Požiar

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Hasiči likvidujú požiar opusteného kláštora v Massueville v kanadskej provincii Quebec. Zasahujúce jednotky sa zamerali na ochranu priľahlého kostola, aby tak zabránili šíreniu požiaru do okolia.
Požiar trávnatého porastu.

Požiar je každé nežiadúce a nekontrolovateľné horenie, pri ktorom dochádza k škodám na majetku, životnom prostredí, k usmrteniu, zraneniu či ohrozeniu zdravia ľudí alebo zvierat. Presné definície a ich objasnenie pozri nižšie, v kapitole Definície.

Definície[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku oficiálne definície požiaru upravujú právne predpisy a slovenské technické normy (STN), ktoré schvaľuje a vydáva Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súlade s medzinárodnými a európskymi štandardmi. Kvôli úplnosti sú uvedené doslovné citácie z príslušných dokumentov.

 • § 2 ods. 1 písm. a) Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov: „požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je usmrtená alebo zranená fyzická osoba alebo uhynuté zviera; požiar je tiež nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie.“[1]
 • Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (2006):
  • „a) Nežiadúce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo následkom ktorého je usmrtená alebo zranená osoba alebo uhynuté zviera.“
  • „b) Nežiadúce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie.“
  • „c) Neriadené samovoľné horenie, ktoré sa nekontrolovane šíri v čase i priestore.“[2]
 • Slovenská technická norma (STN) ISO 8421-1 (92 0002): „Neželateľné horenie šíriace sa nekontrolovane v priestore a čase.“[3]
 • STN EN ISO 13943 (92 0102): „(Neriadené) samovoľné horenie, ktoré sa nekontrolovane šíri v čase i v priestore.“[4][pozn 1]

Pre praktické potreby Hasičského a záchranného zboru bol v roku 1996 zostavený Terminologický slovník, publikovaný vo formáte MS Excel (postupne aktualizovaný), ktorý uvádza vyššie spomenutú definíciu zo zákona a definície podľa STN ISO 8421-1 (92 0002) a STN EN ISO 13943 (92 0102).[5]

Typológia[upraviť | upraviť zdroj]

Triedy požiarov[upraviť | upraviť zdroj]

STN EN 2/A1 (92 0001) klasifikuje rôzne druhy požiarov podľa vlastností horľavých látok do štyroch kategórií (tried A, B, C, D). V európskych normách je ako samostatná trieda uvádzaná aj trieda F (požiare rastlinných alebo živočíšnych olejov a tukov používaných v kuchynských spotrebičoch).

Americké a austrálske normy definujú ako osobitnú triedu požiare elektrických zariadení (v Austrálii trieda E, v Spojených štátoch a Kanade trieda C), ktorá zahŕňa požiare látok ostatných tried pod vplyvom elektrického prúdu – v prípade takéhoto požiaru sa najskôr odstaví elektrický prúd a následne možno pokračovať v hasení podľa zásad ostatných tried, v závislosti od horľavej látky.

Klasifikácia požiarov v USA a Kanade sa líši od európskej a austrálskej tiež v zahrnutí požiarov kvapalín/skvapaľniteľných látok a požiarov plynov do triedy B (austrálske a európske triedy B a C) a v označení požiarov kuchynských olejov a tukov ako triedy K (austrálska a európska trieda F).

Klasifikácia požiarov (všeobecný prehľad)
Trieda Charakteristika triedy Príklady horľavých látok
Trieda A Požiare pevných látok zvyčajne organického pôvodu.
Pri horení týchto látok sa spravidla vytvára žeravý zvyšok
drevo, papier, seno, uhlie
Trieda B Požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich
do kvapalného skupenstva
acetón, benzín, etanol, petrolej
Trieda C Požiare plynov bután, metán, propán, vodík
Trieda D Požiare kovov draslík, hliník, horčík, sodík
Class C fire icon.svg Požiar elektrických zariadení[pozn 2] horľavé látky ostatných tried
v spojení s elektrickým prúdom
Trieda F Požiare rastlinných alebo živočíšnych olejov a tukov
používaných v kuchynských spotrebičoch[pozn 3]
rastlinné a živočíšne kuchynské
oleje a tuky
Porovnanie rozdielnych klasifikácií požiarov
USA, Kanada
Spojené štáty Kanada
Európa
Spojené kráľovstvo Európska únia
Austrália
Austrália
Charakteristika
Trieda A Trieda A Trieda A požiare pevných látok
Trieda B Trieda B Trieda B požiare kvapalín alebo skvapaľniteľných látok
Trieda C Trieda C požiare plynov
Trieda C neklasifikovaná Trieda E požiare látok pod vplyvom elektrického prúdu
Trieda D Trieda D Trieda D požiare kovov
Trieda K Trieda F Trieda F požiare kuchynských olejov a tukov

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. zrušená 1. mája 2005 a nahradená STN EN ISO 13943:2011-05 (92 0102).
 2. V európskych normách neklasifikované, v Spojených štátoch a Kanade uvádzané ako „trieda C“, v Austrálii ako „trieda E“.
 3. Neklasifikované v STN EN 2/A1 (92 0001).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. § 2 ods. 1 písm. a) Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 2. Hatina, Teodor; Kordošová, Miroslava; Matulová, Slávka; Perichtová, Beata; Škvarková, Viera (2006), Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny, str. 192, http://www.btspo.sk/zakony/Slovnik.pdf, dost. 2014-08-25 
 3. STN ISO 8421-1: 1999, Požiarna ochrana. Slovník. Časť 1: Všeobecné požiarne termíny a javy.
 4. STN EN ISO 13943: 2003, Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943:2000). Zrušená 2011-05-01.
 5. „požiar“, Terminologický slovník, Bratislava: Hasičský a záchranný zbor, c2009 , MS Excel, riadky 2722-2724.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]