Glyf (znak)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Rôzne glyfy (vo význame B) písmena a v znakovej sade Zaphino

Glyf môže byť:

  • A) v informačných technológiách: Glyf je rozpoznateľný abstraktný grafický symbol, ktorý je nezávislý od akéhokoľvek špecifického "dizajnu" (pričom: grafický symbol je vizuálna reprezentácia grafického znaku alebo zloženej sekvencie; grafický znak je znak iný než riadiaca funkcia, ktorý má vizuálnu reprezentáciu obyčajne písanú rukou, tlačenú alebo zobrazovanú displejom; znak je člen množiny prvkov používaných na organizáciu, riadenie alebo reprezentáciu dát.) [1] Variant definície: Glyf je abstrakný identifikovaný grafický symbol, nezávislý od akéhokoľvek skutočného obrázka. [2]Vysvetlenie: Glyf je podobný jazykovednému pojmu graféma s tým rozdielom, že graféma (podľa definície Hartmanna a Storcka) je definovaná vo vzťahu ku konrétnemu jazyku, kým glyf je definovaný nezávisle od jazyka.
  • B) v typografii: Glyf je špeciálny/-na tvar, "dizajn" alebo reprezentácia znaku (pričom znak je symbol reprezentujúci písmeno). Napríklad znak a môže byť reprezentovaný rôznymi glyfmi v rôznych typoch písma. Okrem toho môže viac ako jeden glyf reprezentovať jeden znak v tom istom fonte (napríklad znak malého n môže byť reprezentovaný glyfmi štandardného malého n, malého verzálkového n a ozdobného n; verzálkové N a kurzívne n sú rozdielne znaky.
  • C)v jazykovede a archeológii aj: Glyf je piktogram alebo ideogram (logogram), ktorý má charakter vrypu (napr. v mayskom písme)[3]

Etymológia[upraviť | upraviť zdroj]

Termín pochádza z gréckeho glyfe - vryp, ktoré vzniklo z gréckeho γλύφειν - glyfein - "vydlabať, vyryť, vyrezávať" (príbuzné lat. glubere). V oblasti počítačov je slovo prebrané presnejšie "na popud" angličtiny, kde sa píše v tvare glyph a je doložené od roku 1727.

Glyf v počítačoch [4][upraviť | upraviť zdroj]

Glyf je špecifický tvar znaku (znakov). V niektorých písmach je napríklad veľké písmeno A dostupné v niekoľkých formách, napríklad ako ozdobný tvar, klasický rez, ako kapitálka a pod.

Príkladom na starých písacích strojov je prehlasovacie znamienko "¨" na samostatnom klávese, je teda samostatným znakom, neskôr sa spojili s písmenami a, o a u, ktoré tvorili znaky ä, ö a ü. Rovnaká metóda sa používa (interne) pre kódovanie znakov v počítačových programoch. Pre ukladanie textu v počítači, existujú i abstraktné symboly, piktogramy, ktoré sú priradené kódovaniu. Najjednoduchším príkladom je medzera. Ďalším príkladom abstraktných znakov možno nájsť v matematických vzorcov. Napríklad a2, sa dá zapísať aˆ2, pričom existuje i ako samostatný znak ² a pod.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. ISO 15924:2004 a ISO/IEC TR 15285:1998 a ISO/IEC 9541-1: 1991 a ISO/IEC 10646-1: 1993; citát: A recognizable abstract graphic symbol which is independent of any specific design....The visual representation of a graphic character or of a composite sequence. ...A character, other than a control function, that has a visual representation normally handwritten, printed, or displayed. .... A member of a set of elements used for the organisation, control, or representation of data.
  2. ISO/IEC TR 15285: 1998 - Annex C - citát: An abstract identified graphical symbol independent of any actual image.
  3. KRUPA, Viktor; GENZOR, Jozef. Písma sveta. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1989. 358 s. (Malá moderná encyklopédia.) ISBN 80-215-0011-5. S. 337.
  4. autor Ivob, ako zdroj uviedol slovník cudzích slov (čo nezodpovedá pravde) a ďalej anglickú a nemeckú wiki