HARPÚNA

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Logo občianskeho združenia HARPÚNA
Logo občianskeho združenia HARPÚNA

Občianske združenie HARPÚNA bolo zaregistrované 19.12.2014. Hlavným cieľom združenia je prinášať netradičné riešenia na tradičné problémy, pričom združenie sa venuje prioritne tým témam, na ktoré riešenia dokáže implementovať do praxe a nie len otvárať diskusiu alebo prinášať kritiku. Väčšinou všetci vedia, že niečo je zlé a ďalšia kritika zriedkakedy pomôže. O čo viac robiť, o to menej rozprávať, je jedno zo základných hesiel združenia. HARPÚNA nevznikla, kvôli v minulosti zle nastaveným pravidlám, prítomným nedostatkov, ale vznikla s víziou do budúcna.


Predstavitelia združenia[upraviť | upraviť zdroj]

Prvým predsedom občianskeho združenia HARPÚNA sa stal v roku 2014 po zvolení valným zhromaždením Ing. Michal Hybský (1987), ktorý zastáva túto pozíciu do dnešných dní. Predseda je štatutárnym zástupcom združenia a zastrešuje aktivitu expertných skupín, koordinátorov a realizačných partnerov. Reprezentuje združenie navonok a je hlavný manažér všetkých aktivít. HARPÚNA má podľa svojich stanov zriadenú Radu združenia a v kľúčových otázkach veľmi dôležité Valné zhromaždenie, zložené so všetkých členov združenia. Medzi členmi má združenie mnoho významných ľudí, uznávaných odborníkov, či špičkách vo svojom povolaní.

Predseda OZ HARPÚNA, Ing. Michal Hybský
Predseda OZ HARPÚNA, Ing. Michal Hybský

Financovanie združenia[upraviť | upraviť zdroj]

Združenie od svojho vzniku je financované najmä z príspevkov členov združenia, dotácií, grantov a darov. Medzi najväčších darcov občianskeho združenia HARPÚNA patria Nadácia ESET[1], Nadácia Orange[2][3] a Mesto Žilina[4][5][6].

Aktivity v školskom roku 2018/2019 v rámci projektu Malá školská reforma sú financované najmä z rozpočtov zriaďovateľov[7] základných a stredných škôl, kde budú prebiehať. Všetky aktivity v prospech združenia vykonávajú členovia bez nároku na odmenu, nakoľko svoju prácu v prospech združenia berú ako svoju občiansku povinnosť, pomôcť lepšej budúcnosti.

Peter Kováč a Pavol Luka z Nadácie ESET s predsedom OZ HARPÚNA po podpise darovacej zmluvy
Peter Kováč a Pavol Luka z Nadácie ESET s predsedom OZ HARPÚNA po podpise darovacej zmluvy

Zameranie združenia[upraviť | upraviť zdroj]

Pri občianskom združení HARPÚNA je namiesto obsahového zamerania vhodnejšie hovoriť o kvalitatívnom zameraní. Hlavným cieľom združenia je prinášať netradičné riešenia na tradičné problémy. V stanovách združenia nie sú zakotvené konkrétne témy, ktorým sa bude združenie zaoberať, ale kľúč ich výberu - musí ísť o problémy, ktorých riešenie dokáže združenie implementovať do praxe.

Členovia združenia si uvedomujú aj dôležitosť otvárania tém za účelom diskusie o problémoch a najvhodnejších riešeniach. Faktom však ostáva, že v podmienkach Slovenska sa tento postup zneužíva na politické útoky a takmer nikdy nevedie k vyriešeniu problému ale skôr k prekrytiu iného problému. Preto je združenie zamerané nie teoreticky ale prakticky - na implementáciu overených poznatkov do praxe so zdrojmi, ktoré sú k dispozícií.

Prvou témou, ktorej sa HARPÚNA venuje, je školstvo a pilotovanie riešení, ktoré by mali tvoriť súčasť komplexnej školskej reformy ako nástroja na zabezpečenie rastu slovenskej ekonomiky a zaistenia silnej pozície v globálnej ekonomike. V priebehu rokov 2018 a 2019 pripravuje združenie predstavenie ďalších tém a implementačných plánov.

Malá školská reforma[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenský školský systém má viaceré nedokonalosti[8]. Jedným z nich je aj nehospodárne vynakladanie zdrojov tam, kde to nie je potrebné, čo sa prejavuje zas ich nedostatkom v iných oblastiach. Jedným z vypuklejších príkladov je investovanie do študijných odborov, ktorých absolventi sa nedokážu zamestnať vo vyštudovanom odbore[9]. To okrem vydržiavania zbytočného aparátu škôl prináša nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v iných odvetviach. V roku 2017 nie je neobvyklé stretnúť vysokoškolsky vzdelaného predavača v maloobchodnej prevádzke. Naopak v oblasti IT by sa podľa IT asociácie dokázalo zamestnať ďalších 10 000 zamestnancov[10], produkujúcich vysokú pridanú hodnotu vyplývajúcu z aplikácie ľudského kapitálu, a tento nedostatok sa bude ďalej prehlbovať. Zároveň sa školstvo tak ako je nastavené stretáva so stropom znalostí, ktoré učitelia dokážu u žiakov vybudovať a ich relevantnosti k potrebám trhu práce v strednodobej a dlhodobej budúcnosti.

Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Ing. Pavel Ondek pomáhal združeniu zorientovať sa v príčinách stagnácie školského systému.
Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Ing. Pavel Ondek pomáhal združeniu zorientovať sa v príčinách stagnácie školského systému.

Dlhodobá nečinnosť a neschopnosť štátu reflektovať na tieto problémy vyústila do aktivity občianskeho združenia HARPÚNA s názvom Malá školská reforma. Kritériom pre riešenie tohoto problému prostredníctvom aktivity sú:

 • Okamžitá nasaditeľnosť - aj do celej školskej siete,
 • Využitie existujúcich spôsobov financovania a vysoká návratnosť investície do vzdelania,
 • Orientácia na budúcnosť - školstvo ako základ ekonomického rastu.

Prívlastok malá v názve aktivity nereflektuje obsahovú malosť ale fakt, že realizácia aktivity nie je štátnou politikou ale výsledkom frustrácie intelektuálne nezakrpatenej časti obyvateľstva, ktorá sa už nedokáže nečinne prizerať na spôsob šafárenia s budúcnosťou krajiny a jej systematickej prípravy na úlohy montážnej dielne a najlacnejšieho vstupu na spoločný trh EÚ pre medzinárodné korporácie bez doterajších výrobných kapacít na jej území.

Budovanie kľúčových znalostí v sieti regionálneho školstva[upraviť | upraviť zdroj]

Vtedajší minister školstva Juraj Draxler. Hodine programovania pre Android na ZŠ Karpatská v Žiline
Vtedajší minister školstva Juraj Draxler. Hodine programovania pre Android na ZŠ Karpatská v Žiline
Prvé pracovné stretnutie OZ HARPÚNA s členom školskej komisie mesta Žilina, Ing. Petrom Fiabanem
Prvé pracovné stretnutie OZ HARPÚNA s členom školskej komisie mesta Žilina, Ing. Petrom Fiabanem
Príprava učební na školský rok 2017/2018.
Príprava učební na školský rok 2017/2018.

Prvú konkrétnu podobu získala Malá školská reforma pilotnou aktivitou Budovanie kľúčových znalostí v sieti regionálneho školstva. Hlavným cieľom pilotnej aktivity bolo zoznámenie sa s fungovaním regionálneho školstva a zmapovanie procesov, ktoré by dokázali vniesť plánované inovačné prvky do vzdelávacieho programu a samotnej výučby. Ďalšími cieľmi bolo overiť schopnosť žiakov základnej školy priať pokročilejší technický predmet a obsadenie učiteľskej pozície profesionálom z praxe.

Programovanie pre Android[upraviť | upraviť zdroj]

Ako prvý predmet inovovaný predmet bol zvolený Programovanie pre Android. Ide o klasifikovaný predmet, ktorý je zaradený do vzdelávacieho programu buď v rámci disponibilných hodín ako náhrada informatiky v ročníkoch, kde nie je štátnym vzdelávacím programom vyžadovaná ale tradične vyučovaná (napríklad 9. ročník) alebo doplnený o požadované znalosti tak, aby zároveň spĺňal budoval aj požadované znalosti. Cieľom programu nie je spraviť so žiakov programátorov, ale dať im pozitívnu skúsenosť so štúdiom pokročilejšej technickej disciplíny a zároveň vedomie, že ak sa v budúcnosti rozhodnú študovať iný na prvý pohľad ťažký odbor, tak to zvládnu. Po absolvovaní programu každý žiak zvládol samostatne naprogramovať jednoduchú Android aplikáciu v jazyku Java a tú nahrať do mobilného zariadenia[11].

Zapojené školy[upraviť | upraviť zdroj]

V školskom roku 2015/2016[12]
Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
V školskom roku 2016/2017[13]
Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina Základná Škola s Materskou Školou, Školská 1/49, Žilina-Závodie

Vyhodnotenie aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

Na základe ukončený dvoch pilotných ročníkov sa podarilo naplniť stanovené ciele a priať nasledovné závery:

 • Vzdelávanie je možné inovovať aj bez záujmu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu,
 • Žiaci dobre priali pokročilejší predmet a plánovaný rozsah učiva zvládli,
 • Odborník z praxe dokáže vyučovať popri zamestnaní viesť výučbu v škole z pohľadu zamestnávateľa, školy aj žiakov.

Malá školská reforma[upraviť | upraviť zdroj]

Po úspešnom ukončení pilotnej aktivity Budovanie kľúčových znalostí na malom počte škôl je od školského roku 2017/2018 spustený projekt Malá školská reforma, ktorý je pripravený po organizačnej a obsahovej stránke na implementáciu na veľkom počte škôl v priebehu nasledujúcich školských rokov. Hlavnými inovačnými prvkami projektu sú efektívnejšie metódy výučby, nový obsah predmetov a zapojenie odborníka z praxe priamo do vyučovacieho procesu.

Efektívnejšie metódy výučby[upraviť | upraviť zdroj]

V spolupráci s ďalšími organizáciami a expertmi na problematiku[14] bola pre projekt vybraná vyučovacia metóda založená na metodike eduScrum, ktorej základom je prenesenie zodpovednosti za vzdelávanie z učiteľov na žiakov a zmena úlohy učiteľa vo vyučovacom proces z nositeľa informácií a znalosti do úlohy kouča, ktorý žiakom pomáha vlastným úsilím a tímovou prácou budovať plánované znalosti a kompetencie. Metóda už od pilotného nasadenia preukázala objektívne zlepšenie študijných výsledkov žiakov a okrem znalostí samotných buduje aj ďalšie soft-skills ako napríklad prezentačné zručnosti, kreativitu, tímovú prácu, schopnosť riešiť problémy a pracovať s informačnými zdrojmi alebo komunikatívnosť.

Nový obsah predmetov[upraviť | upraviť zdroj]

Pracovné stretnutie s prof. Račayom na Gymnáziu VPT v Martine pred pilotným ročníkom výučby genetiky.
Pracovné stretnutie s prof. Račayom na Gymnáziu VPT v Martine pred pilotným ročníkom výučby genetiky.

V súčasnej dobe sa na slovenských školách vyučujú aj predmety, ktoré už svojim obsahom nie sú relevantné k požiadavkám trhu práce alebo sú vyučované veľmi neefektívne. Projekt Malá školská reforma preto prináša nový obsah technických predmetov. Ide najmä o Programovanie pre Android, Genetika (základy genetickej modifikácie aj s praktickým experimentom - vytvorenie novej vlastnosti e-coli baktérií, rezistencie voči antibiotikám zmenou jej DNA). Oba tieto predmety sú nasadené na základných aj stredných školách od školského roku 2017/2018. V príprave sú aj ďalšie predmety, napríklad Nanotechológie a Robotika. Tieto štyri predmety predstavujú pohľad na riešenie problémov v budúcnosti, teda či je možné riešenie naprogramovať, automatizovať alebo zabezpečiť zmenou DNA či štruktúry atómu.

Zapájanie odborníkov z praxe do výučby[upraviť | upraviť zdroj]

Kľúčovou súčasťou výučby na školách je okrem efektívnejšej metódy výučby a aktualizovaného obsahu predmetov aj zapojenie odborníka z praxe do výučby v úlohe učiteľa. Ide o najlacnejší a najefektívnejší nástroj na zabezpečenie výučby pokročilejších technických predmetov v regionálnom školstve. Až komplexná zmena učebných osnov na pedagogických fakultách a zmena postavenia a úlohy učiteľa v spoločnosti môže zaručiť rovnakú kvalitu a efektívnosť výučby odborníkom z praxe a profesionálnym pedagógom.

Zapojené školy v školskom roku 2017/2018[upraviť | upraviť zdroj]

Prvý kontakt s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Jánom Lunterom.
Prvý kontakt s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Jánom Lunterom.

Prvý ročník projektu Malá školská reforma sa sústredil na vybudovanie vzťahov s kľúčovými zriaďovateľmi a v druhom bude kladený dôraz na väčšie rozšírenie projektu na väčší počet škôl.

Základne školy v školskom roku 2017/2018[15]
ZŠ Karpatská Cirkevná škola sv. Dominika Sávia Zvolen
ZŠ Martinská ZŠ Námestie mladosti
ZŠ s MŠ Školská ZŠ s MŠ Ulica sv. Gorazda
ZŠ Jarná ZŠ Gaštanová
ZŠ Limbová ZŠ Slovenských dobrovoľníkov
Stredné školy v školskom roku 2017/2018[15]
Gymnázium Varšavská Spojená škola Nábrežná Kysucké nové mesto
Gymnázium Hlinská Súkromné gymnázium Oravská cesta
Gymnázium Viliama Paulinyho – Tótha

Zapojené školy v školskom roku 2020/2021[upraviť | upraviť zdroj]

Z výučby v školskom roku 2018/2019
Z výučby v školskom roku 2018/2019
Noví dobrovoľníci vyškolení pre BBSK sú od Septembra 2018 v školách po celom kraji.
Noví dobrovoľníci vyškolení pre BBSK sú od Septembra 2018 v školách po celom kraji.
Riaditelia zapojených škôl v ŽSK pre školský rok 2018/2019 s vedúcou odboru školstva a športu.
Riaditelia zapojených škôl v ŽSK, školský rok 2018/2019, s vedúcou odboru školstva a športu.
Vykopnutie projektu Malá školská reforma v BBSK za účasti predsedu BBSK Jána Luntera a riaditeľov zapojených škôl v priestoroch Gymnázia Ľudovíta Štúra v Zvolene
Vykopnutie projektu Malá školská reforma v BBSK za účasti predsedu BBSK Jána Luntera a riaditeľov zapojených škôl v priestoroch Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Po diskusii o výzvach pri príprave žiakov pre znalostnú ekonomiku s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom
Po diskusii o výzvach pri príprave žiakov pre znalostnú ekonomiku s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom

Pre veľký záujem škôl, zriaďovateľov a iných kompetentných ľudí sa od školského roku 2018/2019 počíta s nasadením inovatívnej výučby na rapídne väčší počet škôl. Prípravný proces prebieha na základných a stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest Žilina, Banská Bystrica, Martin, Ružomberok, Dolný Kubín, Brezno, Banská Štiavnica, Veľký Krtíš, Krupina, Žilinského samosprávneho kraja a Banskobystrického samosprávneho kraja. Ambíciou združenia je priniesť inovatívne prvky výučby aj do iných miest a krajov na území Slovenska.

S pani viceprimátorkou Trnavy po predstavení projektu
S pani viceprimátorkou Trnavy po predstavení projektu
Niektoré veci vidíme rovnako aj s viceprimátorom Prešova p. Feľbabom
Niektoré veci vidíme rovnako aj s viceprimátorom Prešova p. Feľbabom

Zoznam vybraných zapojených škôl v školskom roku 2020/2021[16]:

Informatika Genetika
1 Gymnázium Andreja Sládkoviča Banská Bystrica 1 Gymnázium Andreja Sládkoviča Banská Bystrica
2 Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina 2 Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina
3 Gymnázium Martina Kukučína Revúca 3 Gymnázium Martina Kukučína Revúca
4 Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota 4 Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota
5 Gymnázium Milana Rúfusa Žiar nad Hronom 5 Gymnázium Milana Rúfusa Žiar nad Hronom
6 Gymnázium Detva 6 Gymnázium Detva
7 Gymázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica 7 Gymázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica
8 Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy Lučenec 8 Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy Lučenec
9 Gymnázium Františka Švantnera Nová Baňa 9 Gymnázium Františka Švantnera Nová Baňa
10 Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen 10 Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen
11 Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa 11 Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa
12 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho Veľký Krtíš 12 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho Veľký Krtíš
13 Gymnázium Jána Chalupku Brezno 13 Gymnázium Hlinská Žilina
14 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica 14 Gymnázium Varšavská Žilina
15 Technická akadémia Zvolen 15 Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Liptovský Mikuláš
16 ZŠ Pionierska 2 Brezno 16 Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
17 ZŠ MPČĽ Brezno 17 Gymnázium Tvrdošín
18 ZŠ Karola Rapoša Brezno 18 Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Dolný Kubín
19 ZŠ Jozefa Kollára Banská Štiavnica 19 Gymnázium Kysucké Nové Mesto
20 ZŠ Poľná Veľký Krtíš 20 Gymnázium Liptovský Hrádok
21 ZŠ Námestie A. H. Škultétyho Veľký Krtíš 21 Gymnázium VPT Martin
22 ZŠ J. A. Komenského Veľký Krtíš
23 Gymnázium Hlinská Žilina
24 Gymnázium Varšavská Žilina
25 Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Liptovský Mikuláš
26 ZŠ Karpatská Žilina
27 ZŠ Závodie Žilina
28 Gymnázium Bytča
29 ZŠ Martinská Žilina
30 ZŠ Gaštanová Žilina
31 ZŠ Limbová Žilina
32 ZŠ Námestie dobrovoľníkov Žilina
33 ZŠ Jarná Žilina
34 ZŠ Sv. Dominika Sávia Zvolen
35 ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín
36 ZŠ Sládkovičova Ružomberok
37 ZŠ Demänovská cesta Liptovský Mikuláš
38 ZŠ Jahodnícka Martin
39 Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
40 Gymnázium Tvrdošín
41 Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Dolný Kubín
42 Gymnázium Kysucké Nové Mesto
43 Spojená škola Nižná nad Oravou
44 Spojená škola Kysucké Nové Mesto
45 Spojená škola Martin
46 Spojená škola Tvrdošín
47 SOŠ Elektrotechnická Liptovský Hrádok
48 SOŠ Žilina
49 SPŠ Martin

Ďalšie témy v oblasti školstva[upraviť | upraviť zdroj]

Združenie okrem Malej školskej reformy pripravuje aktivity v oblasti školstva v nasledovných tematických okruhoch:

 1. Udržateľnosť vízie a inovácie rozvoja školstva
 2. Motivácia študentov
 3. Úloha učiteľa v 21. storočí
 4. Otvorené školstvo - vec verejná
  Vyzerá to tak, že v školskom roku 2019/2020 to HARPÚNA roztočí aj v Nitre
  Vyzerá to tak, že v školskom roku 2019/2020 to HARPÚNA roztočí aj v Nitre

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Nadácia ESET ~ Podporili sme [online]. www.nadaciaeset.sk, [cit. 2018-08-08]. Dostupné online.
 2. PDF file from Editorial Manager [online]. [Cit. 2018-08-08]. Dostupné online.
 3. INFO@FINSTAT.SK. Nadácia Orange Zverejnenie použitia prijatého podielu dane prijímateľa Nadácia Orange pre rok 2015 [online]. finstat.sk, [cit. 2018-08-08]. Dostupné online.
 4. Mesto Žilina - Vyhodnotenie grantového systému 2015 [online]. [Cit. 2018-08-08]. Dostupné online.
 5. Mesto Žilina - Vyhodnotenie grantového systému 2017 [online]. [Cit. 2018-08-08]. Dostupné online.
 6. Uznesenie č. 166/2017 k Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok [online]. [Cit. 2018-08-08]. Dostupné online.
 7. Uznesenie č. 175/2018 k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2018 - zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 [online]. [Cit. 2018-08-08]. Dostupné online.
 8. 9 smrteľných chýb tradičného školstva | Bezbolestné učenie. Bezbolestné učenie, 2016-09-19. Dostupné online [cit. 2018-08-08].
 9. Vysoké školy, pracovný trh a uplatnenie absolventov Zhrnutie metodológie aktivity „Posúdenie efektívnosti študijných programov vysokých škôl“ [online]. Mária Kontrová, Centire s.r.o. Jan Koucký, Středisko vzdělávací politiky, Univerzita Karlova v Prahe Peter Obdržálek, Centrum vedecko-technických informácií SR Daniela Olejárová, Centire s.r.o, 2015, [cit. 2018-08-08]. Dostupné online.
 10. Slovensku chýba 10-tisíc IT špecialistov, bude to ešte horšie. Pravda.sk, 2016-10-18. Dostupné online [cit. 2017-11-26].
 11. Programovanie na základnej škole má za sebou prvý úspešný rok. MojAndroid.sk, 2016-07-25. Dostupné online [cit. 2018-08-08].
 12. ZŠ Karpatská v Žiline: Pilotná prevádzka predmetu Programovanie pre Android začala - MojAndroid.sk. MojAndroid.sk, 2015-09-21. Dostupné online [cit. 2018-08-08].
 13. MEDIA, INAQ. V Žiline sa vyučuje programovanie pre Android už na dvoch školách, v pláne sú ďalšie | Žilinak.sk. Žilinak, 2016-09-09. Dostupné online [cit. 2018-08-08].
 14. Čo je eduScrum? - Žilinská malá školská reforma. Žilinská malá školská reforma. Dostupné online [cit. 2017-11-30].
 15. a b Zapojené školy - Malá školská reforma. Malá školská reforma. Dostupné online [cit. 2018-08-07].
 16. Zapojené školy - Malá školská reforma. Malá školská reforma. Dostupné online [cit. 2018-09-14].