Hydroxid draselný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Hydroxid draselný
Hydroxid draselný
Hydroxid draselný
Hydroxid draselný
Hydroxid draselný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec KOH
Synonymá lúh draselný
Vzhľad biela tuhá látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 56,11 g/mol
Molárna hmotnosť 56,11 g/mol
Teplota topenia 360 °C
Teplota varu 1320 °C
Hustota 2,04 g/cm3 (20°C)
Rozpustnosť H2O 1130 g/l (20°C)
Bezpečnosť
MSDS
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka07 - dráždivá látka
Nebezpečenstvo
Vety H H314, H302, H290
Vety EUH EUH?
Vety P P280, P301+330+331, P305+351+338, P309+310
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Žieravina Škodlivá látka
Žieravina
(C)
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R22, R35
Vety S S1/2, S26, S37/39, S45
NFPA 704
0
3
1
Ďalšie informácie
Číslo CAS 1310-58-3
Číslo UN 1813
EINECS číslo 215-181-3
Číslo RTECS TT2100000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Hydroxid draselný (alebo lúh draselný) je biela kryštalická, silne zásaditá látka.

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Hydroxid draselný patrí medzi silné hydroxidy, (podobne ako hydroxidy alkalických kovov a kovov alkalických zemín) jeho vodné roztoky reagujú aj so sklom. Taktiež reaguje so vzdušnou vlhkosťou a oxidom uhličitým za vzniku uhličitanu draselného, preto sa uchováva v uzatvorených nádobách.

Teplota topenia je 406 °C, hustota 2,12 g.cm-3. Vo vode sa veľmi dobre rozpúšťa za súčasného uvoľňovaia tepla a taktiež je rozpustný v etanole.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]