Hlavný kontrolór

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hlavný kontrolór je v prípade právneho systému Slovenskej republiky zamestnanec obecného (mestského) úradu, príp. viacerých obecných (mestských) úradov, ktorý vykonáva dohľad nad zákonitosťou, účinnosťou, hospodárnosťou a efektívnosťou pri nakladaní s majetkom obce (mesta), kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie obce (mesta), vybavovanie sťažností a petícií, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov. Postavenie hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Do jeho kompetencie spadá kontrola obecného (mestského) úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou (mestom), právnických osôb s majetkovou účasťou obce (mesta) a osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo finančné výpomoci.

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné (mestské) zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k mestu skončí. Obec (mesto) môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou obecného (mestského) úradu a zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.

Zdroje[upraviť | upraviť kód]

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Dostupné online.