Obchodná akadémia (Bratislava, Nevädzová 3)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Súradnice: 48°09′11″S 17°09′25″V / 48,152954°S 17,157083°V / 48.152954; 17.157083

Obchodná akadémia Nevädzová 3
Logo OA Nevädzová.png
Logo školy
Základné údaje
TypStredná odborná škola
ZriaďovateľBratislavský samosprávny kraj
Rok založenia1991
Zameraniepodnikateľské zručnosti, ekonómia, obchodná akadémia
Dĺžka štúdia4-ročné denné štúdium
Vyučovací jazykslovenský
RiaditeľkaIng. Jana Orthová
Štatistické údaje
Počet učiteľov28
Počet žiakovcca 350
Počet tried12
Ďalšie informácie
Školské farbynevädzovomodrá
Kontaktné údaje
AdresaNevädzová 3, 820 07 Bratislava 27
Telefón02/43420116
Oficiálny weboanba.edupage.org
Oficiálny e-mailoanba@oanba.sk

Obchodná akadémia Nevädzová 3 (nazývaná aj Nevädzka) je stredná škola sídliaca na Nevädzovej ulici na sídlisku Trávniky, v mestskej časti Ružinov v Bratislave.[1][2]

Ide o jednu z najaktívnejších stredných odborných škôl ekonomického zamerania na Slovensku s unikátnym školským vzdelávacím programom podnikateľské zručnosti.

Škola vznikla 1. septembra 1991 na Sklenárovej 1 v Bratislave a v roku 1996 sa presťahovala do priestorov bývalej základnej školy na Nevädzovej ulici. Zriaďovateľom tejto strednej odbornej školy je Bratislavský samosprávny kraj.

Priestorové a materiálne vybavenie školy[upraviť | upraviť zdroj]

Obchodná akadémia

Škola je priestorovo dobre situovaná mimo hlavného cestného ťahu s vhodným prepojením na verejnú prepravu. Triedy sú svetlé a vďaka pavilónovému usporiadaniu budov sa žiaci môžu počas prestávok prechádzať, prípadne vykonávať rôzne športové aktivity v areáli, ktorý je plný zelene. V pavilóne A sa nachádza riaditeľstvo školy, ekonomický úsek a dve odborné učebne. V pavilóne B nájdete okrem zborovne a kabinetov aj dvanásť kmeňových učební pre triedy. Pavilón D je určený pre výuku vyžadujúcu počítačové vybavenie (štyri učebne výpočtovej techniky). Škola má okrem toho k dispozícii telocvičňu, samostatné fitness centrum, a tiež školskú jedáleň s vlastnou kuchyňou.

Odborné učebne sú určené najmä na výuku predmetu informatika, počítačové zručnosti, ekonomické cvičenia, praktické účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, ďalej na výuku cudzích jazykov s multimediálnou technikou a špeciálna odborná učebňa (kancelária) bola vybavená na výuku predmetov podnikateľské zručnosti, cvičná firma – praktikum a aplikovaná ekonómia. Výkonné počítače sú prepojené počítačovou sieťou a príslušným programovým vybavením. V škole majú žiaci k dispozícii bezplatný wifi signál. Všetkých 12 klasických tried je rovnako vybavených počítačom pripojeným na internet a multimediálnou prezentačnou technikou (dataprojektory s reproduktormi a biela tabuľa). Komunikácia medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi prebieha aj elektronicky vďaka aplikácii Edupage, ktorá nahradila starodávne triedne knihy a žiacke knižky.

Uplatnenie absolventa školy[upraviť | upraviť zdroj]

Pohľad na školu od Rumančekovej ulice

Absolventi školy nájdu uplatnenie v súkromných a štátnych organizáciách vo všetkých odvetviach hospodárstva. Absolventi sú schopní vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, marketingu, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu na škole je výchova absolventa pripraveného na samostatný výkon odborných činností, a zároveň uchádzača o ďalšie špeciálne odborné vzdelávanie pomaturitné či štúdium na vysokej škole doma i v zahraničí. Absolvent  štúdia  školy  je kvalifikovaný odborník, ktorý  štúdiom získava súbor  teoretických  poznatkov a praktických návykov a ekonomickej, právnej, geografickej, kultúrne-historickej a spoločenskej oblasti malého a stredného podnikania. Príprava absolventa zvýrazňuje praktickú stránku  výučby s cieľom adaptácie v trhovo orientovanej praxi a na miestach, ktoré kladú vysoké požiadavky  na odbornú  samostatnú prácu a vzdelávanie. Všeobecne sú žiaci pripravení pre vyššie  riadiace  funkcie v stredných a malých  spoločnostiach alebo pre prácu  stredného  a vyššieho  manažmentu vo  všetkých  podnikoch a organizáciách  s perspektívou samostatného  vykonávania  podnikateľskej  činnosti. Praxou a zameraním  školského  vzdelávacieho  programu počas štúdia  žiak  získava schopnosť samostatnej práce, nácvik  pracovných metód, foriem a techník, podnikateľské  prístupy, firemnú kultúru, prosperitu flexibilnosť a úspešnosť.

Charakteristickým prvkom štúdia je účasť žiakov  na odbornej  praxi. Škola dokáže žiakom pomôcť pri voľbe špecializácie a  poskytnúť kontakty na  budúcich zamestnávateľov.  Zástupcov  zamestnávateľských  organizácií škola pozýva  k metodickej i lektorskej  činnosti, a pri ukončení štúdia aj na odbornú maturitnú skúšku.

Obsah štúdia[upraviť | upraviť zdroj]

Škola je typická svojou nevädzovomodrou farbou.

Ťažiskom prakticky zameraných odborných predmetov 2. ročníka sú tzv. podnikateľské zručnosti.  Predmet je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti podnikania – základy ekonómie a podnikania, plánovanie  a financovanie podnikania, manažment, marketing a ľudské zdroje v podnikaní, komunikačné a manažérske zručnosti, etika v podnikaní a sebapoznanie. Študenti si počas jedného roka zakladajú malé cvičné firmy, navrhujú im podnikateľský plán a firemnú identitu (brand). Výstupom predmetu je verejnosti prístupný májový Školský veľtrh podnikateľských zručností, na ktorom žiaci prezentujú výsledky svojej práce pred verejnosťou v kategóriách najlepšie logo, podnikateľský nápad, vizitka, katalóg, e-shop, slogan, instagramový reklamný post, reklamný videospot, firemný maskot, manažérsky tím, výstavný stánok, online marketing a osobnosť veľtrhu. Na záver je vyhlásený celkový víťaz veľtrhu.

Škola ponúka žiakom v  3. a 4. ročníka voliteľné predmety: daňová sústava, cvičná  firma, aplikovaná ekonómia, praktické účtovníctvo, počítačové zručnosti a komunikačné zručnosti. V oblasti odborného vzdelávania spolupracuje s Finančnou správou, s Národnou bankou Slovenska, komerčnými bankami a poisťovňami (napr. Tatrabanka a Slovenská sporiteľňa), s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, so Zastúpením EÚ v SR, s niekoľkými obchodnými aj neziskovými spoločnosťami (IBM Slovensko, JA Slovensko, a pod.). Tieto  inštitúcie  zabezpečujú pre žiakov  odborné prednášky, materiálne zabezpečenie, odbornú  prax, a mnohí žiaci sa v nich aj zamestnajú.

Žiaci majú počas štúdia možnosť získať rôzne certifikáty s tuzemskou i medzinárodnou platnosťou – ide o štátnu skúšku z administratívy a korešpondencie, Európsky vodičský preukaz na počítače ECDL, certifikát firmy Kros o ovládaní ekonomického softvéru Omega, Alfa a Olymp, a tiež Cambridgeské jazykové certifikáty.

Vysokú úroveň  odborného vzdelávania školy zabezpečuje  e-learningovým spôsobom  výuky  odborných predmetov a realizovaním  množstva  projektov. V minulosti to bolo napríklad Microsoft IT Academy (vzdelávanie žiakov, učiteľov  základných a stredných škôl,  verejnosti  v programe  nauč sa viac),  Microsoft Unlimited Potencial – 40 Up – Užívajme počítač po štyridsiatke, škola bola Akademickým testovacím  centrom  pre získanie  medzinárodného certifikátu MOS OFFICE Specialist, realizovala  medzinárodný projekt v spolupráci s British  Council – Škola budúcnosti a bola zapojená v národnom projekte IT Akadémia.

Nevädzka dlhodobo realizuje projekty programu Erasmus+ (KA 1 Poznávajme prax v iných krajinách, KA 2 Strategické partnerstvo škôl), vďaka ktorým učitelia absolvujú stáže na iných odborných školách a žiaci môžu praxovať v zahraničných firmách (Ostrava, Praha, Cyprus, a pod.).

Škola je zapojená v projekte osobnostného rozvoja žiakov Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu a tiež v projekte výmeny jazykových lektorov Educate Slovakia.  Aktívne spolupracuje s partnerskými školami v nemeckom Bottrope, v Česku – Lýceum Heroldovy Sady Praha a Obchodní akademie Karlove Vary, s obchodnou školou v španielskej Barcelone a Holandsku, spolupracovala aj so školami v Švédsku, Fínsku či Poľsku. V minulosti sa zapojila do  medzinárodných projektov cezhraničnej spolupráce v oblasti vzdelávania  - Danube  Twins a EdTwin. Škola v minulosti realizovala v rámci ESF projekt – Rozvoj  jazykových  zručností  žiakov OA.

Pohľad na areál školy od pavilónu B

Organizovaním odborných seminárov medzi školami v rámci predmetu cvičná firma, založením spoločných  medzinárodných  a žiackych cvičných firiem Nevädzka rozvíja zručnosti žiakov  na prípravu pre podnikateľské prostredie.  Žiaci zakladajú vlastné cvičné firmy, obchodujú  a zúčastňujú sa  domácich  a zahraničných veľtrhov, na ktorých sa umiestňujú na popredných priečkach.

Predmet aplikovaná ekonómia už takmer 30 rokov umožňuje žiakom zapájať sa do všetkých súťaží a odborných workshopov v reálnych firmách organizovaných neziskovou organizáciou JA Slovensko a prezentovať sa na celoslovenskom Veľtrhu podnikateľských talentov. Vďaka progresívnej výuke podnikania s reálnymi peniazmi a produktami škola vychovala mnohých úspešných manažérov v nadnárodných korporátoch či verejnej správe.

Žiaci sa pripravujú na štátnu skúšku v písaní na počítači, talentovaní žiaci  sa pravidelne zúčastňujú súťaží v spracovaní textu a wordprocessingu. Pri výuke písania sa používa overený český program ZAV, ktorý uľahčuje zdokonaľovanie sa v rýchlosti písania. Aj vďaka tomu sa škole darí obsadzovať popredné miesta na súťažiach v písaní na počítači desaťprstovou hmatovou metódou (2022 - Greguš 1. miesto v SR, 2023 - Greguš 1. miesto, Ušiak 3. miesto v SR).

V rámci účtovníctva sa žiaci zúčastňujú na olympiáde „Mladý účtovník“, v ktorej Nevädzkári pravidelne postupujú až do celoštátneho kola. Škola podporuje stredoškolskú odbornú činnosť, kde samostatne riešia aj úlohy zadané súkromnými spoločnosťami, komerčnými  bankami  a pod., ktoré  vychádzajú z reálnej praxe. Nevädzkári sa rovnako pravidelne umiestňujú na prvých priečkach krajských a celoštátnych prehliadok SOČ.

Pre potreby uplatnenia sa na  zahraničných trhoch škola pripravuje žiakov v anglickom, ale aj nemeckom, ruskom a francúzskom jazyku. Bonusom pre žiakov je aj možnosť jazykovej prípravy na získanie Cambridgeských jazykových certifikátov na rôznych úrovniach.

Škola využíva všetky možnosti napredovania podľa zásad moderného vyučovania, buduje rozvíjanie tzv. mäkkých zručností - soft skills, ktoré sú mimoriadne žiadané u potenciálnych zamestnávateľov. Žiaci sú pripravení v prípade záujmu pokračovať v štúdiu na vysokej škole  nielen ekonomického charakteru, o čom svedčí aj najvyšší počet absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu zo stredných odborných škôl v bratislavskom kraji (až 80 %).

Počas štúdia sa žiaci nielen zapájajú do rôznych projektov, ale aj vytvárajú vlastné projekty, napr. Bratislavské kontraktačné dni s medzinárodnou účasťou, nad ktorými prevzal záštitu predseda BSK, alebo Rýchle prsty (súťaž v písaní na PC s celoštátnou účasťou), a iné.

Pre žiakov je v prípade potreby k dispozícii školská psychologička a výchovná poradkyňa.

Zaujímavosti o škole[upraviť | upraviť zdroj]

Maturanti pri sadení ružového kríka

V areáli školy nájdete „Ružovú záhradu absolventov“, do ktorej začiatkom júna pribúdajú každý rok tri nové kríčky ruží. Každá absolventská trieda si pri slávnostnom preberaní maturitných vysvedčení zasadí svoj vlastnú sadenicu označenú názvom a rokmi štúdia. Bývalí Nevädzkári si tak pri návšteve svojej alma mater môžu skontrolovať, ako jej darí rásť.

V škole veľmi aktívne pracuje školský parlament spolupracuje s vedením školy na zlepšovaní školského prostredia či skvalitňovaní medziľudských vzťahov v rámci školy. Veľmi obľúbenou akciou je napríklad Halloweenský deň, počas ktorého sa študenti a učitelia oblečú do strašidelných kostýmov a vyučovanie je tak naozaj „strašné“. Počas športového dňa zase súťažia medzi sebou triedy so svojimi triednymi učiteľmi v disciplínach, akými sú indiaca, preťahovanie lanom, skákanie vo vreci či stolové hry. Vďaka parlamentu Nevädzka natáča svoj vlastný podcast a zaviedla aj špeciálne dni, počas ktorých sa žiaci obliekajú ležérnejšie ako zvyčajne (Chillout Day) alebo naopak serióznejšie (Business Day).

Študentská firma vyhlasuje od roku 2015 hlasovanie o najlepšie motto. To je potom súčasťou dizajnu tričiek s logom školy, ktoré dostávajú prváci počas imatrikulačného obradu. Víťaznými sloganmi boli aj tieto:

 • "Nevädzka nie je škola, ale životný štýl" (Bluet 2015)
 • "Všade dobre, na Nevädzke najlepšie" (Vobis 2016)
 • "Jedlo zaháňa hlad, Nevädzka hlúposť" (Aciano 2017)
 • "Nevädzka - keď ju miluješ, niet čo riešiť." (Rara Flos 2018)
 • "Nevädzka - múdrosť do vrecka..." (eNature 2019)
 • "Nie som ako ostatní. Som na Nevädzke" (Amala 2020)
 • "Nevädzka - škola, na ktorú sa nezabúda" (Cyanus 2021)
 • "I ♥ NEVÄDZKA" (sabelas 2022)

Vedenie školy[upraviť | upraviť zdroj]

Riaditelia školy:

 • František Peniaško 1991 - 1994
 • Ing. Erika Marošová, PhD. 1994 - 2019
 • Ing. Jana Orthová od 2019

Zástupkyne riaditeľov školy:

 • Ing. Erika Marošová, PhD. 1993 - 1994
 • Mgr. Anna Jančiarová 1994 - 2008
 • Ing. Jana Orthová 2008 - 2019
 • Mgr. Herta Sládečková 2008 - 2011
 • Ing. Marianna Kolláriková 2011 - 2015
 • Mgr. Herta Sládečková 2015 - 2016
 • Ing. Adriana Jurášková od 2016
 • Mgr. Darina Chobotová od 2019

Úspešní absolventi školy[upraviť | upraviť zdroj]

 • Martin Chren, starosta mestskej časti Ružinov, ekonóm, bývalý poslanec NR SR
 • Martin Patoprstý, zástupca starostu mestskej časti Ružinov, komunitný poslanec
 • Fridrich Matejík, Country Leader firmy IBM Slovensko, reprezentant SR vo vzpieračských disciplínach
 • Petra Ďurčeková, generálna riaditeľka hotela Double Tree by Hilton Bratislava
 • Peter Pašek, certifikovaný daňový poradca, partner slovenskej pobočky Accace
 • Michal Dušička (Majk Spirit), raper

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]