Metrum (poézia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Metrum (z gr. metron miera) je ideálna schéma básnického rytmu, ktorá je skôr abstrakciou ako konkrétnou formou verša. V realizácii vždy dochádza k istým nepravidelnostiam – odklonom od normy a vopred stanovenej schémy, ktorou je metrum. K úplnej zhode metra a rytmu dochádza iba v niektorých prípadoch.[1]

Prozodické podklady pre vznik metra[upraviť | upraviť zdroj]

Metrum sa vždy buduje na prozodických vlastnostiach a fonologických danostiach jazyka.[1] V antickej metrickej sústave sa rozoznávalo buď osem-deväť základných metier, alebo sa rozoznávali len dve pôvodné metrá (daktylský hexameter a trimeter jambický), od ktorých sa odvodzovali ostatné metrá. [2] V súčasnosti sa spravidla rozlišujú štyri veršové systémy, ktoré sú podkladom pre vznik osobitného typu metra:[1]

Metrum a rytmus[upraviť | upraviť zdroj]

S metrom je úzko spätý rytmus verša ako model, abstraktná schéma, spočívajúca v pravidelnom opakovaní určitých fónických elementov, ktoré sa zúčastňujú na rytme, ale aj prvkov s protikladnou tendenciou, ktoré narušujú ich pravidelné opakovanie vo verši. Metrum normuje prvky, takže rytmus je výsledkom jedinečnosti v procese tvorby: realizáciou autorského zámeru, témy, žánru atď.[2]

Metrum a metrika[upraviť | upraviť zdroj]

Vedná disciplína zaoberajúca sa metrom sa nazýva metrika. Okrem prozodických systémov je jej náplňou aj teória rýmu a sčasti aj strofika.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c d e ŽILKA, T.: Metrum. In: Poetický slovník, 1987, s. 155 – 156.
  2. a b I. Verzológia - disciplína poetiky. In: ŠTRAUS, F.: Základy slovenskej verzológie, 2003.
  3. Časomerný prozodický systém. In: ŽILKA, T.: Poetický slovník, 1987, s. 168.
  4. Sylabický prozodický systém. In: ŽILKA, T.: Poetický slovník, 1987, s. 174.
  5. Sylabotonický prozodický systém. In: ŽILKA, T.: Poetický slovník, 1987, s. 174.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • ŠTRAUS, František: Základy slovenskej verzológie. 1. vydanie. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003. 251 s. ISBN 80-88878-81-0.
  • ŽILKA, Tibor: Poetický slovník 439 s. Bratislava: Tatran, 1987.