Chránené vtáčie územie Poiplie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Súradnice: 48°04′34″S 19°15′00″V / 48,076°S 19,25°V / 48.076; 19.25
Chránené vtáčie územie Poiplie
chránené vtáčie územie
Štát Slovensko Slovensko
Región Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj
Okres Veľký Krtíš, Lučenec, Levice
Súradnice 48°04′34″S 19°15′00″V / 48,076°S 19,25°V / 48.076; 19.25
Rozloha 80,629 km² (8 063 ha)
Vznik 1.2.2008
Správa Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia, Ipeľská únia, Ministerstvo životného prostredia SR
Poloha v rámci Slovenska
Green pog.svg
Poloha v rámci Slovenska
Poloha v rámci Banskobystrického kraja
Green pog.svg
Poloha v rámci Banskobystrického kraja
Freemap.sk: mapa
Mapový portál GKU: katastrálna mapa
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Chránené vtáčie územie Poiplie predstavuje polohové katastrálne územie v okresoch Levice, Veľký Krtíš a Lučenec, ktoré patria do Banskobystrického kraja.

Obce obsiahnuté v CHVÚ Poiplie:

Poloha

Vzniklo pre ochranu vtáctva ako pre krajinu s členstvom Európskej únie. Patrí do sústavy chránených území členských krajín EÚ – NATURA 2000.

Územie bolo vyhlásené za chránené dňa 7. januára 2008. Dôvody vyhlásenia spočívali v ohrozovaní biotopov, niektorých chránených živočíchov. V posledných rokoch sa ich počet znížil až o 25%. V oblasti rieky Ipeľ, sa nachádzajú obce s rozsiahlymi lužnými lesmi, vlhkými lúkami, poľami, taktiež s množstvom potokov, rybníkov a dokonca aj mokraďami.

Tieto vtáky potrebujú zabezpečené vtáčie územie, na svoje rozmnožovanie, hniezdenie, hľadanie potravy a všeobecne aby prežili. Sú to prevažne vtáky Európskeho významu a sťahovavé druhy.

Význam[upraviť | upraviť kód]

CHVÚ Poiplie bolo vyhlásené za účelom ochrany pätnástich významných, takzvaných kritériových, druhov vtákov. Deväť z týchto vtákov sú druhy európskeho významu (bučiačik močiarny, bocian biely, kaňa močiarna, chriašť bodkovaný, chriašť malý, rybárik riečny, ďateľ hnedkavý, penica jarabá, a strakoš kolesár) a šesť druhov je významných na národnej úrovni (prepelica poľná, výrik lesný, včelárik zlatý, pipíška chochlatá, brehuľa hnedá, a pŕhľaviar čiernohlavý).

Pŕhľaviar čiernohlavý (Malá Čalomija)
Bocian biely (Balog nad Ipľom)
Rieka Ipeľ

Publikácie, zaujímavosti[upraviť | upraviť kód]

Región Poiplia už po niekoľko generácií poskytuje prírodné laboratórium a inšpiráciu pre prírodovedcov a milovníkov živej i neživej prírody. Pohraničné inundačné územie Poiplia tvorí od dávna ornitologicky atraktívnu časť Slovenska. Ornitologické a ochranárske aktivity sa zintenzívnili v 80., rokoch 20. storočia aj za spolupráce Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene (ďalej ÚEL SAV), Štátnej ochrany prírody, a Stredoslovenskej pobočky Slovenskej ornitologickej spoločnosti ako aj viacerých ornitológov z celého vtedajšieho Československa.

Vydali sa z nich viaceré zborníky, napr:

  • Urban a Hrivnák 1997, Príroda okresu Veľký Krtíš
  • Urban 2003, a iné, a bibliografiu prác z týchto táborov spracoval p. Urban (v roku 2009).

Aj tieto aktivity viedli k príprave podkladov pre vyhlásenie prvých chránených území v regióne. Boli nimi prírodné rezervácie (skratka PR) a neskôr územia európskeho významu (skratka SKÚEV) :

Územná ochrana v oblasti Poiplia má relatívne krátku, ale na dynamické zmeny bohatú históriu. Prvé chránené územie bolo vyhlásené až v roku 1988 a bola ním prírodná rezervácia (PR) Kiarovský močiar. V roku 1992 bol vyhlásený chránený areál Volavčia kolónia pri Rapovciach a ďalšími chránenými územiami sa postupne stali územia uvedené vyššie.

V roku 1998 boli jedny z posledných zachovalých zvyškov mokraďových biotopov, tvorených neregulovaným meandrujúcim tokom Ipľa a jeho alúviálnych okrajov medzi obcami Tešmák a Ipeľské Predmostie, zapísané do zoznamu medzinárodne významných mokradí ako Ramsarská lokalita (na Slovensku je v súčasnosti spolu takýchto lokalít iba 14, pričom dve z nich sú lokality jaskynných komplexov). Poiplie je výnimočné tým, že bolo vyhlásené ako cezhraničná Ramsarská lokalita.

Krúžkovanie vtáctva v CHVÚ Poiplie, výskum[upraviť | upraviť kód]

Pipíška chochlatá (Malá Čalomija)

Odchyt a krúžkovanie vtákov, ako doplnkové metódy výskumu a monitoringu vtáctva, sa začali využívať na Poiplí len koncom 80-tych rokov 20. storočia. Vtedy sa v území začali organizovať ornitologické tábory. Československé územné akcie ako snaha o vyhlásenie prvých chránených oblastí, sa konali hlavne na podnet pracovníkov Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, Štátnej ochrany prírody (P. Urbana) a vtáctvo krúžkovali vtedy hlavne organizátori a niektorí miestni mladí ornitológovia, ktorí v krúžkovaní pokračujú v území dodnes. Krúžkovalo sa na viacerých lokalitách, hlavne za účelom biodiverzitného výskumu či výskumu oblasti v rámci zisťovania celoročných populačných trendov v oblasti (populačnej ekológie), a taktiež kvôli hniezdnej filopatrii („vernosti” voči hniezdnemu cyklickému trendu), a napokon za účelom pozorovaní významu ťahových koridorov. V oblasti sa taktiež skúma trend prelietavých, sťahovavých druhov, výskyt druhov európskeho významu a národného významu.

Hlavnými miestami odchytov boli močiarne biotopy – PR Kiarovský močiar, močiare Ipeľské Hony a Cúdenina pri Ipeľskom Predmostí, PR Dálovský močiar, močiar Béter pri Lučenci, štrkoviská pri Veľkej nad Ipľom,park a krovité a mokraďové biotopy medzi Kirťou a Peťovom.

Stav avifauny[upraviť | upraviť kód]

Stav poznania avifauny, rozšírenie a početnosť druhov na Poiplí nie je jednoduché historicky porovnať, pretože v rôznych obdobiach sa spracovávali rôzne veľké územné celky. Je však zrejmé, že poznanie územia po ornitologickej stránke i po stránke poznania druhov je dnes na úplne inej kvalitatívnej i kvantitatívnej úrovni ako napr. pred 30 rokmi. Salaj spomína napr. v Lučenskej kotline 195 druhov, z toho 139 hniezdičov, no mnohé z týchto druhov sa vyskytovali aj relatívne ďaleko za hranicami CHVÚ/VVÚ* Poiplie. V roku 1997 sme zistili len v avifaune stredného Poiplia 125 druhov vtákov, z toho 116 hniezdičov, do roku 2005 to bolo na celom území VVÚ celkom 207 druhov, z toho 120 hniezdičov. V rokoch 1989-2010 bolo na území dnešného CHVÚ Poiplie registrovaných celkom 232 druhov, z toho 119 hniezdičov. Pri piatich druhoch hniezdenie predpokladáme, ale zatiaľ preukázané nebolo. Zvyšovanie počtu registrovaných druhov, hlavne migrantov, pripisujeme hlavne zlepšujúcim sa poznatkom o výskyte jednotlivých druhov a to aj kvôli častejším terénnym návštevám počas mimohniezdnej sezóny, kvalitnejšej dokumentačnej technike, ako aj využívaniu najnovších kľúčov na určovanie druhov špecifických skupín vtákov (napr. bahniaky, čajky, dravce).

Nárast, úbytok druhov[upraviť | upraviť kód]

Z pohľadu kritériových druhov je mierny nárast hniezdnych párov kane močiarnej viditeľný. Tento trend môže súvisieť s pozitívnym populačným trendom prakticky v celej Európe, ďalej aj so zarastaním močiarov prírodných rezervácií a zväčšujúcou sa plochou trstín v nich. Nedá sa však vylúčiť ani to, že nárast je ovplyvnený aj populáciou vtákov, ktorých pôvod je mimo CHVÚ (napr. na maďarskej strane Poiplia). Monitoring založený na vizuálnych pozorovaniach by bolo preto vhodné doplniť o krúžkovanie dospelých vtákov i mláďat na oboch stranách Ipľa. Systematické monitorovanie a krúžkovanie vtáctva, obzvlášť v období ťahu, by tiež mohlo priniesť ťažiskové doplňujúce výsledky o význame Poiplia ako migračného koridoru. Nárast populačných stavov na slovenskej i maďarskej strane CHVÚ bol zaznamenaný pre ďalšie tri druhy vtákov viazané na trstinový biotop – trsteniarik veľký, trsteniarik bahenný, a svrčiak slavikovitý, čo opäť naznačuje, že druhy viazané na trstiny močiarnych biotopov majú v súčasnosti na Poiplí priaznivé hniezdne podmienky. Okrem vyššie spomínaných druhov, došlo k miernemu nárastu aj pre druh hniezdiaci v otvorenej krajine krovinatého charakteru – strakoša obyčajného. Tento trend môže byť dočasne ovplyvnený ústupom vinohradníctva a ovocinárstva a postupným zarastaním kedysi otvorenej krajiny. Keďže tento druh je ekologickými nárokmi podobný kritériovému druhu penici jarabej, v budúcnosti by bolo vhodné komplexnejšie monitorovať populáciu strakoša obyčajného v rôznych typoch biotopov. Pre tiahnuce, respektíve zimujúce druhy vtákov sme silný nárast zaznamenali u kulíka zlatého a kane sivej, ktoré sú druhmi európskeho významu. Aj keď je ťah u týchto druhov silne ovplyvnený poveternostnými podmienkami (vlhké roky, respektíve prítomnosť snehovej pokrývky), je možné že systematické zmeny v početnosti u týchto a zrejme aj ďalších druhov súvisia aj s globálnymi klimatickými zmenami.

Druhy vtákov pre CHVÚ Poiplie[upraviť | upraviť kód]

Kritériové druhy (predmet ochrany)[upraviť | upraviť kód]

Mokrade Poiplia sú významným územím pre hniezdenie vodných a na vodu viazaných významných druhov vtákov:

Ipeľ
Poradie Náhľad druhu Slovenský názov druhu Latinský názov druhu
1.
Ixobrychus minutus 2 (Marek Szczepanek).jpg
Bučiačik močiarny Ixobrychus minutus
2.
Bocian biely ( Chránené vtáčie územie Poiplie).jpg
Bocian biely Ciconia ciconia
3.
Western Marsh Harrier.jpg
Kaňa močiarna Circus aeroginosus
4.
Schiribilla(porzana-parva).jpg
Chriašteľ malý Porzana parva
5.
Spotted crake (Porzana porzana) (6830876880).jpg
Chriašteľ bodkovaný Porzana porzana
6.
Common Kingfisher Alcedo atthis.jpg
Rybárik riečny Alcedo atthis
7.
Riparia Riparia-2006-Ejdzej-3A.jpg
Brehuľa hnedá Riparia riparia

Široké zastúpenie agrocenóz, poľných medzier a roztratených drevín umožňuje hniezdenie aj pre ďalšie významné druhy vtákov:

Poradie Náhľad druhu Slovenský názov druhu Latinský názov druhu
1.
Common Quail - Female.jpg
Prepelica poľná Coturnix coturnix
2.
Otus scops 1 (Bohuš Číčel).jpg
Výrik lesný Otus scops
3.
Guêpier d'Europe Merops apiaster - European Bee-eater (parc national de l'Ichkeul) 05.jpg
Včelárik zlatý Merops apiaster
4.
Syrian Woodpecker - HungaryIMG 2998 (16410537405).jpg
Ďateľ hnedkavý Dendrocopos syriacus
5.
Crested lark singing.jpg
Pipíška chochlatá Galerida cristata
6.
Saxtor.jpg
Pŕhľaviar čiernohlavý Saxicola rubicola
7.
Sylvia nisoria.jpg
Penica jarabá Sylvia nisoria
8.
Lanîûs mînor.jpg
Strakoš kolesár Lanius minor
Chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax) - Malá Čalomija

Nekritériové druhy (±1 % hniezdiacej populácie Slovenska)[upraviť | upraviť kód]

Poradie Náhľad druhu Slovenský názov druhu Latinský názov druhu Výskyt
1.
Anas querquedula by Luciano 95.jpg
Kačica chrapačka Anas querquedula zim.
2.
Common Pochard (8677561267).jpg
Chochlačka sivá Aythya ferina zim.
3.
Hen Harrier.jpg
Kaňa sivá Circus cyaneus zim.
4.
Red-footed Falcon.jpg
Sokol kobcovitý Falco vespertinus cel.
5.
Northern Lapwing.jpg
Cíbik chochlatý Vanellus vanellus hn.
6.
Common snipe fencepost.jpg
Močiarnica mekotavá Gallinago gallinago hn.
7.
Gallinago media, Belarus 1.jpg
Močiarnica tichá Gallinago media hn.
8.
Lymnocryptes minimus Sandwell 3.jpg
Močiarnička tichá Lymnocryptes minimus hn.
9.
Common Redshank Tringa totanus.jpg
Kalužiak červenonohý Tringa totanus hn.
10.
Pluvialis apricaria -Iceland-8.jpg
Kulík zlatý Pluvialis apricaria hn.
11.
Tyto alba (Scopoli, 1769).jpg
Plamienka driemavá Tyto alba cel.
12.
Western yellow wagtail (Motacilla flava) (4848937663).jpg
Trasochvost žltý Motacilla flava hn.
13. Kúdeľníčka lužná Remiz pendulinus hn.
14.
Whinchat - Hungary CS4E4780 (19400607342).jpg
Pŕhľaviar červenkastý Saxicola rubetra hn.
15.
Drosselrohrsänger Great reed warbler.jpg
Trsteniarik veľký Acrocephalus arundinaceus hn.
16.
PleidelsheimerWiesentalTeichrohrsaenger.jpg
Trsteniarik bahenný Acrocephalus scirpaceus hn.
17.
Sedge warbler (Acrocephalus schoenobaenus).jpg
Trsteniarik malý Acrocephalus schoenobaenus hn.
18.
Savi's Warbler - Hungary CS4E3590 (17123184007).jpg
Svrčiak slávikovitý Locustella luscinioides hn.
19.
Red-backed Shrike 1.jpg
Strakoš obyčajný Lanius collurio hn.
20.
Common reed bunting (emberiza schoeniclus) male.jpg
Strnádka trstinová Emberiza schoeniclus hn.
mnohé

ďalšie

Birds14Slovakia10.JPG
-------------------------------- -------------------------------------- --------

Zdroje[upraviť | upraviť kód]