Imisia (životné prostredie)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Imisia (obyčajne používané v množnom čísle) je znečisťujúca látka, emisia alebo transmisia, ktorá negatívne sa pôsobí na životné prostredie - pôdu, vodu alebo živé organizmy (rastliny, živočíchy).[1][2] Zjednodušene predstavuje lokálne znečistenie ovzdušia a prostredia v konkrétnej lokalite, čiže to, čo z ovzdušia na určité územie „padne“.

Rozdelenie[upraviť | upraviť zdroj]

Na základe skupenstva možno imisie členiť nasledovne:[2]

Vznik[upraviť | upraviť zdroj]

Imisie vznikajú ak sa znečisťujúce látky (emisie), z rôznych zdrojov znečistenia, ktoré sa dostali do atmosféry, pričom neskôr mohli byť fyzikálne alebo chemicky pozmenené (transmisie), boli transportované vetrom alebo vodou. Môže ísť o rôzne skupenstvá od plynného, cez pary a aerosóly, po častice pevného skupenstva ako je popolček, peľ a prach, ktorý môže byť tvorený aj väčšími zrnami. Šírenie imisií ovplyvňuje všeobecná cirkulácia atmosféry, klimatické podmienky, aktuálne počasie aj reliéf danej oblasti. Pôvodcom znečistenia (emisií) môžu byť rôzne zdroje, ktoré sú dôsledkom ľudskej činnosti ako sú priemyselná výroba, doprava, poľnohospodárstvo, ťažba nerastných surovín ale aj prirodzené procesy ako je sopečná činnosť, vetrom viaty púštny prach a piesok, dym lesných požiarov[2] alebo peľ rastlín.

Negatívne dopady[upraviť | upraviť zdroj]

Vplyv imisií možno pozorovať ako na neživé zložky krajiny, technické diela tak aj na organizmy. Môžu mať vplyv na zmenu intenzity slnečného žiarenia, vznik hmly a zrážok, zmenu chemických podmienok prostredia a podobne. U rastlín môžu vyvolávať zmeny rastu, u organizmov môžu mať vplyv napr. na kosti, dýchacie cesty alebo zrak. Môžu zapríčiniť vznik alergií.

Meranie imisií[upraviť | upraviť zdroj]

Lokálne znečistenie ovzdušia, ku ktorému imisie patria sú na Slovensku pravidelné merané a zverejňované Slovenským hydrometeorologickým ústavom na staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO).[3] V prípade zistenia vysokej koncentrácie škodlivých látok, ktorá je nad limitmi stanovenými pre možné ohrozenie ľudského zdravia, vydáva ústav varovanie obyvateľstva.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Nevřelová, M. Globálne environmentálne problémy [online]. enviro-edu.sk, [cit. 2013-05-20]. Dostupné online.
  2. a b c Kuhn, M., Ďurža, O., Milička, J., Dlapa, P., Environmentálna geochémia. Geografika, Bratislava, 2008, s. 90-95
  3. SHMÚ. Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v SR 2010. Bratislava: 2012, [cit. 2012-05-20].