Medzinárodná hláskovacia tabuľka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Medzinárodná hláskovacia tabuľka NATO je tabuľka prevádzajúca jednotlivé znaky latinskej abecedy na jednoducho zapamätateľné kódové slová začínajúce týmito hláskami. Súčasťou tabuľky je aj spôsob výslovnosti číslic.

Jej účelom je umožniť zrozumiteľný prenos písmenových kódov alebo neznámych slov pomocou nekvalitných komunikačných prostriedkov, napr. pri rádiokomunikácii medzi riadiacimi letovej prevádzky a lietadlom. Slová sú zvolené tak, aby sa žiadne dve navzájom svojou výslovnosťou nepodobali a nemohlo tak dôjsť k zámene.

Hláskovacia tabuľka[upraviť | upraviť zdroj]

Zvýraznené slabiky sa vyslovujú s dôrazom.

Písmená[upraviť | upraviť zdroj]

Znak Kódové slovo Výslovnosť[1] Znak Kódové slovo Výslovnosť
A Alfa [ˈalfa] AL FA N November [noˈvɛmba] NO VEM BA
B Bravo [ˈbravo] BRÁ O Oscar [ˈɔska] OS KA
C Charlie [ˈtʃali] ČÁ LÍ, alebo [ˈʃali] ŠÁ P Papa [paˈpa] PA
D Delta [ˈdɛlta] DEL TA Q Quebec [keˈbɛk] KE BEK
E Echo [ˈɛko] E R Romeo [ˈromio] MI Ó
F Foxtrot [ˈfɔkstrɔt] FOX TROT S Sierra [siˈɛra] SI E RA
G Golf [ˈɡɔlf] GOLF T Tango [ˈtaŋɡo] TAN GO
H Hotel [hoˈtɛl] HÓ TEL U Uniform [ˈjunifɔm] NY FOM, alebo [ˈunifɔm] Ú NY FOM
I India [ˈɪndia] IN DY A V Victor [ˈvɪkta] VIK TA
J Juliett [ˈdʒuliˈɛt] DŽÚ LI ET W Whiskey [ˈwɪski] VIS
K Kilo [ˈkilo] X X-Ray [ˈɛksrei̯] EKS REJ
L Lima [ˈlima] MA Y Yankee [ˈjaŋki] JAN
M Mike [ˈmai̯k] MAJK Z Zulu [ˈzulu]

Číslice[upraviť | upraviť zdroj]

Prvá časť tabuľky zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Jednoduché anglické číslice sa používajú v leteckej mobilnej službe.

Číslica Kódové
slovo (ITU)
Výslovnosť Kódové
slovo (ICAO)
Výslovnosť
0 Nadazero [ˈnaˈdaˈzeˈro] NÁ-DÁ-ZÉ-RÓ Zero [ˈziro]
1 Unaone [ˈuˈnaˈwan] Ú-NÁ-WAN One [ˈwan] WAN
2 Bissotwo [ˈbiˈsoˈtu] BÍ-SÓ-TÚ Two [ˈtu]
3 Terrathree [ˈteˈraˈtri] TÉ-RÁ-TRÍ Three ("tree") [ˈtri] TRÍ
4 Kartefour [ˈkaˈteˈfoa] KÁ-TÉ-FÓ-A Four ("fower") [ˈfoa] A
5 Pantafive [ˈpanˈtaˈfai̯f] PAN-TÁ-FAJF Five ("fife") [ˈfai̯f] FAJF
6 Soxisix [ˈsɔkˈsiˈsɪks] SOK-SÍ-SIX Six [ˈsɪks] SIKS
7 Setteseven [ˈseˈteˈsɛvən] SÉ-TÉ-SEV-N Seven [ˈsɛvən] SEV N
8 Oktoeight [ˈɔkˈtoˈei̯t] OK-TÓ-EJT Eight [ˈei̯t] EJT
9 Novenine [ˈnoˈveˈnai̯na] NÓ-VÉ-NAJ-NA Nine ("niner") [ˈnai̯na] NAJ NA
, Decimal [ˈdeˈsiˈmal] DE-SÍ-MAL
. Stop [ˈstɔp] STOP

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

  1. DIN 5009:2022-06, Anhang B: Buchstabiertafel der ICAO („Radiotelephony Spelling Alphabet“)