Etalón (meradlo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Platino-irídiový etalón dĺžky (1 m)

Etalón môže byť:

 • širšie významy (iné názvy: normál, štandard; angl. (measurement) standard, etalon, nem. Normal, Etalon, fr. étalon):
  • novší širší význam: realizácia definície určitej veličiny (resp. realizácia určitej jednotky, prípadne stupnice hodnôt veličiny) slúžiaca ako referencia, spravidla vrátane stanovenia hodnoty veličiny a súvisiacej neistoty merania (Poznámka: Pojem realizácia [t. j. realizácia v širšom zmysle] zahŕňa tri možné postupy: (i) tzv. realizáciu v užšom zmysle [t. j. fyzickú realizáciu jednotky z jej definície], (ii) tzv. reprodukciu [t. j. na základe fyzikálneho javu] a (iii) použitie materializovanej miery. Čiže pojem nezahŕňa len referenčné materializované miery (napr. fyzický prototyp kilogramu), ale aj použitie rôznych prirodzených mier resp. prírodných konštánt, definujúcich meracích predpisov a pod.) [1][2][3][4]
  • starší širší význam: meradlo (príp. merací systém a v širšom zmysle aj referenčný materiál) určené (-ný) na realizáciu definície určitej veličiny (resp. realizáciu určitej jednotky, prípadne stupnice hodnôt veličiny) slúžiacu ako referencia (Poznámky: Definíciu realizácie pozri vyššie. Meradlo môže byť zhmotnená miera alebo indikačné meradlo, vrátane meracích prístrojov.) [5][6][7][8][9][10][11][12][13]
 • užšie významy:

Ukážky (širších) definícií z významných zdrojov[upraviť | upraviť zdroj]

 • Etalón je realizácia definície danej veličiny, so stanovenou hodnotou veličiny a súvisiacou neistotou merania, používaná ako referencia (Medzinárodný metrologický slovník – VIM 2008/2012) [1] (detto STN 01 0115:2011 [18])
 • Etalón je meradlo [merací prístroj, merací prostriedok] určené na definovanie alebo zhmotnenie [materializáciu], uchovávanie alebo reprodukovanie meracej jednotky nejakej veličiny (alebo násobku alebo časti tejto jednotky) na jej prenos na iné meradlá (na účely porovnania) (Vocabulaire de métrologie légale, termes fondamentaux – sedemdesiate a osemdesiate roky 20. stor.) [12][19]
 • Etalón je meradlo určené na realizáciu definície veličiny s ustanovenou hodnotou veličiny a priradenou neistotou merania, používané ako referencia. (zákon č. 157/2018 Z.z.)
 • Etalón je meradlo určené na definovanie, realizovanie, uchovávanie alebo reprodukovanie meracej jednotky alebo stupnice hodnôt fyzikálnej alebo technickej veličiny. (zákon č. 142/2000 Z. z. [už neplatný])
 • Etalón meracej jednotky alebo stupnic[e] určitej veličiny je meradlo slúžiace na realizáciu a uchovávanie tejto jednotky alebo stupnice a na jej prenos na meradlá nižšej presnosti. Uchovávaním etalónu sa rozumejú všetky úkony potrebné na zachovanie metrologických charakteristík etalónu v ustanovených medziach. (zákon č. 505/1990 Zb. [už neplatný])

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Charakteristiky etalónu (vo vyššie uvedenom širšom staršom význame)[9]:

 • používa sa výhradne na reprodukovanie a uchovávanie jednotky veličiny
 • má požadované technické a metrologické vlastnosti a je vybavený predpísanou dokumentáciou
 • je atestovaný príslušnou metrologickou inštitúciou, vyhlásený za etalón a evidovaný ako etalón; v predpísaných intervaloch je periodicky znova testovaný (overovaný)
 • je používaný stanoveným spôsobom a určenými osobami a o používaní sa vedie záznam
 • je uchovávaný stanoveným spôsobom na stanovenom mieste.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b JCGM 200:2012 - International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM) - 3rd edition 2008. version with minor corrections [1]
 2. a b Etalon. In: Lexikon der Physik. [CD-ROM] Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl, c2000. ISBN 3-8274-0515-7.
 3. etalon: Slovník spisovného jazyka českého
 4. BRINKMANN, Burghart. Internationales Wörterbuch der Metrologie (Grundlegende und allgemeine Begriffe und zugeordnete Benennungen (VIM) Deutsch-englische Fassung ISO/IEC-Leitfaden 99:2007). [s.l.] : Beuth Verlag, 2012. 76 s. ISBN 978-3-410-22473-0. S. 61.
 5. zákon č. 157/2018 Z.z. o metrológii
 6. zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii (už neplatný)
 7. Strojárska metrológia – Teória č. 1 – Úvod do merania [online]. web.tuke.sk, [cit. 2019-05-17]. Dostupné online. Archivované 2019-05-17 z originálu.
 8. etalón. In: Encyclopaedia Beliana 4, S. 178 (Poznámka: V hesle je chybne uvedený výraz zhmotnená miera ako synonymum etalónu. Porov. správne napr. tu [2] Archivované 2019-05-17 na Wayback Machine)
 9. a b kmi2.uniza.sk, [cit. 2019-05-17]. Dostupné online.
 10. JEŽKO, J., BAJTALA, M. Kalibrácia geodetických prístrojov. In: Acta Montanistica Slovaca 2005, č. 2, S. 111 – 117 [3]
 11. etalon. In: Technický slovník naučný 2 D – F. Praha : Encyklopedický dům, 2002. ISBN 80-7335-080-7. S. 322.
 12. a b SEILER, Eberhard. Grundbegriffe des Meß- und Eichwesens (Deutsche Fassung des Wörterbuchs der Internationalen Organisation fur Gesetzliches Meßwesen mit Grundbegriffen in französisch, englisch und spanisch sowie mit Kommentaren zum Meß- und Eichwesen in der Bundesrepublik Deutschland). [s.l.] : Springer-Verlag, 2013. 129 s. ISBN 978-3-322-85666-1. S. 53 a nasl..
 13. a b Normal. In: Lexikon der Physik. [CD-ROM] Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl, c2000. ISBN 3-8274-0515-7.
 14. prototyp. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 1001.
 15. [4]
 16. a b etalon. In : IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ M., MANÍKOVÁ Z.: Slovník cudzích slov A/Z, 1979, Bratislava : SPN, S. 341 (Poznámka : Rovnaký text uvádza Filit)
 17. [5]
 18. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2019-05-17]. Dostupné online. Archivované 2019-09-09 z originálu.
 19. International Organization of Legal Metrology. Vocabulary of legal metrology (fundamental terms). [s.l.] : British Standards Institution, 1971. 180 s. S. 78.