Česká mountainbiková asociace hájíme cyklisty, kteří rádi jezdí v terénu [online]. cemba.eu, [cit. 2024-04-02]. Dostupné online. (Poznámka: Číslo normy nie je uvedené správne)
 25. mindop.sk, [cit. 2024-04-02]. Dostupné online.
 26. a b vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení - Príloha.
 27. vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 28. FÜHR, E. Architektur Hochbau - Stadtplanung und Städtebau: Bildfachwörterbuch Englisch - Deutsch - Ungarisch - Polnisch - Russisch - Slowakisch. Düsseldorf: Werner-Verlag, 1996. S. 281
 29. GÚZIKOVÁ, Ildikó. Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník : stavebníctvo. 1. vyd. Bratislava : Jaga group, 2002. ISBN 80-88905-69-9. S. 250.
 30. STN ISO 6707-1:2008. Pozemné a inžinierske stavby. Slovník. Časť 1: Všeobecné termíny (Poznámka: V neskoršom vydaní normy ISO 6707-1 z roku 2014 je anglický ekvivalent slovenskej cyklistickej cesty "cycle track" nahradený výstižnejším "cycleway".)
 31. BALÁŽ, I. et al. Inžinierske staviteľstvo - svet termínov v obrazoch 1. Bratislava: Eurostav, 2017. S. 33
 32. TP 73 6110 - TECHNICKÉ PODMIENKY PROJEKTOVANIE MIESTNYCH CIEST účinnosť od: 01.04.2024 [4] S. 59 a nasl.
 33. Z terminológie cestnej dopravy. In: Slovenské odborné názvoslovie. č. 4. 1961. S. 113
 34. Zo staviteľskej terminológie I (terminológia ciest). In: Slovenské odborné názvoslovie. č. 8 1953. S. 234
 35. Ministerstvo vnútra chce zrušiť značku Koridor pre cyklistov [online]. cyklodoprava.sk, 2019-07-01, [cit. 2024-04-02]. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Stezka pro cyklisty na českej Wikipédii. - týka sa len kapitol Značenie a Cyklotrasa, ako aj obrázkov