Podielový fond

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Podielový fond je spoločný majetok viacerých osôb (tzv. podielnikov), ktorý vznikol tak, že špeciálna spoločnosť (tzv. správcovská spoločnosť) vydala špeciálne cenné papiere (tzv. podielové listy) a takto získané prostriedky následne investovala. Je to typ subjektu kolektívneho investovania (čiže typ fondu). Správcovská spoločnosť podielový fond len spravuje, nie je s ním zhodná. Podielový fond nie je právnická osoba, právnická osoba je len jeho správcovská spoločnosť. [1]

Niektoré termíny[upraviť | upraviť zdroj]

Definície niektorých vyššie uvedených pojmov podľa textu príslušného zákona [1]:

  • Správcovská spoločnosť je "akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie štandardných fondov" [t.j. napr. podielových fondov] "a európskych štandardných fondov alebo alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska; zapisuje sa do obchodného registra."
  • Podielový list je "cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielový list môže znieť na jeden alebo viac podielov na majetku v podielovom fonde."
  • Podielnik "investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie cenných papierov alebo majetkových účastí v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania alebo cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania."

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Podielový fond nie je právnická osoba (čiže nemá právnu subjektivitu), je to len majetok spravovaný právnickou osobou (ktorá sa nazýva správcovská spoločnosť); existujú - najmä v zahraničí - aj rôzne iné subjekty kolektívneho investovania, ktoré na rozdiel od podielového fondu právnu subjektivitu majú. Majetok v podielovom fonde nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti, správcovská spoločnosť ho len spravuje. Majetkové práva podielnikov podielového fondu sú reprezentované podielovými listami.[1]

Podielový fond sa môže skladať z viacerých podfondov a takýto podielový fond zložený z podfondov sa potom nazýva aj „strešný podielový fond“. Podfondom sa rozumie účtovne oddelená časť majetku a záväzkov v strešnom podielovom fonde. [2]

Každý podielový fond musí mať štatút, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou. Podielnik nadobudnutím podielového listu akceptuje ustanovenia štatútu podielového fondu. [2]

Rozlišuje sa [2]:

  • otvorený podielový fond - podielový fond, ktorého podielnik má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto podielovom fonde
  • uzavretý podielový fond - podielový fond, ktorého podielnik nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto podielovom fonde

Zahraničné ekvivalenty[upraviť | upraviť zdroj]

V Nemecku a Rakúsku sa podielový fond volá Sondervermögen (v Rakúsku aj Kapitalanlagefonds v užšom zmysle), v Írsku common contractual fund, v Spojenom kráľovstve (od roku 2013) authorised co-ownership scheme a vo Francúzsku a Luxembursku fonds commun de placement.

V predpisoch EÚ sa v anglickom znení volá common fund, v nemeckom znení Investmentfonds a vo francúzskom znení fonds commun de placement (porov. napr. smernicu 2009/65/ES).

Počet[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa údajov Národnej Banky Slovenska je na Slovensku k 31. 03. 2019 spolu 91 podielových fondov, ktoré ponúkajú spoločnosti VÚB, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Poštová banka, ČSOB a IAD prostredníctvom im patriacich správcovských spoločností.[3]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (znenie platné v apríli 2019): prvá až tretia časť
  2. a b c zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (znenie platné v apríli 2019): druhá časť
  3. Štatistické údaje - www.nbs.sk [online]. www.nbs.sk, [cit. 2019-04-01]. Dostupné online.