Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Súradnice: 48°08′39″S 17°06′34″V / 48,144244°S 17,109393°V / 48.144244; 17.109393

Sídlo magistrátu

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta Bratislavy. Sídlom Magistrátu je budova Novej radnice oproti Primaciálnemu palácu v Bratislave.

Vznik Magistrátu upravuje § 14 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave,[1] ktorého dva odseky znejú:

(1) Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh orgánov Bratislavy plní magistrát Bratislavy. Magistrát sa vnútorne člení na oddelenia a referáty. Organizáciu magistrátu Bratislavy, náplne činností útvarov magistrátu Bratislavy a počet zamestnancov magistrátu Bratislavy ustanovuje organizačný poriadok magistrátu Bratislavy, ktorý vydá primátor.

(2) Na čele magistrátu Bratislavy je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor. Riaditeľ magistrátu sa zúčastňuje zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným. 

Jeho rámcovú náplň určuje článok 15 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy:[2]

(1) Magistrát vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestských orgánov, najmä

 • zabezpečuje písomnú agendu mestských orgánov a orgánov mestského zastupiteľstva; je podateľňou a výpravňou písomností Bratislavy,
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,
 • vykonáva nariadenia Bratislavy, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
 • usmerňuje po odbornej a metodickej stránke rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a zariadenia Bratislavy,
 • zabezpečuje plnenie úloh samosprávy Bratislavy,
 • zabezpečuje výkon prenesenej pôsobnosti.

(2) Na čele magistrátu je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor. Riaditeľ magistrátu najmä

 • riadi magistrát a organizuje jeho prácu,
 • sa zúčastňuje zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
 • podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • plní v rozsahu poverenia primátora úlohy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov Bratislavy a vnútornej správy magistrátu,
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva a primátora.

Riaditeľ Magistrátu je priamo podriadený primátorovi mesta.[3] Súčasným riaditeľom je Mgr. Martin Maruška (2015).[4]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11039053
 2. http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11018373
 3. Organizačná štruktúra Magistrátu[nefunkčný odkaz]
 4. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2015-12-25]. Dostupné online. Archivované 2017-09-26 z originálu.