Milan Ružička

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Milan Ružička
slovenský ekológ, vedec a pedagóg
Narodenie29. máj 1929 (93 rokov)
Bratislava, Slovensko

Dr.h.c. prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc. (* 29. máj 1929, Bratislava)[1] je slovenský vedecko-pedagogický pracovník, venujúci sa oblasti ekologických a environmentálnych vied, ochrane a tvorbe životného prostredia. Je zakladateľom krajinnoekologickej školy, zameranej na ekologické plánovanie.

Štúdium a kariéra[upraviť | upraviť zdroj]

Po maturite na elokovaných triedach Reálneho gymnázia v Bratislave (1940 – 1948) začal študovať na Slovenskej univerzite, neskôr premenovanej na Univerzitu Komenského v Bratislave. Prvé dva ročníky absolvoval na pedagogickom smere predmety Prírodopis - Zemepis. Po druhom ročníku sa zapísal na Botaniku, špecializáciu Geobotanika.

V roku 1951, ešte počas štúdia v piatom ročníku univerzity, sa stal riaditeľom referátu pre prírodné vedy Slovenskej akadémie vied. V roku 1952 bol poverený podieľať sa na prípravách zákona a zahájenia činnosti SAV v roku 1953. Prevzal funkciu tajomníka pre biologicko – lekárske vedy. V roku 1960 obhájil dizertačnú prácu na SAV v Bratislave a získal titul CSc.. V roku 1965 založil Ústav biológie krajiny Slovenskej akadémie vied, ktorý položil základ pre rozvoj medzinárodnej spolupráce v tomto smere. Počnúc rokom 1967 organizoval každé tri roky medzinárodné sympóziá, venované problematike ekologického výskumu krajiny. Inicioval založenie Medzinárodnej asociácie krajinnej ekológie (IALE), ktoré sa uskutočnilo v roku 1982 v ČSSR. Dve funkčné obdobia bol jej viceprezidentom.

Od roku 1992 spolupracoval s Vysokou školou pedagogickou v Nitre, neskôr Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre pri vytvorení študijného odboru Ekológia a environmentalistika. Pripravil vznik Katedry ekológie a environmentalistiky FPV (v roku 1994) a desať rokov bol jej vedúcim. V roku 1992 sa habilitoval za docenta v odbore Ochrana a tvorba krajiny na Technickej univerzite vo Zvolene. V tom istom roku získal titul DrSc., na SAV v Bratislave. V roku 1993, na základe úspešne ukončeného vymenúvacieho konania získal vedecko – pedagogický titul profesor na Technickej univerzite vo Zvolene pre odbor Ekológia krajiny.

Ako prejav uznania jeho celoživotnej vedeckej a pedagogickej práce mu bol v roku 2009 na Technickej univerzite vo Zvolene udelený titul „Doctor honoris causa“. Čestný titul „profesor emeritus" mu bol udelený v roku 2011 za aktívnu vedeckú, publikačnú a pedagogickú prácu a za odborný prínos v oblasti ekológie a environmentalistiky.

Publikačná činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Milan Ružička je autorom, alebo spoluautorom 22 knižných publikácií a 12 učebných textov, 309 pôvodných vedeckých článkov, 324 odborných článkov, rôznych odborných správ a informácií, 190 recenzií a rozhovorov v časopisoch, relácií v rozhlase a televízii. Na domácich a zahraničných podujatiach predniesol 386 referátov. Vykonával taktiež rozsiahlu činnosť na úseku odborných expertíz pre ministerstvá a rezortné inštitúcie.

Ohlas majú jeho práce v domácej literatúre (cca 370 citácií), ale aj v SCI (viac ako 230 citácií). Základné princípy metódy LANDEP[2] boli v plnom rozsahu zahrnuté do jednej z dvoch svetových učebníc krajinnej ekológie.

Členstvá vo vedeckých komisiách[upraviť | upraviť zdroj]

 • člen pracovnej skupiny Komisie Európskeho Spoločenstva v Bruseli (1991-1997), Subkomisia pre ekologickú optimalizáciu krajiny;
 • Rada Európy (Štrasburg), člen pracovnej skupiny Countryside, Wildlife and Landscape;
 • predseda Stálej komisie pre ekologickú a environmentálnu výchovu a vzdelávanie na VŠ pri MŠ SR (1998-2005);
 • predseda Ústrednej rady pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie pri Ministerstvo životného prostredia SR (199-2005);
 • predseda vedeckého kolégia SAV pre ekologické vedy (1988-1999);
 • čestný člen SEKOS – Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV;
 • čestný člen IALE–SK – Slovenskej asociácie pre krajinnú ekológiu;
 • časopis Životné prostredie – Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie – hlavný redaktor (1996 – 2007) od roku 2008 – predseda redakčnej rady;
 • Ekológia (Bratislava) – Medzinárodný časopis pre problémy biosféry – hlavný redaktor (1982 – 2006);
 • Ekológia (Bratislava) – Medzinárodný časopis pre problémy biosféry – čestný člen redakčnej rady od roku 2007.

Ocenenia[upraviť | upraviť zdroj]

Za svoju vedeckú prácu a uplatňovanie jej výsledkov do praxe získal mnohé ocenenia, uznania, diplomy a ďakovné listy. Z najvýznamnejších možno uviesť:

 • 1989 - Distinguished Service Award – za výnimočný prínos k rozvoju IALE a krajinnej ekológie,
 • 1994 - Zlatá medaila SAV, ako najvyššie ocenenie udeľované Slovenskou akadémiou vied,
 • 1999 - Cena ministra životného prostredia SR za prínos v starostlivosti o životné prostredie,
 • 2004 - Čestné uznanie Ministerstva životného prostredia SR za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie,
 • 2004 - Veľká medaila Svätého Gorazda MŠ SR za celoživotné dielo v oblasti ekológie a environmentalistiky,
 • 2004 - Rad Ľudovíta Štúra II. za mimoriadne zásluhy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,
 • 2004 - Zlatá medaila Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre udelená za osobitnú iniciatívu pri zakladaní Katedry ekológie a environmentalistiky FPV, za výrazné aktivity spojené so zaradením ekológie a environmentalistiky do systému univerzitného vzdelávania na Slovensku, za akceptáciu vedeckých aktivít v medzinárodnom kontexte, ako významnej osobnosti slovenskej vedy s medzinárodným ohlasom, zakladateľovi prestížnych vedeckých ustanovizní, univerzitnému profesorovi, ktorého meno je nerozlučne spojené s výchovou novej generácie ekológov,
 • 2005 - Strieborná medaila Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za pomoc pri rozvoji fakulty,
 • 2006 - Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za publikačné aktivity v roku 2005 v kategórii celoživotné dielo,
 • 2007 - Jubilejná medaila Technickej univerzity vo Zvolene za prínos k rozvoju TU vo Zvolene.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. K jubileu profesora Milana Ružičku [online]. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009-05-27, [cit. 2014-10-23]. Dostupné online.
 2. Ružička, Milan (1999), „Metodika LANDEP a jej uplatnenie v krajinnoekologickom vyskume a praxi“, Životné prostredie (1), http://www.seps.sk/zp/casopisy/zp/1999/zp1/ruzicka.htm 

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]