Ireligiozita

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ireligiozita je chýbanie, ľahostajný postoj, odmietanie alebo nepriateľstvo voči náboženstvu/zbožnosti.[1][2][3][4][5]

Ireligiozita môže zahŕňať niektoré formy teizmu, v závislosti na náboženskom kontexte; napríklad v Európe 18. storočia bol stelesnením ireligiozity deizmus,[6] zatiaľčo v dnešnej Východnej Ázii zdieľaný termín v zmysle "ireligiozity" alebo "nenáboženstva", s ktorým sa väčšina východoázijskej populácie stotožňuje, znamená skôr nečlenstvo v jednom z inštitucionalizovaných náboženstiev (akým je budhizmus a kresťanstvo), a nie nevyhnutne neviera v tradičné ľudové náboženstvá, kolektívne reprezentované čínskym ľudovým náboženstvom (šen-tao) a japonským šintoizmom (šintó; oboje znamená "cesty bohov").[7]

Podľa globálnej štúdie Pew Research Center z roku 2012, ktorá zahŕňala 230 štátov a oblastí, 16% svetovej populácie nie je spojených so žiadnym náboženstvom.[8] V roku 2060 by podľa ich projekcií mal počet neveriacich narásť o viac ako 35 miliónov, no celkové percento poklesnúť na 13%, pretože svetová populácia bude rásť rýchlejšie.[9][10]

S ohľadom na medzikultúrne štúdie sa predpokladá počas 21. storočia ústup sekularizmu v dôsledku toho, že viera a plodnosť majú pozitívnu koreláciu, zatiaľčo sekularizmus a plodnosť negatívnu.[11]

Druhy ireligiozity[upraviť | upraviť zdroj]

 • Sekulárny humanizmus akceptuje ľudský rozum, etiku, sociálnu spravodlivosť a filozofický naturalizmus, špecificky odmieta náboženské dogmy, poverčivosť a pseudovedu ako základy morálky a rozhodovania sa. Sekulárny humanizmus postuluje, že ľudské bytosti sú schopné morálky a etiky bez náboženstva alebo boha.
 • Voľnomyšlienkárstvo (slobodomyseľnosť) stavia na tom, že tvrdenia ohľadne pravdy by mali byť formulované na základe logiky, rozumu a empirizmu, než na základe autority, tradície, zjavenia či inej dogmy. Obzvlášť je pevne spojené s odmietaním tradičnej náboženskej viery.
 • "Duchovný ale bez vyznania" odmieta organizované náboženstvo ako jediný alebo najcennejší prostriedok k duchovnému rastu. V kontraste s náboženstvom je spiritualita často spojená s vnútorným prežívaním jednotlivca.
 • Teologický nekognitivizmus je argument, že náboženský jazyk – špecificky slová ako "Boh" – nie sú kognitívne zmysluplné. Niekedy je považovaný za synonymum ignosticizmu.
 • Antireligionizmus je opozícia voči náboženstvu ktoréhokoľvek druhu. Môže popisovať opozíciu voči organizovanému náboženstvu, náboženským praktikám, náboženským inštitúciám alebo konkrétnym formám či praktikám uctievania nadprirodzena, či už organizovaného alebo nie.
 • Ateizmus je odmietnutie viery, že existujú akékoľvek božstvá, alebo v užšom význame je to postoj, že božstvá či bohovia neexistujú.[12]
 • Agnosticizmus je pohľad, že existencia Boha, božskej sily alebo nadprirodzena je neznáma alebo nepoznateľná.[13]
 • Agnostický ateizmus je filozofický pohľad, ktorý zahŕňa ateizmus aj agnosticizmus. Agnostickí ateisti sú ateistickí, pretože neveria v existenciu žiadneho božstva a agnostickí, pretože pretože vyhlasujú, že existencia božstva je buď v zásade alebo v súčasnosti nepoznateľná.[14]
 • Apateizmus je apatický postoj voči existencii alebo neexistencii boha/bohov.[15][16]

Ľudské práva[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 1993 Výbor pre ľudské práva OSN vyhlásil, že článok 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach "chráni náboženské, nenáboženské a ateistické presvedčenia, rovnako ako právo nevyznávať žiadne náboženstvo alebo vieru."[17] Výbor ďalej vyhlásil, že "sloboda mať alebo prijať náboženstvo alebo vieru nevyhnutne znamená slobodu si náboženstvo alebo vieru vybrať, vrátane práva človeka vymeniť náboženstvo či vieru za inú alebo prijať ateistický pohľad na svet." Signatári dohovoru majú zakázané "použitie hrozieb, fyzickej sily alebo sankcií v podobe trestu na presvedčovanie veriacich alebo neveriacich" aby odvolali svoju vieru alebo ju zmenili.[18][19]

Väčšina západných demokracií chráni náboženskú slobodu, a má v značnej miere zahrnuté vo svojich právnych systémoch, že tí, ktorí neveria alebo zachovávajú vieru majú garantovanú slobodu myslenia.

Povšimnutiahodná výnimka z nejednoznačnosti, explicitne povoľujúca nevieru, je článok 36 Ústavy Čínskej ľudovej republiky (prijatý v roku 1982), ktorý deklaruje, že "Žiadny štátny orgán, verejná organizácia alebo človek nemôže presviedčať občanov k viere alebo neviere v akékoľvek náboženstvo; ani nemôže diskriminovať občanov, ktorí veria alebo neveria v akékoľvek náboženstvo."[20] Článok 46 Čínskej Ústavy z roku 1978 bol ešte jednoznačnejší. Uvádzal, že "Občania sa tešia slobode veriť v náboženstvo, a slobode neveriť v náboženstvo a propagovať ateizmus."[21]

Bez denominácie[upraviť | upraviť zdroj]

Osoba alebo organizácia bez denominácie nie je viazaná k žiadnej konkrétnej alebo špecifickej náboženskej denominácii. Termín je používaný v kontexte viacerých vier, zahŕňajúcich džinizmus,[22] bahaizmus,[23] zoroastrizmus,[24] unitariánsky univerzalizmus,[25] paganizmus,[26] kresťanstvo,[27] islam,[28] judaizmus,[29] hinduizmus,[30] budhizmus[31] a Wicca.[32] Je v protiklade voči náboženskej denominácii.

Demografia[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam krajín podľa ireligiozity

Hoci 12 krajín uvedených nižšie má prevahu obyvateľstva bez náboženského vyznania, neznamená to nutne, že väčšina obyvateľstva týchto krajín nepatrí do žiadnej náboženskej skupiny. Napríklad, 68% obyvateľov Švédska je členmi Evanjelickej cirkvi,[33] kým 59% Albáncov sa hlási k moslimskej viere.[chýba zdroj] Rovnako aj keď škandinávske krajiny patria k najnereligióznejším a ateistickým krajinám Európy, 47% ateistov, ktorí tu žijú, sú stále členmi niektorej z národných cirkví.[34]

Globálna projekčná štúdia zameraná na náboženstvo a nevieru (Pew, 2015) predpokladá, že v období medzi 2010 a 2050 bude spočiatku pokračovať nárast ľudí bez vyznania, po ktorom bude zrejme nasledovať pokles v dôsledku nižšej pôrodnosti v tejto demografickej skupine.[35] Globálne štúdie sociológa Phila Zuckermana o ateizme ukázali, že svetový ateizmus môže byť na ústupe z rovnakého dôvodu: ireligiózne krajiny majú najnižšiu celosvetovú pôrodnosť a krajiny s vysokým podielom veriacich sú naopak v tomto ukazovateli na popredných priečkach.[36]

Podľa štúdie Pew Research Center z roku 2012, zahrňujúcej 230 štátov a oblastí, 16% svetovej populácie nie je spojených z náboženstvom, 84% je veriacich.[37] Správa Worldwide Independent Network/Gallup International Association z roku 2012 udáva na vzorke z 57 štátov, že 59% svetovej populácie sa identifikuje ako veriaca osoba, 23% ako neveriaca osoba a 13% ako "presvedčený ateista". Udáva tiež 9% pokles v skupine veriacich pri porovnaní s priemerom v roku 2005, získaným prieskumom v 39 štátoch.[38] Ich následná správa, založená na vzorke z roka 2015, ukázala, že 63% ľudí sa identifikuje ako veriaca osoba, 22% ako neveriaca a 11% ako "presvedčený ateista".[39] Ich ďalšie sledovanie z roku 2017 ukazuje pomery v tých istých kategóriách 62%, 25% a 9%.[40] Odborníci odporúčajú pristupovať k číslam WIN/Gallup International opatrne, pretože iné prieskumy, ktoré použili rovnaké formulácie, prebiehali vo vo viacerých fázach desaťročia a na väčšej vzorke populácie, ako napríklad World Values Survey; konzistentne ukazovali nižšie percentá ateistov.[41]

Byť bez vyznania nie je nevyhnutne totožné s tým, byť ateista alebo agnostik. Štúdia Pew Research Center z roku 2012 upozorňuje, že mnohí nereligiózni v skutočnosti majú nejakú náboženskú vieru. Napríklad pozorovali, že "vieru v Boha alebo vyššiu moc prijíma 7% dospelých Číňanov bez vyznania, 30% Francúzov bez vyznania a 68% Američanov bez vyznania."[42] Čo sa týka nereligióznej populácie, 76% žije v Ázii a pacifickej oblasti, zvyšná časť v Európe (12%), Severnej Amerike (5%), Latinskej Amerike a v Karibiku (4%), sub-saharskej Afrike (2%) a na Strednom Východe a v Južnej Afrike (menej ako 1%).[42]

V Spojených štátoch je niekedy používané označenie „nones“, ktoré označuje tých, ktorý nie sú spojení so žiadnym organizovaným náboženstvom. Termín sa odvodzuje sa prieskumov náboženskej príslušnosti, v ktorých "None (žiadne)" (alebo "None of the above (žiadne z uvedených)") je typicky posledná možnosť výberu. Keďže tento postoj odkazuje viac na chýbanie náboženskej príslušnosti, než na chýbanie osobnej viery, je vo svojej podstate špecifickejším ako ireligiozita. Prieskum v Spojených štátoch (Gallup, 2015) ukázal, že "nones" bola jediná "náboženská" skupina, ktorej percento v populácii rastie.[43]

Štát Percento obyvateľstva

bez náboženstva

Zdroje
Česko 75 [44]
Estónsko 70 [45]
Holandsko 68 [46]
Vietnam 63 [45][47]
Dánsko 61 [45]
Nemecko 59 [48]
Švédsko 54 [45]
Spojené kráľovstvo 53 [49]
Albánsko 52 [50][51][52]
Japonsko 52 [45]
Azerbajdžan 51 [53]
Čína 51 [45][47][54]
Uruguaj 47 [55]
Francúzsko 44 [45]
Kuba 44 [56]
Rusko 44 [47]
Bielorusko 44 [47]
Južná Kórea 43 [47][57]
Fínsko 43 [45]
Maďarsko 43 [47]
Island 42 [58]
Nový Zéland 42 [59]
Litva 41 [47]
Čile 38 [60]
Belgicko 35 [47]
Austrália 30 [61]
Luxembursko 30 [47]
Slovinsko 30 [47]
Španielsko 29 [62]
Švajčiarsko 24 [63]
Kanada 24 [64]
Slovensko 23 [47]
Spojené štáty 23 [65]
Argentína 21 [66]
Botswana 21 [67]
Jamajka 21 [68]
Litva 19 [47]
Salvádor 19 [69]
Singapur 19 [70]
Taliansko 18 [47]
Ukrajina 16 [71]
Nikaragua 16 [72]
Belize 16 [73]
Južná Afrika 15 [74]
Chorvátsko 13 [47]
Guatemala 13 [75]
Rakúsko 12 [47]
Portugalsko 11 [47]
Kostarika 11 [76]
Bulharsko 11 [47]
Filipíny 11 [47]
Kolumbia 11 [77]
Surinam 10 [78]
Honduras 9 [77]
Brazília 8 [79]
Ekvádor 8 [80]
Peru 8 [81]
Írsko 7 [82]
Mexiko 7 [77]
India 7 [47]
Venezuela 6 [77]
Srbsko 6 [47]
Poľsko 5 [47]
Bolívia 5 [83]
Grécko 4 [47]
Čierna Hora 3 [84]
Panama 3 [85]
Turecko 3 [47]
Rumunsko 2 [47]
Portoriko 2 [47]
Tanzánia 2 [47]
Paraguaj 2 [86]
Malta 1 [47]
Irán 1 [47]
Uganda 1 [47]
Nigéria 1 [47]
Thajsko 1 [87]
Bangladéš 1 [47]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Definitions of irreligion - OneLook Dictionary Search [online]. onelook.com, [cit. 2019-01-02]. Dostupné online.
 2. irreligious | Definition of irreligious in English by Oxford Dictionaries [online]. Oxford Dictionaries | English, [cit. 2019-01-02]. Dostupné online. Archivované 2018-06-27 z originálu.
 3. Irreligion definition and meaning | Collins English Dictionary [online]. www.collinsdictionary.com, [cit. 2019-01-02]. Dostupné online. (po anglicky)
 4. Content Pages of the Encyclopedia of Religion and Social Science [online]. hirr.hartsem.edu, [cit. 2019-01-02]. Dostupné online.
 5. PRESS, ALTAMIRA; SWATOS, William H.. Encyclopedia of Religion and Society. [s.l.] : Rowman Altamira, 1998. Dostupné online. ISBN 9780761989561. (po anglicky)
 6. Campbell, Colin. 1971. Towards a Sociology of Irreligion. London:McMillan p. 31.
 7. Handbook of Japanese Culture and Society. London : Routledge, 2011. ISBN 0415436494. S. 66–67.
 8. Pew Forum on Religion & Public Life. The Global Religious Landscape [online]. [Cit. 2012-12-18]. Dostupné online.
 9. Why People With No Religion Are Projected To Decline As A Share Of The World’s Population [online]. Pew Research Center, April 7, 2017. Dostupné online.
 10. The Changing Global Religious Landscape: Babies Born to Muslims will Begin to Outnumber Christian Births by 2035; People with No Religion Face a Birth Dearth [online]. April 5, 2017. Dostupné online.
 11. The Future of Secularism: a Biologically Informed Theory Supplemented with Cross-Cultural Evidence. Evolutionary Psychological Science, 8 March 2017, s. 224–42. DOI10.1007/s40806-017-0090-z.
 12. DRAPER, Paul. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. [s.l.] : Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2017. (Fall 2017.) Dostupné online.
 13. The Encyclopedia of Philosophy. 2. vyd. USA (Gale) : MacMillan Reference. ISBN 0-02-865780-2. S. Hepburn, Ronald W. (2005) [1967]. "Agnosticism". V najširšom význame je agnosticizmus názor, že nevieme, či Boh existuje alebo nie. (strana 56 v edícii z roku 1967).
 14. HARRISON, Alexander James. The Ascent of Faith: or, the Grounds of Certainty in Science and Religion. London : Hodder and Stroughton, 1894. Dostupné online. S. 21.
 15. Sean Phillips. Apatheism: Should we care whether God exists? [online]. nooga.com, November 7, 2013. Dostupné online. Archivované 2017-08-05 z originálu.
 16. Austin Cline. What Is an Apatheist? [online]. July 16, 2017. Dostupné online.
 17. CCPR General Comment 22: 30/07/93 on ICCPR Article 18 [online]. . Dostupné online. Archivované 2015-01-16 z originálu.
 18. International Federation for Human Rights. Discrimination against religious minorities in Iran [online]. fdih.org, 1 August 2003, [cit. 2009-03-03]. Dostupné online.
 19. DAVIS, Derek H.. The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Right [online]. [Cit. 2009-03-03]. Dostupné online. Archivované 2011-07-23 z originálu.
 20. LuxSci - Web Site Not Configured [online]. luxsci.com, [cit. 2019-01-04]. Dostupné online.
 21. People's Republic of China 1978 Constitution. [s.l.] : [s.n.], 1978. Dostupné online. S. 41.
 22. Jainism in a global perspective. p. 115, Sāgaramala Jaina, Shriprakash Pandey, Pārśvanātha Vidyāpīṭha – 1998
 23. Earth Versus the Science-fiction Filmmakers. p. 70, Tom Weaver – 2005
 24. Zoroastrianism: An Introduction. p. 227, Jenny Rose – 2011
 25. RESOURCEWOMEN. Religious Funding Resource Guide. [s.l.] : [s.n.], 2000. S. 439.
 26. MAMMONE, Andrea. Varieties of Right-Wing Extremism in Europe. [s.l.] : [s.n.], 2013.
 27. Models for Christian Higher Education, Richard Thomas Hughes, William B. Adrian – 1997, p. 403
 28. POLLACK, Kenneth. Unthinkable: Iran, the Bomb, and American Strategy. [s.l.] : [s.n.], 2014. Dostupné online. S. 29.
 29. Continuity and Change, Steven T. Katz, Steven Bayme – 2012, p. 268
 30. Personality Of Adolescent Students . p. 42, D.B. Rao – 2008
 31. The Buddhist Experience in America. p. 147, Diane Morgan – 2004
 32. Wiccan Warrior: Walking a Spiritual Path in a Sometimes Hostile World. p. 173, Kerr Cuhulain – 2000
 33. Kyrkan i siffror, Swedish Lutheran Christian Church in numbers [online]. . Dostupné online.
 34. Atheism and Secularity Vol.2. [s.l.] : Praeger, 2010. ISBN 0313351813. Ch. 9 Atheism And Secularity: The Scandinavian Paradox.
 35. The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–2050 [online]. Pew Research Center, April 5, 2012. Dostupné online.
 36. ZUCKERMAN, Phil. The Cambridge Companion to Atheism. [s.l.] : Cambridge Univ. Press, 2007. ISBN 0521603676. S. 59.
 37. Pew Forum on Religion & Public Life. The Global Religious Landscape [online]. [Cit. 2012-12-18]. Dostupné online.
 38. Global Index of Religion and Atheism [online]. WIN/Gallup International, [cit. 2015-01-13]. Dostupné online. Archivované 2012-10-16 z originálu.
 39. Losing our Religion? Two Thirds of People Still Claim to be Religious [online]. WIN/Gallup International, April 13, 2015. Dostupné online. Archivované 2015-04-30 z originálu.
 40. Wayback Machine [online]. 2017-11-14. Dostupné online. Archivované 2017-11-14 z originálu.
 41. KEYSAR, Ariela; NAVARRO-RIVERA, Juhem. The Oxford Handbook of Atheism. [s.l.] : Oxford University Press, 2017. ISBN 0199644659. 36. A World of Atheism: Global Demographics.
 42. a b Religiously Unaffiliated [online]. Pew Research Center: Religion & Public Life, December 18, 2012. Dostupné online. Archivované 2013-07-30 z originálu.
 43. Percentage of Christians in U.S. Drifting Down, but Still High [online]. . Dostupné online.
 44. Archived copy [online]. [Cit. 2018-01-05]. Dostupné online. Archivované 2017-03-09 z originálu.
 45. a b c d e f g h Atheism: Contemporary Rates and Patterns. The Cambridge Companion to Atheism (Cambridge, UK: Cambridge University Press), 2007, s. 47–66. Dostupné online. DOI10.1017/CCOL0521842700.004. Archivované 2015-09-05 na Wayback Machine
 46. BERNTS, Tom; BERGHUIJS, Joantine. God in Nederland 1966–2015. [s.l.] : Ten Have, 2016. ISBN 9789025905248.
 47. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae Religions in Puerto Rico - PEW-GRF [online]. [Cit. 2019-01-04]. Dostupné online. Archivované 2019-05-11 z originálu.
 48. . Dostupné online.
 49. BULMAN, May. Record number of British people say they have no religion. The Independent (London), 4 September 2017. Dostupné online.
 50. Albania [online]. State.gov, 2006-09-15, [cit. 2011-02-04]. Dostupné online. US Department of State – International religious freedom report 2006
 51. Lycos.com [online]. . Dostupné online. Archivované 2009-03-03 z originálu.
 52. Adherents.com [online]. Adherents.com, [cit. 2011-02-04]. Dostupné online. Archivované 2018-12-26 z originálu. Some publications
 53. Global Index Of Religion and Atheism [online]. Redcresearch.ie, [cit. 2011-11-01]. Dostupné online. Archivované 2012-10-16 z originálu. Publications are taken from Gallup
 54. Adherents.com [online]. Adherents.com, [cit. 2011-02-04]. Dostupné online. Archivované 2018-12-26 z originálu. Some publications
 55. Atheism to Defeat Religion By 2038 [online]. [Cit. 2015-01-17]. Dostupné online.
 56. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2019-01-04]. Dostupné online. Archivované 2018-11-13 z originálu.
 57. According to figures compiled by the South Korean National Statistical Office. 인구,가구/시도별 종교인구/시도별 종교인구 (2005 년 인구총조사) [online]. [Cit. 2006-08-23]. Dostupné online. Archivované 2006-09-08 z originálu.
 58. Archived copy [online]. [Cit. 2013-09-03]. Dostupné online. Archivované 2012-10-16 z originálu.
 59. 2013 Census totals by topic [online]. . Dostupné online.
 60. Cifra de chilenos que se declaran católicos bajó de 73% a 45% en la última década [online]. Latinobarómetro, January 2018. Dostupné online. (Spanish)
 61. STATISTICS, c=AU; o=Commonwealth of Australia; ou=Australian Bureau of. Media Release - 2016 Census: Religion [online]. . Dostupné online.
 62. [1] Sociological Research Centre, July 2018
 63. Ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren nach Religions- / Konfessionszugehörigkeit, 2015 [online]. Neuchâtel: Swiss Federal Statistical Office, 2015, [cit. 2017-03-01]. Dostupné online. (German, French, Italian)
 64. 96F0030XIE2001015 – Religions in Canada [online]. 2.statcan.ca, [cit. 2013-05-08]. Dostupné online. Canada 2011 census
 65. America's Changing Religious Landscape [online]. Pew Research Center: Religion & Public Life, May 12, 2015. Dostupné online.
 66. www.cooperativa.cl, [cit. 2019-01-04]. Dostupné online.
 67. "Pew Research Center" Archivované 2013-12-16 na Wayback Machine, Accessed 23 March 2016.
 68. The World Factbook — Central Intelligence Agency [online]. Cia.gov, [cit. 2017-09-25]. Dostupné online. Archivované 2018-12-24 z originálu.
 69. International Religious Freedom Report for 2012 [online]. U.S. State Department, [cit. 2014-03-27]. Dostupné online.
 70. Youth in Singapore shunning religion [online]. The Straits Times, [cit. 2016-03-21]. Dostupné online. (po anglicky)
 71. Wayback Machine [online]. web.archive.org, 2017-04-22, [cit. 2019-01-04]. Dostupné online. Archivované 2017-04-22 z originálu.
 72. 2005 Nicaraguan Census. National Institute of Statistics and Census of Nicaragua (INEC), s. 42–43. Dostupné online [cit. 2007-10-30]. (Spanish)
 73. Table Of Statistics On Religion In The Americas [online]. Prolades.com, April 2001, [cit. 2011-02-04]. Dostupné online. Gallup-Belize survey
 74. http://www.statssa.gov.za/census01/Census/Database/Census%202001/Census%202001.asp
 75. The Latin American Socio-Religious Studies Program / Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos Archivované 2018-01-12 na Wayback Machine PROLADES Religion in America by country
 76. International Religious Freedom Report 2008: Costa Rica. United States Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (September 14, 2007). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 77. a b c d Latinobarómetro 1995 - 2017: El Papa Francisco y la Religión en Chile y América Latina [online]. January 2018, [cit. 2018-08-30]. Dostupné online. (po španielsky; kastílsky)
 78. 2012 Suriname Census Definitive Results Archivované 2015-09-24 na Wayback Machine. Algemeen Bureau voor de Statistiek - Suriname.
 79. Census 2010; Sistema IBGE de Recuperação Automática SIDRA [online]. [Cit. 2013-06-29]. Dostupné online.
 80. El 80% de los ecuatorianos afirma ser católico, según el INEC [online]. El Universo, 2012-08-15, [cit. 2019-01-04]. Dostupné online. (po španielsky; kastílsky)
 81. www.cpi.pe, [cit. 2019-01-04]. Dostupné online.
 82. This is Ireland. Highlights from Census 2011, Part 1 [online]. March 2012, [cit. 2013-06-29]. Dostupné online.
 83. Las religiones en tiempos del Papa Francisco [online]. Latinobarómetro, April 2014, [cit. 2015-04-04]. S. 6, 31. Dostupné online. Archivované 2018-12-30 z originálu. (Spanish)
 84. Census of Population, Households and Dwellings in Montenegro 2011 [online]. [Cit. 2011-07-12]. S. 14&ndash15. Dostupné online. For the purpose of the chart, the categories 'Islam' and 'Muslims' were merged; 'Buddhist' (.02) and Other Religions were merged; 'Atheist' (1.24) and 'Agnostic' (.07) were merged; and 'Adventist' (.14), 'Christians' (.24), 'Jehovah Witness' (.02), and 'Protestants' (.02) were merged under 'Other Christian'.
 85. Religión en Panamá [online]. . Dostupné online.
 86. Las religiones en tiempos del Papa Francisco [online]. Latinobarómetro, April 2014, [cit. 2015-04-04]. S. 6. Dostupné online. Archivované 2018-12-30 z originálu. (Spanish)
 87. Archivovaná kópia [online]. สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 (2000 census), National Statistical Office of Thailand, [cit. 2013-10-26]. Dostupné online. Archivované 2013-07-28 z originálu. (po thajsky)

Zdroj a odporúčaná literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Irreligion na anglickej Wikipédii.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]