Odsek (právo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Odsek (skratka ods.[1][2]) alebo staršie alinea[3] je označená (očíslovaná) časť paragrafu alebo článku zákona.[4]

Podľa legislatívnych pravidiel tvorby zákonov Národnej rady Slovenskej republiky sa zákon člení na paragrafy a ústavný zákon na články a tie sa ďalej môžu členiť na odseky. Odseky sa na začiatku označujú arabskými číslicami bez bodky v zátvorkách, napr. (1), (2), (3) atď.[5] Pri odkazovaní na právny predpis sa však odsek uvádza bez zátvorky (napr. § 1 ods. 1 zákona o Policajnom zbore), pričom ak sa citujú v priamom spojení s paragrafom alebo článkom, ku ktorému patria, označujú sa skratkou ods. (napr. § 7 ods. 2), inak sa vždy vypisuje odsek.[6]

Odseky sa môžu ďalej členiť na pododseky, ktoré sa zase označujú malými písmenami abecedy s okrúhlou zátvorkou za písmenom (s výnimkou písmen zložených z dvoch písmen, napr. ch, dz, , a písmen s diakritickými znamienkami, napr. á, ä, č), napr. a), b), c) atď., a pri ďalšom členení arabskými číslicami s bodkou, t. j. bodmi, napr. 1., 2., 3. atď.[7]

Odlišná je úprava novely zákona. Tá sa člení na články, ktoré sa označujú rímskou číslicou bez bodky, napr. čl. I, čl. II. Jednotlivé zmeny alebo doplnenia pôvodného zákona sa uvádzajú v čl. I (príp. v inom článku, ak sa novelou priamo novelizuje viac zákonov) a označujú sa arabskými číslicami s bodmi, t. j. bodmi (okrem prípadu, ak ide len o jednu zmenu alebo o jedno doplnenie, kedy delenie na body ani nie je potrebné), pričom takýto článok sa nečlení na odseky ani na písmená. Novela môže nahradiť pôvodný odsek ako celok (napr. V § 3 odsek 1 znie: ...), doplniť pôvodný paragraf ďalším odsekom (napr. § 4 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú: ...) alebo vložiť nový odsek medzi pôvodné odseky a zmeniť tak pôvodné číslovanie odsekov (napr. V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: ... Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4).[8]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. bod 51 legislatívnotechnických pokynov, prílohy č. 2 k uzneseniu Národnej rady Slovenskej republiky č. 19/1997 Z. z. k návrhu legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 1997, čiastka 8, 29. január 1997, s. 85. (dost. 2019-02-20)
  2. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „ods.“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopl. a upr. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 425, ISBN 80-224-0750-X 
  3. Záturecký, Adolf, ed. (1952), „alinea“, Právnický terminologický slovník, Odborná terminológia, zv. 2 ([1.] vyd.), Bratislava: Nakladateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení, str. 12 
  4. Porovnaj: Black, Henry Campbell (1910), „section“, A Law Dictionary (2. vyd.), St. Paul, MN: West Publishing, str. 1065 . “In text-books, codes, statutes and other juridical writings, the smallest distinct and numbered subdivisions are commonly called ‘sections,’ sometimes ‘articles,’ and occasionally ‘paragraphs.’”. Garner, Bryan A., ed. (2009), „section“, Black’s Law Dictionary (9. vyd.), St. Paul, MN: West, str. 1473, ISBN 978-0-314-19950-8 . “A distinct part or division of a writing, esp.[ecially] a legal instrument. – Abbr.[eviation] §; sec.; s.”
  5. body 11-13 legislatívnotechnických pokynov, prílohy č. 2 k uzneseniu Národnej rady Slovenskej republiky č. 19/1997 Z. z. k návrhu legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 1997, čiastka 8, 29. január 1997, s. 79-80.
  6. body 18 a 51 legislatívnotechnických pokynov, prílohy č. 2 k uzneseniu Národnej rady Slovenskej republiky č. 19/1997 Z. z. k návrhu legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 1997, čiastka 8, 29. január 1997, s. 80, 85.
  7. bod 13 legislatívnotechnických pokynov, prílohy č. 2 k uzneseniu Národnej rady Slovenskej republiky č. 19/1997 Z. z. k návrhu legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 1997, čiastka 8, 29. január 1997, s. 80.
  8. body 22-28 legislatívnotechnických pokynov, prílohy č. 2 k uzneseniu Národnej rady Slovenskej republiky č. 19/1997 Z. z. k návrhu legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 1997, čiastka 8, 29. január 1997, s. 81-82.