Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove

Základné informácie
SkratkaFHPV PU
Rok založenia1997
Vedenie
Dekanprof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., MBA
Kontaktné údaje
MiestoPrešov, Slovensko
AdresaUl. 17. novembra č. 1
081 16 Prešov
Telefón+421(0)51-7570600
Oficiálny webhttp://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied
Oficiálny e-mailfhpvpu@unipo.sk

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove (skr. FHPV PU) je jednou z ôsmich fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove. FHPV PU je akademickou inštitúciou so špecifickou vzdelávacou a vedeckou orientáciou. Činnosť fakulty sa opiera o veľmi dobrú vedecko-pedagogickú základňu, moderné priestory a špičkovú prístrojovú infraštruktúru. Realizuje bakalárske, magisterské, inžinierske, doktorandské štúdium, habilitácie a inaugurácie, udeľuje tituly bakalár, magister, inžinier, PhD., docent, profesor.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Vznik Fakulty humanitných a prírodných vied súvisel s konštituovaním Prešovskej univerzity v Prešove prostredníctvom prijatia zákona NR SR č. 361/1996 Z.z. o rozdelení Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.1997. FHPV PU sa stala jednou z piatich zakladajúcich fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove. Od svojho vzniku prešla mnohými organizačnými zmenami (presun katedier so spoločenskovedným zameraním na Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove, alebo tranformácia niektorých katedier na nové fakulty). Posledná reorganizácia sa udiala v r. 2010, kedy sa štruktúra pracoviska ustálila na siedmich katedrách (tri v pôsobnosti ústavu) a Centre výpočtovej techniky. V súčasnosti FHPV PU patrí k trom najväčším fakultám Prešovskej univerzity v Prešove.

Dekani[upraviť | upraviť zdroj]

Na čele Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove stáli dekani:

Štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

FHPV je vysokoškolské vzdelávacie a vedecké pracovisko, ktoré zabezpečuje prípravu pedagógov v študijných odboroch učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v dvojodborovom i jednoodborovom štúdiu. Poskytuje tiež štúdium neučiteľských - vedeckých študijných programoch. Pedagogický proces a vedecko-výskumnú činnosť zabezpečujú:

Fakulta ponúka denné učiteľské štúdium na Bc. a Mgr. stupni, denné a externé neučiteľské štúdium na Bc., Mgr., Ing., PhD. stupni. Na učiteľskom štúdiu je možné študijné programy vzájomne kombinovať v rámci FHPV PU a aj medzi ďalšími fakultami PU v Prešove. Fakulta rozvíja veľmi intenzívne medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom programov umožňujúcich mobility študentom a pedagógom (ERASMUS, CEEPUS).

Veda a výskum[upraviť | upraviť zdroj]

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove rozvíja základný a aplikovaný výskum v perspektívnych odboroch. Vychádzajúc z hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry ARRA patrí fakulta v skupine humanitných a filozofických fakúlt k dlhodobo najlepším na Slovensku.

Vedecko-výskumné aktivity Katedry biológie sú zamerané na štúdium rómskej populácie z antropologického, ekologického, genetického a zdravotného hľadiska, populačno-genetické štúdie a identifikáciu molekulárnych mechanizmov etiológie vybraných klinicko-genetických ochorení a transfer vedeckých poznatkov do klinickej praxe.

Výskum na Katedre ekológie sa zameriava na štúdium biologicky aktívnych látok z rastlinných extraktov a silíc, ekofyziologických procesov živočíchov a rastlín v súvislosti s pôsobením faktorov prostredia, biodiverzitu organizmov s dôrazom na vzťahy druhov medzi sebou v jednotlivých biotopoch, behaviorálnu ekológiu živočíchov a človeka, ekológiu parazitov a biologických základov ochrany prírody. Katedra dlhodobo spolupracuje s výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy, so spoločnosťou Medicproduct a.s. a s ďalšími environmentálno-ekologicky orientovanými pracoviskami.

Tematické zameranie výskumu na Katedre fyziky, matematiky a techniky je heterogénne. Oddelenie fyziky sa v oblasti teórie vyučovania fyziky zameriava na aktuálne vzdelávacie problémy, využívanie moderných informačných technológií vo vyučovaní fyzikálnych a astronomických disciplín. V základnom výskume je to predovšetkým štúdium tepelných, elektrických a magnetických vlastností látok s dôrazom na oblasť nízkych teplôt. Aplikovaný výskum sa orientuje na problematiku štúdia kondenzovaných látok a akustiky, problematiku hviezdnej astronómie a na štúdium elektrofyzikálnych fotoelektrických a magnetoelektrických vlastností za účelom ich využitia v snímačoch, žiaričoch a pri zázname informácií. Oddelenie matematiky je zapojené do vedeckých projektov v odbore algebraických štruktúr, venuje sa štúdiu kvalitatívnych vlastností riešení systémov nelineárnych diferenciálnych rovníc, variačnej analýzy na fibrovaných priestoroch a ich zovšeobecnení, taktiež výskumu v oblasti aplikácie štatistických metód vo vedách a športe. Vedecká činnosť oddelenia techniky je zameraná na vývoj a výskum materiálnych didaktických prostriedkov pre oblasť technických odborných predmetov, integráciu informačných technológií do edukácie so zameraním na inováciu technickej výchovy.

Výskum na Katedre geografie a regionálneho rozvoja zahŕňa fyzickogeografickú a geoekologickú analýzu a syntézu, geomorfologickú analýzu, výskum potenciálu využívania obnoviteľných zdrojov energie, priestorové analýzy a modelovanie, politicko-geografický a geopolitický výskum, globalistiku, problematiku miestneho a regionálneho rozvoja, reliogiózno-geografický výskum, environmentálne záťaže, demografické analýzy a prognózy, využívanie potenciálu poľnohospodárskych pôd, geografiu turizmu, štúdium kultúrnej krajiny a rómskej populácie.

Činnosť Katedry pedagogiky vo vedeckom výskume sa zameriava na sociológiu výchovy a rodinnú výchovu, na prípravu učiteľov, sociálno-patologické problémy výchovy, edukáciu rómskych detí a multikultúrnu výchovu. Výskum a výučba na Katedre andragogiky - dlhé roky známej pod názvom „výchova a vzdelávanie dospelých“ - sa zameriava na rozvíjanie teoretických základov vied o výchove, andragogiky a uplatňovanie jeho výsledkov vo vyučovacom procese a spoločenskej praxi. Orientuje sa najmä na otázky andragogickej teórie, teórie a praxe kvality pracovného života zamestnancov, rozvoja ľudských zdrojov, andragogickej diagnostiky, poradenstva v ďalšom vzdelávaní, informačných technológií vo vzdelávaní, dištančného vzdelávania, formy a metód neformálneho vzdelávania, problematiku vzdelávania a integrácie Rómov, problematiku edukácie seniorov, dejín najstarších učiteľských ústavov na Slovensku, osobností prešovského školstva v historickom kontexte. Katedra psychológie rieši výskumné úlohy v oblasti diskriminácie, mobbingu, bullyingu v pracovnom procese, nondirektívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní učiteľov. Pracovníci sa podieľajú na metodicko-odbornej a materiálnej príprave študijného programu hudobná výchova pre nevidiacich a slabozrakých.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Fakulta humanitných a prírodných vied. NA PULZE – časopis Prešovskej univerzity v Prešove (Prešovská univerzita v Prešove), roč. 12, čís. 3, s. 16, 17. ISSN 1337-9208.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Prešovská univerzita v Prešove (1997 - 2012). Pamätnica k 15. výročiu vzniku univerzity. 2012. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity. ISBN 978-80-555-0729-3.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]