Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva, skrátene „Nariadenie EÚ o dreve“ je nariadenie Európskej únie z 20. októbra 2010 zamerané na boj proti obchodovaniu s nezákonne vyťaženým drevom a s výrobkami z takéhoto dreva v EÚ. Zakazuje umiestnenie nezákonne vyťaženého dreva a výrobkov z takéhoto dreva na trh EÚ a ustanovuje povinnosti operátorov. Nariadenie nadobudne úplnú účinnosť vo všetkých členských štátoch EÚ dňom 3. marca 2013.[1]

Základné údaje[upraviť | upraviť zdroj]

Nariadenie (EÚ) č. 995/2010[upraviť | upraviť zdroj]

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva

Autor Európsky parlament a Rada

Vytvorené podľa článku 192 ods. 1

Odkaz na Úradný vestník L 295, 12.11.2010, s. 23 – 34
História
Vytvorené: 20. októbra 2010
Plná účinnosť od: 3. marca 2013
Prípravné texty
Názor Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru : Ú. v. ES C 2009/318 s. 88
Stanovisko Európskeho parlamentu : Ú. v. ES C 2009/184E s. 145
Stanovisko Európskeho parlamentu : poskytnuté dňa 7. 7. 2010
Návrh Komisie : Kom 2008/0644 v konečnom znení Postup spolurozhodovania Stanovisko Rady, Ú. v. ES C 2010/114E s. 17
Ďalšie právne predpisy
Pozmenenia a doplnenia: 52008PC0644

Kontext[upraviť | upraviť zdroj]

Nelegálna ťažba dreva, teda výrub stromov v rozpore so zákonmi alebo inými právnymi predpismi v krajine ťažby, má závažný hospodársky, environmentálny a spoločenský vplyv na niektoré z najvzácnejších zostávajúcich lesov na svete a na komunity, ktoré sú s nimi späté. Spôsobuje stratu príjmov, podkopáva úsilie subjektov, ktorí dodržiavajú zákony a súvisí s odlesňovaním, stratou biodiverzity a vypúšťaním skleníkových plynov, a takisto aj so spormi o pôdu a surovinové zdroje a oslabením vplyvu domorodých komunít.

EÚ je významným vývozným trhom pre krajiny, v ktorých je problematika nelegálnych praktík a slabej úrovne dozoru v lesnom hospodárstve najzávažnejšia. Umožnením pravdepodobne z nezákonných zdrojov pochádzajúcemu drevu a výrobkov z takéhoto dreva dostať sa na trh EÚ, členské štáty EÚ v podstate pomáhajú udržiavať nelegálnu ťažbu dreva.

Na riešenie tohto problému vytvorila EÚ v roku 2003 akčný plán FLEGT o presadzovaní práva, štátnom dozore a obchode v lesnom hospodárstve, ktorý prináša viacero opatrení s cieľom vylúčiť z trhov nezákonne vyťažené drevo, zlepšiť dodávky legálneho dreva a zvýšiť dopyt po výrobkoch z dreva od zodpovedných dodávateľov.[2] Dvomi kľúčovými prvkami akčného plánu sú nariadenie o dreve (EUTR) a dobrovoľné zmluvy o partnerstve (obchodné zmluvy s krajinami vyvážajúcimi drevo, ktoré pomáhajú zabrániť umiestneniu nezákonne vyťaženého dreva na trh EÚ).[3]

Prehľad[upraviť | upraviť zdroj]

V rámci celosvetového boja proti nezákonnej ťažbe dreva zakazuje nariadenie o dreve umiestniť nezákonne vyťažené drevo a výrobky z takéhoto dreva na trh EÚ. Nariadenie rozlišuje subjekty pôsobiace v oblasti obchodu s drevom alebo výrobkami z dreva a zaraďuje ich do dvoch kategórií – do kategórie operátorov a kategórie obchodníkov. Subjekty v jednej kategórii majú iné povinnosti než subjekty v druhej kategórii.

Operátori sa v nariadení vymedzujú ako tí, ktorí umiestňujú drevo alebo výrobky z dreva na trh EU prvýkrát, a ktorí musia vykonávať náležitú starostlivosť.[4] Obchodníci sa v nariadení EUTR vymedzujú ako tí, ktorí predávajú alebo nakupujú drevo alebo výrobky z dreva, ktoré už boli umiestnené na trh v EÚ a sú povinní uchovávať informácie o svojich dodávateľoch a zákazníkoch tak, aby ich bolo možné ľahko vysledovať.

Náležitá starostlivosť[upraviť | upraviť zdroj]

Operátori musia pri umiestnení dreva alebo výrobkov z dreva na trh EÚ vykonávať náležitú starostlivosť, aby minimalizovali svoje riziko obchodovania s nezákonne vyťaženým drevom alebo výrobkami z takéhoto dreva. Inými slovami, musia uplatňovať systém riadenia rizika v rámci troch oblastí:

  • Informácie - operátor musí mať prístup k informáciám o dreve a výrobkoch z dreva, krajine ťažby (prípadne o vnútroštátnom regióne a povolení na ťažbu), druhoch drevín, množstve, a takisto aj k podrobným údajom o dodávateľovi a k informáciám o dodržiavaní vnútroštátnych právnych predpisov.
  • Posúdenie rizík - na základe uvedených informácií a s prihliadnutím na kritériá stanovené v nariadení, by operátor mal posúdiť hrozbu rizika výskytu nezákonne vyťaženého dreva, v jeho dodávateľskom reťazci.
  • Zmiernenie rizík - ak z posúdenia rizík vyplynie, že v rámci dodávateľského reťazca hrozí riziko výskytu nezákonne vyťaženého dreva, toto riziko možno zmierniť ďalšími opatreniami, napríklad požiadaním dodávateľa daného dreva o ďalšie informácie a o overenie.

Operátori si môžu vytvoriť vlastný systém náležitej starostlivosti alebo použiť systém vytvorený monitorovacou organizáciou.

Výrobky, ktorých sa nariadenie týka[upraviť | upraviť zdroj]

Nariadenie sa vzťahuje na drevo a výrobky z dreva vyťažené a vyrobené v EÚ, ako aj dovezené z iných krajín. Medzi tieto výrobky patria: výrobky z masívneho dreva, podlahové krytiny na báze dreva, výrobky z preglejky (lepenky), buničiny a papiera atď. Nariadenie sa nevzťahuje na recyklované výrobky a výrobky polygrafického priemyslu, t. j. knihy, časopisy a noviny.

V prípade dreva a výrobkov z dreva, na ktoré sa vzťahujú platné licencie FLEGT alebo povolenia CITES, sa predpokladá, že vyhovujú požiadavkám nariadenia.[3][5]

Úplný zoznam výrobkov, na ktoré sa nariadenie vzťahuje sa nachádza v prílohe k nariadeniu o dreve.[1]

Nariadenie sa nevzťahuje na jednotlivcov, ktorí predávajú alebo kupujú drevo alebo výrobky z dreva pre svoju osobnú potrebu.

Uplatňovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Nariadenie EÚ o dreve je záväzné pre všetky členské štáty EÚ. Zákonodarné orgány jednotlivých krajín stanovia účinné, primerané a odradzujúce sankcie, ktoré zabezpečia dodržiavanie nariadenia. V každej krajine existuje príslušný orgán, ktorý koordinuje presadzovanie tohto nariadenia.

Sekundárne právne predpisy[upraviť | upraviť zdroj]

Dňa 23. februára 2012 Európska komisia prijala delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 363/2012 s cieľom prijať predpisy týkajúce sa pravidiel uznávania a zrušenia uznania monitorovacích organizácií.[6]

Dňa 6. júla 2012 Európska komisia prijala vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012, ktoré má zabezpečiť jednotné uplatňovanie nariadenia o dreve v celej EÚ. Uvádzajú sa v ňom podrobnosti o posudzovaní rizík a opatreniach na zmierňovanie rizík, ktoré sú súčasťou systému náležitej starostlivosti, a takisto aj frekvencia a charakter kontrol zameraných na monitorovacie organizácie monitorovacích organizácií, ktoré (kontroly) budú vykonávať príslušné orgány členských štátov.[7]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010 , ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva [online]. Európsky parlament a Rada EÚ, 20.10.2010, [cit. 2013-03-11]. Dostupné online.
  2. The EU FLEGT Action Plan [online]. European Forest Institute, [cit. 2013-03-11]. Dostupné online. (po anglicky)
  3. a b FLEGT Voluntary Partnership Agreements [online]. European Forest Institute, [cit. 2013-03-11]. Dostupné online. (po anglicky)
  4. Timber Regulation [online]. Európska komisia, [cit. 2013-03-11]. Dostupné online. (po anglicky)
  5. The European Union and Trade in Wild Fauna and Flora [online]. Európska komisia, [cit. 2013-03-11]. Dostupné online. (po anglicky)
  6. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 363/2012 z 23. februára 2012 o procedurálnych pravidlách uznávania a zrušenia uznania monitorovacích organizácií [online]. Európska komisia, 23.2.2012, [cit. 2013-03-11]. Dostupné online.
  7. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva [online]. Európska komisia, 6. júl 2012, [cit. 2013-03-11]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]