Obec (Slovensko)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Verzia z 20:46, 4. december 2013, ktorú vytvorila Lalina (diskusia | príspevky) (→‎Charakteristika: wikilinky)

Obec je základný územný samosprávny a správny celok na Slovensku (podobne aj v iných krajinách).

Charakteristika

Obec je tvorená jedným alebo viacerými sídlami. Jej územie je tvorené najmenej jedným katastrálnym územím. Združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. V Európe je v súčasnosti asi 140 000 obcí.

Niektoré obce na Slovensku majú postavenie mesta. Na Slovensku je v súčasnosti 2 891 obcí, z toho 138 miest. V tomto počte sú zarátané aj 4 vojenské obvody, avšak Vojenský obvod Javorina bol zrušený, na jeho území však opätovne vznikne obec Ľubické Kúpele. Väčšie obce sa ďalej delia na časti obcí, v mestách nazývané mestské časti, vo vidieckych sídlach miestne časti.

Územná samospráva

Obce majú občanmi volené obecné a mestá mestské zastupiteľstvá. Na čele obce je starosta, na čele mesta primátor.

Bratislava a Košice

Postavenie miest Bratislava a Košice je riešené samostatnými zákonmi. Obe sú rozdelené na mestské časti, ktoré si volia aj vlastné zastupiteľstvá a starostov. Zároveň však majú aj mestské zastupiteľstvo a primátora.

Pôsobnosť obcí

Do pôsobností obcí patrí najmä základné školstvo, správa miestnych komunikácií, stavebné konanie, správa majetku obce a iné.

Podľa zákona 369/1990 Zb.z. obec zabezpečuje najmä:

(3) Obec pri výkone samosprávy najmä

 • a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
 • b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
 • c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov /5a/ a vykonáva ich správu,
 • d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, /5b/ vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
 • e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
 • f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
 • g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, /5c/ udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
 • h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 • i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa /5d/ a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
 • j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
 • k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 • l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
 • m) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
 • n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 • o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov /6/ a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
 • p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, /6a/
 • r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny. /6b/

Pozri aj

Externý odkaz