Konkurzné právo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Konkurzné právo na Slovensku patrí svojím zaradením do odvetvia Občianskeho práva. Jeho zmyslom je úprava pomerného uspokojenia veriteľov dlžníka, ak tento nemá dostatok majetku na to, aby uspokojil svojich veriteľov v plnom rozsahu.

Socializmus[upraviť | upraviť zdroj]

Potreba úpravy týchto vzťahov vznikla po páde socializmu v roku 1989 v bývalom Česko-Slovensku, ktorého právnym nástupcom je aj Slovensko. Do 30. júna 1990 bolo upravené riešenie predĺženého dlžníka iba v § 352 až 354 zákona č. 99/1963 S.b. Občiansky súdny poriadok.

Trhová ekonomika[upraviť | upraviť zdroj]

Zákon o konkurze a vyrovnaní[upraviť | upraviť zdroj]

Tento stav bol s príchodom trhovej ekonomiky neudržateľný, a tak bol prijatý Zákon o konkurze a vyrovnaní pod číslom 328/1991 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 1991. Tento zákon platil aj na území Slovenska viac ako štrnásť rokov.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 2005 bol prijatý nový Zákon o konkurze a reštrukturalizácii pod číslom 7/2005 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2006 s výnimkou určitých ustanovení o konkurze finančných inštitúcií, ktoré nadobudli účinnosť už 1. júla 2005.

Okrem toho boli zároveň prijaté vykonávacie predpisy k tomuto zákonu a to Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 643/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predĺženia a Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]