Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene (skr. FEE TU) je jednou zo štyroch fakúlt Technickej univerzity vo Zvolene.

História fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene (FEE) bola zriadená s účinnosťou od 1.10.1991 rozhodnutím akademického senátu vtedajšej Vysokej školy lesníckej a drevárskej (VŠLD) a vo februári 1992 Akreditačná komisia MŠ SR priznala fakulte všetky práva, vrátane práva na habilitáciu docentov a vymenovacie pokračovanie profesorov. Prví poslucháči boli prijatí na 3-ročné bakalárske štúdium, ktoré sa v roku 1992 transformovalo na päťročné inžinierske štúdium. Prvý názov fakulty bol Fakulta ekológie a štúdium bolo jednoodborové, odbor Všeobecná ekológia so špecializáciami Ochrana prírody, Krajinná ekológia, Krajinárska tvorba a vegetačné úpravy a Ochrana životného prostredia. V roku 1995 bola fakulta premenovaná na Fakultu ekológie a environmentalistiky. V roku 1998 sa presťahovala do mesta Banská Štiavnica. Od roku 2007 pôsobí opäť vo Zvolene v materskej budove univerzity. Zastrešuje 3 bakalárske, 3 inžinierske a 3 doktorandské študijné programy.

Katedry fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Katedra aplikovanej ekológie [1]
 • Katedra biológie a všeobecnej ekológie [2]
 • Katedra environmentálneho inžinierstva [3]
 • Katedra plánovania a tvorby krajiny [4]
 • Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj [5]

Štúdium na fakulte[upraviť | upraviť zdroj]

V rámci fakulty prebieha štúdium na študijných programoch v nasledovnej štruktúre:

I. stupeň[upraviť | upraviť zdroj]

 • študijný odbor: ekologické a environmentálne vedy
  • študijný program: Forenzná a kriminalistická environmentalistika (B-FKE)
  • študijný program: Ochrana a využívanie krajiny (B-OVK)
  • študijný program: Ekológia a ochrana biodiverzity (B-EOB)

II. stupeň[upraviť | upraviť zdroj]

 • študijný odbor: ekologické a environmentálne vedy
  • študijný program: Forenzná a kriminalistická environmentalistika (I-FKE)
  • študijný program: Ochrana a využívanie krajiny (I-OVK)
  • študijný program: Ekológia a ochrana biodiverzity (I-EOB)

III. stupeň[upraviť | upraviť zdroj]

 • študijný odbor: ekologické a environmentálne vedy
  • študijný program: Environmentálne inžinierstvo (D-EI)
  • študijný program: Ekológia a ochrana biodiverzity (D-EOB)
  • študijný program: Ochrana a využívanie krajiny (D-OVK)

Habilitácie a inaugurácie v odbore[upraviť | upraviť zdroj]

 • ekologické a environmentálne vedy

Poslanie fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene je prvou svojho druhu a jedinou čisto ekologicky a environmentálne zameranou fakultou v systéme vysokého školstva SR. Jej prioritným poslaním je výchova odborníkov a rozvíjanie výskumu v oblasti ekológie a vied o životnom prostredí pre potreby štátnej správy a miestnej samosprávy, odborných organizácií ochrany prírody a krajiny ako aj životného prostredia v riadení Ministerstva životného prostredia SR, oddelenia životného prostredia výrobných podnikov a výskumu, ale aj mimovládnych environmentálnych organizácií a poradenstvo v oblastiach dotýkajúcich sa ekológie a environmentalistiky. Ako integrovaná súčasť zvolenskej Technickej univerzity vypĺňa ekologickú a environmentálnu časť jej výchovno-vzdelávacieho a vedecko-výskumného priestoru.

Vedecko-výskumné zameranie fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Výskumné aktivity na FEE sú zamerané na nasledovné oblasti:

 • výskum bioty (štúdium biodiverzity, vzťahy medzi biotou a prostredím, biomonitoring stavu prostredia, skúmanie vodných a suchozemských ekosystémov),
 •  výskum krajiny a jej zložiek (ekologické princípy tvorby, využívania a ochrany prírody a krajiny, krajinno-ekologické procesy, životné prostredie a identifikácia antropogénnych vplyvov na jeho jednotlivé zložky, identifikácia ukazovateľov vzhľadu krajiny),
 •  analýza a skúmanie zmien kvality životného prostredia človeka (monitorovanie faktorov životného prostredia, ekologizácia technologických procesov a výrob, starostlivosť o obnoviteľné prírodné zdroje, hospodárenie s odpadmi, optimalizácia spracovania odpadov a odpadové hospodárstvo, technologické postupy v priemyselnej sfére a znižovanie environmentálnych záťaží),
 •  filozofické, sociálne, kultúrne a legislatívne aspekty vzťahu človek – životné prostredie.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°34′23″S 19°06′59″V / 48,573059°S 19,116522°V / 48.573059; 19.116522