Komícia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Komícia alebo snem alebo (nepresne) ľudové zhromaždenie (lat. comitia) bolo v starovekom Ríme zhromaždenie všetkých občanov, ktoré malo rozhodovacie a zákonodarné právomoci. Bola to základná politická inštitúcia, ktorá zabezpečovala výkon politickej moci občanom. Najstaršie komície vznikli už v kráľovskom období a pretrvali cez obdobie republiky a čiastočne existovali aj v období cisárstva.

Politický systém starovekého Ríma bol založený na priamej demokracii, čiže, ak chcel občan rozhodovať o nejakej politickej záležitosti alebo sa zapojiť do politického rozhodovania, musel sa osobne zúčastňovať na komíciách. V priebehu vývoja starovekého Ríma sa postupne vytvorilo niekoľko komícií, ktoré rozhodovali o rôznych záležitostiach:

  • kúrijný snem (comitia curiata) – bol to snem, ktorý existoval už v kráľovskej dobe a občania sa schádzali podľa kúrií, čo boli jednotky, tvorené jednotlivými rodinami a rodmi. Spočiatku kúrijný snem prenášal rozhodnutia kráľa medzi občanov, v období republiky rozhodoval predovšetkým o rodových záležitostiach.
  • centuriálny snem (comitia centuriata) – bol založený na rozdelení obyvateľstva podľa veľkosti majetku (tzv. majetkový cenzus) a podľa toho boli občania zaraďovaní do stotín, v ktorých volili alebo rozhodovali. Jeho zriadenie sa pripisuje šiestemu rímskemu kráľovi Serviovi Tulliovi a pretrval až do konca republiky.
  • tribútny snem (comitia tributa) – bol to snem, kde boli občania zaraďovaní podľa územnej príslušnosti (mestská štvrť v Ríme alebo určitá oblasť – tribus na území Rímskej ríše). Tento snem umožňoval zaradenie do politického života aj pre občanov, ktorí nežili v Ríme, ale rozhodovali o záležitostiach jednotlivých miest – rímskych kolónií (colonia) alebo municípií.
  • plebejský snem (concilium plebis/concilia plebis/comitia plebis tributa) – bol to snem, v ktorom sa schádzali rímski plebejci a rozhodovali o plebejských záležitostiach.

Jednotlivé snemy tvorili základné politické inštitúcie, čo bolo vyjadrené aj v hesle S.P.Q.R. – Senatus populusque Romanus, kde práve populus Romanus bol predstavovaný jednotlivými snemami.