Inžinierska stavba

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Inžinierska stavba je (podľa Stavebného zákona) niektorá z týchto stavieb:

 • a) diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,
 • b) železničné, lanové a iné dráhy,
 • c) vzletové a pristávacie plochy, rolovacie plochy letísk,
 • d) mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody,
 • e) prístavy, plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady a ochranné hrádze, závlahové a melioračné sústavy, rybníky,
 • f) diaľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu,
 • g) diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,
 • h) diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice,
 • i) diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody,
 • j) banské stavby a ťažobné zariadenia,
 • k) stavby energetických zariadení, plynárne a spaľovne odpadu,
 • l) stavby na spracovanie a ukladanie jadrového materiálu a rádioaktívneho odpadu,
 • m) stavby chemických zariadení, rafinérie a koksovne,
 • n) stavby ťažkého priemyslu, napríklad vysoké pece, valcovne a zlievarne,
 • o) nekryté športové ihriská, automobilové, motocyklové a bicyklové dráhy, golfové ihriská, lyžiarske trate a vleky,
 • p) zábavné a oddychové parky, zoologické a botanické záhrady,
 • r) ostatné inžinierske stavby, napríklad skládky odpadu.