Malý Dunaj

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Obrázok z Malého Dunaja
Tok Malého Dunaja znázornený na mape Slovenska
Začiatok Malého Dunaja v Bratislave
Bratislava: miesto, kde sa Malý Dunaj odčleňuje od Dunaja
Most ponad Malý Dunaj vo Vrakuni
Vodný mlyn v Jahodnej

Malý Dunaj je nížinná rieka a rameno Dunaja s dĺžkou 128 km. Malý Dunaj tečie stálym, miernym prúdom. Od hlavného toku Dunaja sa oddeľuje za stavidlami pri Slovnafte v Bratislave v nadmorskej výške 126 m n. m. Meandruje nížinnou krajinou. Pri Kolárove sa vlieva do Váhu a spolu s ním pri Komárne v nadmorskej výške 106,5 m n. m. do Dunaja.

Na toku ležia obce Kolárovo, Vrakuňa, Most pri Bratislave, Malinovo, Zálesie, Tomášov, Jelka, Jahodná a Trstice. Malý Dunaj vytvára najrozsiahlejší riečny ostrov v Európe, Žitný ostrov, ktorý je jednou z najväčších zásobární pitnej vody. Okolie Malého Dunaja tvoria poväčšine lúky a polia, ktoré sú však od samotného toku oddelené niekoľko desiatok metrov širokým pásom lužného lesa. Do Malého Dunaja sa vlievajú väčšie prítoky Blatina, Čierna Voda a Klátovské rameno. Plocha povodia Malého Dunaja je 3 173 km² a priemerný prietok pri Trsticiach 27,8 m³/s.[1]

Fauna a flóra[upraviť | upraviť zdroj]

V Malom Dunaji a v jeho bezprostrednom okolí žije viacero druhov zaujímavých a vzácnych živočíchov a rastie mnoho druhov rastlín a húb.

Fauna[upraviť | upraviť zdroj]

V Malom Dunaji a jeho okolí žijú viaceré vzácne a chránené živočíšne druhy. Z cicavcov sú tu zastúpené vydra riečna, nutria riečna a ondatra pižmová, z vtákov sa tu vyskytujú najmä labuť veľká, volavka popolavá, lyska čierna, bocian biely, bučiačik močiarny, rybárik obyčajný, kačica divá. Obojživelníky vyskytujúce sa v okolí Malého Dunaja sú najmä skokan rapotavý a skokan zelený, z hmyzu je to okrem iných roháč obyčajný. Ryby vyskytujúce sa v toku Malého Dunaja sú sumec západný, čík európsky, hrebenačka vysoká, hrúz bieloplutvý, pĺž severný, boleň dravý, plotica lesklá, šťuka severná, jalec hlavatý, jalec tmavý, jalec maloústy, ostriež riečny, karas obyčajný, plotica obyčajná, mieň obyčajný.

Flóra[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavnými drevinami rastúcimi v okolí Malého Dunaja sú topoľ čierny, topoľ biely, vŕba krehká, vŕba biela, jaseň štíhly, pajaseň žliazkatý a jelša lepkavá. Bohato zastúpené sú tiež kroviny, hlavne hlohy, plamienok plotný, svíb krvavý, bršlen európsky, chmeľ obyčajný a brečtan popínavý. Z vodného rastlinstva sú zastúpené predovšetkým truskavec obyčajný, lekno biele, leknica žltá, vodomor kanadský, stolístok praslenatý, pálka širokolistá, vodný šalát, žaburinka menšia .

Turizmus[upraviť | upraviť zdroj]

Malý Dunaj a jeho okolie ponúka mnoho možností na trávenie voľného času. Mestá a obce v okolí majú viacero zaujímavostí. Spomenúť treba napr. kaštiele a parky v Malinove a Tomášove, výborné reštaurácie ponúkajúce miestne rybie špeciality napr. v Zálesí, Jelke či Jahodnej (Albarégia) alebo jedinečné pamiatky ľudového staviteľstva, ktoré sú reprezentované vodnými mlynmi. Obľúbené je aj termálne kúpalisko v Topoľníkoch. Samotná rieka ponúka výborné možnosti rybárčenia. Medzi nezabudnuteľné zážitky patrí splav Malého Dunaja.

Vodné mlyny na Malom Dunaji[upraviť | upraviť zdroj]

Na Malom Dunaji sa zachovali štyri historické vodné mlyny. V Jelke, Tomášikove a Jahodnej sú to kolové mlyny, v Kolárove plávajúci (lodný). Na Klátovskom ramene sa nachádza mlyn neďaleko Dunajského Klátova. Mlyny sú premenené na múzeá v prírode.

Vodné elektrárne[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti sa na toku Malý Dunaj nachádzajú 3 existujúce malé vodné elektrárne (MVE) Malé pálenisko, Nová dedinka, Velké Blahovo. V blízkej budúcnosti sa však plánujú vybudovať minimálne tri ďalšie nové elektrárne.[chýba zdroj]

Vodná elektráreň Eliašovce - Nový Život[upraviť | upraviť zdroj]

Pripravovaná výstavba a prevádzkovanie MVE na základe odborných štúdií, bude mať negatívne vplyvy na okolitú faunu a flóru. Prehradením toku sa zmení jeho charakter z tečúcej na stojatú vodu. Realizácia elektrárne bude mať negatívny dopad na biotopy a druhy európskeho významu, ako aj predmetné druhy UEV Eliášovský les. Rozhodnutie OU ŽP v Dunajskej Strede, že proces posudzovania vplyvov na životné prostredie sa nebude realizovať, je preto v rozpore so smernicou o biotopoch a smernicou o vode a v rozpore so zákonom č. 24/2006. V súčasnosti sa vedú spory, protesty a petícia proti výstavbe. V rámci nich chcú ochranári požiadať aj o zastavenie financovania projektu zo zdrojov Európskej únie.

Výhody

  • MVE sú bez emisií, neprodukujú žiadny priamy odpad, a majú výrazne nižšiu výstupnú úroveň skleníkových plynov, oxidu uhličitého (CO2) ako fosílne palivá poháňal energetických rastlí.
  • MVE majú oproti iným zdrojom dlhú životnosť 

Nevýhody

  • Zmeny teploty, chemické zloženie, rozpustené množstvo kyslíka, a fyzikálne vlastnosti nádrže máju často veľmi negatívny vplyv vodnú faunu a flóru, ktoré sa vyvinuli v danom riečnom systéme. Vskutku, priehrady často hostia nepôvodné a invázné druhy (napr slimáky, riasy, dravé ryby), ktoré ďalej narúšajú v rieke jej prírodné spoločenstvá rastlín a živočíchov.
  • Priehrady pôsobia rušivo na vodné ekosystémy a okolité prostredie vysoko nad vzdutie ale aj niekoľko km pod priehradu. Zmeny v prietoku rieky korelujú s množstvom energie potrebnej pre chod elektrárne. Vodná nádrž zachytáva množstvo sedimentov a tieto usadeniny neprepúšťa, čo zvyčajne vedie k praniu korýt vodných tokov a straty brehov.
  • Prehĺbenie a úprava koryta má vplyv na znižovanie a kolísanie hladiny podzemnej vody t. j. zmena kvality podzemnej vody v studniach a zamedzeniu prístupu korenom a rastlínam k podzemnej vode. Zmena riečiska má vplyv na vodný ekosystém, tiež znižuje stavy rýb a vodných živočíchov. [2]
  • Malý Dunaj je jednou z posledných relatívne zachovaných nížinných riek na Slovensku. Dokladuje to prítomnosť viacerých vzácnych druhov rýb, Vydry riečnej ako aj vzácneho chrobáka Pižmovca hnedého, ktorý je prioritným druhom európskeho významu. Staré hlavové vŕby na brehu Malého Dunaja sú domovom jednej z najdôležitejších populácií tohto druhu na Slovensku. Možno očakávať že vybudovanie MVE sa prejaví na poklese populácií rýb, vrátane vzácnych druhov, ktorým Malý Dunaj poskytuje jedno z posledných útočísk na Slovensku. Navrhovaný štetinový rybovod má oproti neregulovanej rieke iba minimálnu priechodnosť. Výstavbou MVE by došlo k zániku podmienok pre život týchto chránených druhov, ako aj k zničeniu cenných lužných lesov a biotopov na brehoch rieky.
  • Výstavba výrazne obmedzí atraktivitu Malého Dunaja pre vodnú turistiku ako i potenciál rozvoja turizmu do budúcna. Malý Dunaj neposkytuje len priestor pre relax a oddych v prírode, ale pre viacerých obyvateľov miestnych obcí sú služby spojené s vodnou turistikou zdrojom živobytia.

V porovnaní s inými typmi elektrární prínos navrhovanej MVE je minimálny (navrhovaný výkon MVE je 0,6 MW – bežná veterná elektráreň má výkon až 2,4 MW). Negatívne vplyvy výstavby a prevádzky MVE vysoko prevyšujú jej proklamovaný prínos.

Vodná turistika[upraviť | upraviť zdroj]

Malý Dunaj sa dá využívať na vodnú turistiku. Splav Malého Dunaja patrí k najkrajším zážitkom tohto druhu trávenia voľného času na Slovensku. Je vhodný aj pre začiatočníkov či rodiny s deťmi. Výška hladiny rieky v dôsledku existencie výpustového objektu pri odčleneňovaní rieky z hlavného toku Dunaja takmer nekolíše. V dôsledku toho je Malý Dunaj ušetrený väčších záplav, ktoré na iných riekach prinášajú mnoho odpadu zachyteného na stromoch. Príroda okolia rieky sa preto dá poväčšine prirovnať k „džungli“.

Najznámejšie a pravdepodobne najnavštevovanejšie táborisko pre vodákov sa nachádza pri kolovom vodnom mlyne v Jelke, kde je viacero občerstvovacích zariadení a aj luxusnejšia reštaurácia Rybárstvo u sv. Petra. Postupne však vznikajú viaceré miesta, ktoré turistom a vodákom poskytujú svoje služby, napríklad v Tomášove a Jahodnej.

Splav Malého Dunaja[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek Bratislava – Jelka - mlyn

Obvyklým miestom na začiatok splavu Malého Dunaja je most cez Malý Dunaj na Popradskej ulici neďaleko cintorína Ružinov na strane pri čerpacej stanici. Dá sa však nastúpiť aj hneď za vtokovým objektom, no v tomto úseku je viacero nepríjemných stok. Po nalodení plavba vedie povedľa cintorína popod visutý most pre peších a cyklistov. Za visutým mostom sa z ľavej strany pripája mŕtve rameno. Rieka ďalej tečie popri upravenom vrakunskom nábreží, ktoré sa končí pri moste Hradská (o pylóty mosta sú zakliesnené viaceré konáre, je nutná opatrnosť). Hneď za mostom si treba dať pozor na trčiaci kus rúry v strede toku. Nasleduje relatívne nízko položený produktovod, za ním železničný most a dva veľmi nízko položené parovody, ktoré však plavbu na malých plavidlách neohrozia. Za nimi sa po ľavej strane nachádza čistiareň odpadových vôd, ktorá sa pripomenie nezameniteľnou vôňou. V tejto časti toku už rieka dostáva svoj typický nížinný ráz. Je lemovaná porastom typickým pre lužné lesy s množstvom vodného vtáctva či vodných cicavcov. Po podplávaní ďalšieho, málo využívaného mosta sa dostávame na úroveň Letiska M. R. Štefánika, ktorého prítomnosť v jednej línii s pristávacou dráhou naznačuje zaujímavý šikmo postavený konvexný lanovo betónový most, slúžiaci ako nosník na pristávacie svetlá. Inšpiratívne je prelietavanie lietadiel priamo nad hlavou.

Ďalší most v poradí dáva na známosť, že sa blížime k vtoku malebnej Blatiny, ktorá je vyústením Šúrskeho kanála. Odporúča sa prehliadka tohto takmer stojaceho toku so zachovaným charakterom lužného lesa a viacerými kolóniami leknice žltej. Priamo pri vtoku Blatiny je vhodné miesto na bivak. Malý Dunaj sa ďalej stáča doprava okolo kameňolomu pri Moste pri Bratislave a doľava popri novovýstavbe v Malinove. Prechádza popod most spájajúci Malinovo so Zálesím, kde sa dá relatívne pohodlne nastupovať či vystupovať z lodí. Rieka pokračuje popri obci Zálesie (hneď povedľa zastávky SAD na ľavej strane, taktiež vhodné miesto na začiatok či koniec splavu) a ďalej pomimo blízkych obcí. Zatáča do ľava (nesprávny údaj na mape VKÚ 1:50 000 Malé Karpaty, ktorý nesprávne označuje hlavný tok smerom doprava). Po pravej strane je norná stena (rúra) a betónový výtokový objekt s nápisom Malinovo. Po niekoľko sto metroch sa po ľavej strane nachádza hausbót slávnej trampskej osady "Zelená sedma" a neďaleko neho taktiež na ľavej strane "totemový háj" "U Rusa" s viacerými zaujímavými totemami.

Z ľavej strany sa pripája širokým vtokom Biela voda. Od ústia Bielej vody po cca 2 km meandrujúcom úseku nás rieka privedie k prehrádzke, ktorá zadržiava väčšie množstvo odpadkov. Je splaviteľná po svojej pravej strane popod kovovú lávku. Prenášanie lodí nie je potrebné . Za priehradkou sa dostávame do priehrady so stojatou vodou, ktorú treba prepádlovať. Ponad priehradu vedú drôty vysokého napätia. Treba sa preplaviť až k značke označujúcej prenášanie lodí na pravej strane. Lode treba vytiahnuť a preniesť za elektráreň. Asi 100 m pod elektrárňou sa dá na pravej strane pohodlne opäť nalodiť. Za priehradou sa rýchlosť toku trochu zvýši. Po chvíli sa dostávame na dohľad obce Tomášov a pod most spájajúci Tomášov a Novú Dedinku. Tesne pred mostom sa na pravej strane nachádza pár metrov od rieky sympatická krčma s dobrou kuchyňou, špecialitou je halászlé. Za mostom na pravej strane je strelnica na asfaltové holuby a strelci nie sú veľmi priateľskí, takže neprovokovať! Po väčšom meandri prichádzame k obľúbenému táborisku Vlky, ktoré však nie je označené, preto je potrebná pozornosť. Vystúpiť treba na pravej strane tesne pred ostrovom, ktorý s oboma brehmi spája dosť zničený, nepoužiteľný železný most. Neďaleko táboriska v obci Vlky za ihriskom je príjemná krčma. Za ostrovom sa tok mierne rozšíri a pokračuje popri novovýstavbe na ľavej strane. Rieka tu vstupuje do svojho najkrajšieho úseku na trase BA - Jelka.

Tečie postupne okolo troch ostrovov, ktoré sú splaviteľné z oboch strán, odporúča sa však pravá strana, ktorá v niektorých častiach dokonca vytvára menšie pereje, ktoré si zaslúžia zvýšenú pozornosť. Malý Dunaj potom tečie popod dve vedenia vysokého napätia, za ktorými sa po cca 3 km dostáva pod most Hurbanova Ves - Zlaté Klasy. Je možné ísť sa občerstviť do krčmy v obci Hurbanova Ves, ak vystúpime na pravom brehu (ľavý je ťažko prístupný) tesne za mostom a cez most sa po cca 1,5 km dostaneme do obce. Za mostom rieka meandruje širším tokom až k Jelke. Na začiatku obce sa nachádza prírodné prístavisko a sympatická reštaurácia Ister s dobrou kuchyňou. Viacerých vodákov dobrá krčma a pekný priestor láka na zakempovanie, neodporúča sa však, nakoľko miestni obyvatelia okolitých domov sa vôbec nesprávajú priateľsky. Lepšie je preto po občerstvení nasadnúť na lode a plaviť sa popri samotnej obci Jelka daľej. Podplávame most spájajúci Nový Život - Eliášovce s Jelkou a po niekoľkých meandroch sa dostávame k obľúbenému táborisku pri kolovom vodnom mlyne Jelka. Tu je viacero bufetov, možnosť táborenia a aj luxusnejšia reštaurácia Rybárstvo u Sv. Petra.

Celý uvedený úsek sa dá bez výraznejšieho veslovania prejsť za cca 14 hodín.

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Čiastkové povodie Váhu
  2. (Zdroj:internationalrivers.org)

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 47°57′37″S 17°52′22″V / 47.960298°S 17.872868°V / 47.960298; 17.872868