Preskočiť na obsah

Finančný nástroj

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Finančný nástroj je každá zmluva, ktorej výsledkom je vznik finančného majetku (=finančného aktíva) jednej zmluvnej strany a finančného záväzku alebo majetkového nástroja (=podielového nástroja) druhej zmluvnej strany (definícia podľa IAS 32 a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES). Zjednodušene možno teda povedať, že finančný nástroj je obchodovateľný cenný papier, podielový list, nástroj finančného trhu alebo derivát.

Definícia podľa IAS 32

[upraviť | upraviť zdroj]

Finančný nástroj je každá zmluva, ktorej výsledkom je vznik finančného majetku v jednej jednotke a finančného záväzku alebo majetkového nástroja v druhej jednotke.

Súviace definície na účely IAS 32:

Zmluva je dohoda, ktorá zaväzuje dve alebo viacero strán, má zrejmé ekonomické dôsledky a zúčastnené strany sú povinné ju dodržiavať; nemusí mať nevyhnutne písomnú podobu. Zmluvný vzťah nemusí vzniknúť iba priamo, ale aj napr. na základe zaužívanej praxe účtovnej jednotky v minulosti a podobne.

Finančný majetok je každý majetok, ktorý je:

 • (a) peniazmi v hotovosti;
 • (b) majetkovým nástrojom inej jednotky;
 • (c) zmluvným právom:
  • (i) na príjem peňažnej hotovosti alebo iného finančného nástroja od inej jednotky; alebo
  • (ii) na výmenu finančného majetku alebo finančných záväzkov s inou jednotkou v súlade s podmienkami, ktoré sú pre jednotku potenciálne priaznivé; alebo
 • (d) zmluvou, ktorej vyrovnanie prebehne (alebo môže prebehnúť) formou vlastných majetkových nástrojov jednotky a je:
  • (i) nederivátovým* nástrojom, vo vzťahu ku ktorému jednotka je alebo môže byť zaviazaná prijať premenlivé množstvo vlastných majetkových nástrojov;alebo
  • (ii) derivátovým nástrojom, ktorého vyrovnanie sa uskutoční (alebo sa môže uskutočniť) formou výmeny fixnej sumy peňazí v hotovosti alebo iného finančného majetku za fixný počet vlastných majetkových nástrojov jednotky. Za týmto účelom vlastné majetkové nástroje jednotky nezahŕňajú nástroje, ktoré samotné predstavujú zmluvy o budúcom príjme alebo doručení vlastných majetkových nástrojov jednotky.

*Poznámka: V slovenskom preklade IAS 32 použitom v Úradnom vestníku je omylom namiesto slova "nederivátovým" napísané slovo "derivátovým". V anglickom origináli je výraz "non-derivative".

Finančný záväzok je každý záväzok, ktorý je:

 • (a) zmluvným záväzkom:
  • (i) dodať peňažnú hotovosť alebo iný finančný nástroj inej jednotke; alebo
  • (ii) vymeniť finančný majetok alebo finančný záväzok s inou jednotkou v súlade s podmienkami, ktoré sú pre jednotku potenciálne nepriaznivé; alebo
 • (b) zmluvou, ktorej vyrovnanie prebehne (alebo môže prebehnúť) formou vlastných majetkových nástrojov jednotky a je:
  • (i) nederivátovým nástrojom, vo vzťahu ku ktorému jednotka je alebo môže byť zaviazaná dodať premenlivé množstvo vlastných majetkových nástrojov jednotky;alebo
  • (ii) derivátovým nástrojom, ktorého vyrovnanie sa uskutoční (alebo sa môže uskutočniť) formou výmeny fixnej sumy peňazí v hotovosti alebo iného finančného majetku za fixný počet vlastných majetkových nástrojov jednotky. Za týmto účelomvlastné majetkové nástroje jednotky nezahŕňajú nástroje, ktoré samotné predstavujú zmluvy o budúcom príjme alebo doručení vlastných majetkových nástrojov jednotky.

Majetkový nástroj je akákoľvek zmluva, ktorá potvrdzuje zostatkový podiel na majetku jednotky po odpočítaní všetkých jej záväzkov.

Definícia podľa slovenského Zákona o cenných papieroch

[upraviť | upraviť zdroj]

V slovenskom zákone o cenných papieroch sú finančné nástroje na rozdiel od IAS 32 definované nie opisom, ale taxatívne, a to takto:

Finančnými nástrojmi sú:

 • a) prevoditeľné cenné papiere,
 • b) nástroje peňažného trhu,
 • c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
 • d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
 • e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
 • f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
 • g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
 • h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
 • i) finančné rozdielové zmluvy,
 • j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien,dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov17) a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív.