Kryštálový tvar

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kryštálový tvar v širšom zmysle alebo kryštál v užšom zmysle je kryštál pravidelne ohraničený plochami a hranami.

Kryštálový tvar v užšom zmysle, presnejšie jednoduchý kryštálový tvar alebo jednoduchý tvar je súbor všetkých plôch a ich zoskupenie na kryštáli, ak sú tieto plochy rovnocenné (rovnocenné znamená, že majú rovnaké fyzikálne, chemické, štruktúrne a morfologické vlastnosti). Súbor rôznocenných (teda nie-rovnocenných) plôch je spojka, inými slovami: Kombináciou jednoduchých tvarov vznikajú tzv. spojky.

Každá kryštálová sústava zahŕňa viaceré kryštálové tvary.

Delenie jednoduchých kryštálových tvarov[upraviť | upraviť zdroj]

Existujú tieto jednoduché kryštálové tvary, ktoré sa ešte ďalej delia (čiarkami sú oddelené synonymá):

 • uzavreté (môžu sa vyskytovať v kombinácii s inými tvarmi, ale aj samostatne, pretože úplne vymedzuje priestor kryštálu)
  • Didodekaéder, dyakisdodekaéder, lichobežníkový dvadsaťštvorsten (24 lichobežníkových plôch)
  • Dipyramída, dvojihlan (2 pyramídy združené vodorovnou rovinou súmernosti kolmou na spojnicu ich vrcholov)
  • Disfenoid (4 rôznobežné trojuholníkové plochy)
  • Hexaéder, kocka, šesťsten, kubus (6 štvorcových plôch, každá z nich je rovnobežná s dvomi osami, tretia utína v základnom parametri* a je na ňu kolmá)
  • Hexaoktaéder, hexakisoktaéder, štyridsaťosemstem, diamantotvar (48 trojuholníkových plôch, každá z nich utína všetky tri osi v rôznych konečných vzdialenostiach)
  • Hexatetraéder, hexakistetraéder, štvorstenový dvadsaťštyristen (24 trojuholníkových plôch, každá z nich utína všetky tri osi v rôzne veľkých konečných vzdialenostiach)
  • Oktaéder, osemsten (8 plôch, každá z nich utína všetky tri osi v rovnakej konečnej vzialenosti)
  • Pentagón-dodekaéder, pentagonálny dodekaéder, päťuholníkový dvanásťsten, pyritotvar, kyzotvar (12 päťuholníkových plôch, každá z nich je rovnobežná s jednou osou, na druhej utína základný parameter a na tretej predĺžený parameter)
  • Pentagón-trioktaéder, pentagón-ikositetraéder, gyroéder, plagiéder, päťuholníkový dvasaťštyristen (24 päťuhľoníkových plôch, každá z nich utína všetky tri osi v rôznych konečných vzdialenostiach)
  • Pentagón-tritetraéder, tetraedrický pentagón-dodekaéder, tetartoéder (12 päťuholníkových plôch, každá z nich utína všetky tri osi v rôzne veľkých konečných vzdialenostiach)
  • Rombododekaéder, rombický dodekaéder, koštvorcový dvanásťsten, granátotvar (12 kosoštvorcových plôch, každá z nich je rovnobežná s jednou osou a ostatné dve utína v rovnakých konečných vzdialenostiach)
  • Romboéder, klenec (kosoštvocové plochy, tavr podobný trapezoédru)
  • Skalenoéder (tvar podobný trapezoédru, je však tvorený trojuholníkovými plochami)
  • Tetraéder, štvorsten (4 plochy, každá z nich utína všetky tri osi v rovnakej konečnej vzdialenosti)
  • Tetragón-trioktaéder, deltoid-ikositetraéder, deltoidický dvadsaťštyristen, leucitotvar (24 deltoidných plôch, všetky utínajú na jedenj ose základný parameter, na ostatných dvoch predĺžené – rovnako veľké - parametre)
  • Tetragón-tritetraéder, deltoid-dodekaéder, deltoický dvanásťsten (12 deltoidických plôch, každá z nich utína na dvoch osiach základné parametre, na tretej predĺžený parameter)
  • Tetrahexaéder, tetrakishexaéder, kockový dvadsaťštaristen, kazivcotvar (24 plôch, každé štyri z nich pripadajú na jednu plochu mysleného hexaéderu, každá plocha je rovnobežná s jednou osou, na druhej utína základný parameter a na tretej predĺžený parameter)
  • Tetraéder (podobný dipyramíde, ale so štvoruhoľníkovými plochami)
  • Trigón-trioktaéder, triakisoktaéder, trojuholníkový dvadsaťštyristen (24 plôch, každé tri pripadajú na jednu plochu mysleného oktaédera, každá z nich utína na dvoch osiach zíkladné parametre, na tretej predĺžený parameter)
  • Trigón-treitetraéder, triakistetraéder, trojuholníkový dvanásťsten (12 plôch, každé tri pripadajú nad jednu plochu mysleného tetraédra, všetky utínajú na jednej osi základný parameter, na ostatných dvoch predĺžené –rovnako dlhé - parametre)
 • otvorené (môžu sa vyskytovať len v spojke, teda v kombinácii s inými kryštálovými tvarmi, pretože priestor kryštálu úplne neuzatvárajú):
  • Dóma, strechan, planárny diéder, domatický diéder (2 rovnobežné plochy združené rovinou súmernosti)
  • Pedión, monoéder (1 plocha)
  • Pinakoid (2 protiľahlé rovnobežné plochy)
  • Prizma, hranol (najmenej tri plochy ležiace v pásme**)
  • Pyramída, ihlan (najmenej 3 rôznobežné trojuholníkové plochy pretínajúce sa v spoločnom vrchole)
  • Sfenoid, klinotvar, axiálny diéder (2 rôznobežné plochy združené pravoľavou dvojčatnou osou***)


(*) Parameter je časť osi súmernosti od začiatku osového kríža k jej priesečníku s kryštálovou plochou; pri jednoduchých kryštálových tvaroch ide o základné parametre (odvodené sa merajú základnými parametrami ako mernými jednotkami)
(**)Pásmo je súbor najmenej troch kryštalovýh plôch pretínajúcich sa v rovnobežných hranách (skutočných alebo myslených)
(***)Dvojčatná os alebo digýra je os, pomocou ktorej možno kryštál uviesť do dvoch polôch rovnocenných s východzou polohou pomocou dvojitého otočenia o 180 stupňov