Podielový fond

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Podielový fond je spoločný majetok viacerých osôb (tzv. podielnikov), ktorý vznikol tak, že špeciálna spoločnosť (tzv. správcovská spoločnosť) vydala špeciálne cenné papiere (tzv. podielové listy) a takto získané prostriedky následne investovala. Je to typ subjektu kolektívneho investovania (čiže typ fondu). Správcovská spoločnosť podielový fond len spravuje, nie je s ním zhodná. Podielový fond nie je právnická osoba, právnická osoba je len jeho správcovská spoločnosť. [1]

Niektoré termíny[upraviť | upraviť zdroj]

Definície niektorých vyššie uvedených pojmov podľa textu príslušného zákona [1]:

  • Správcovská spoločnosť je "akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie štandardných fondov" [t.j. napr. podielových fondov] "a európskych štandardných fondov alebo alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska; zapisuje sa do obchodného registra."
  • Podielový list je "cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielový list môže znieť na jeden alebo viac podielov na majetku v podielovom fonde."
  • Podielnik "investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie cenných papierov alebo majetkových účastí v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania alebo cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania."

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Podielový fond nie je právnická osoba (čiže nemá právnu subjektivitu), je to len majetok spravovaný právnickou osobou (ktorá sa nazýva správcovská spoločnosť); existujú - najmä v zahraničí - aj rôzne iné subjekty kolektívneho investovania, ktoré na rozdiel od podielového fondu právnu subjektivitu majú. Majetok v podielovom fonde nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti, správcovská spoločnosť ho len spravuje. Majetkové práva podielnikov podielového fondu sú reprezentované podielovými listami.[1]

Podielový fond sa môže skladať z viacerých podfondov a takýto podielový fond zložený z podfondov sa potom nazýva aj „strešný podielový fond“. Podfondom sa rozumie účtovne oddelená časť majetku a záväzkov v strešnom podielovom fonde. [2]

Každý podielový fond musí mať štatút, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou. Podielnik nadobudnutím podielového listu akceptuje ustanovenia štatútu podielového fondu. [2]

Rozlišuje sa [2]:

  • otvorený podielový fond - podielový fond, ktorého podielnik má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto podielovom fonde
  • uzavretý podielový fond - podielový fond, ktorého podielnik nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto podielovom fonde

Zahraničné ekvivalenty[upraviť | upraviť zdroj]

V Nemecku a Rakúsku sa podielový fond volá Investmentfonds (v Rakúsku aj Kapitalanlagefonds v užšom zmysle, pričom majetok investorov sa označuje ako Sondervermögen), v Írsku common contractual fund, v Spojenom kráľovstve (od roku 2013) authorised co-ownership scheme a vo Francúzsku a Luxembursku fonds commun de placement.

V predpisoch EÚ sa v anglickom znení volá common fund, v nemeckom znení Investmentfonds a vo francúzskom znení fonds commun de placement (porov. napr. smernicu 2009/65/ES).

Počet[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa údajov Národnej Banky Slovenska je na Slovensku k 31. 03. 2019 spolu 91 podielových fondov, ktoré ponúkajú spoločnosti VÚB, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Poštová banka, ČSOB a IAD prostredníctvom im patriacich správcovských spoločností.[3]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (znenie platné v apríli 2019): prvá až tretia časť
  2. a b c zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (znenie platné v apríli 2019): druhá časť
  3. Štatistické údaje - www.nbs.sk [online]. www.nbs.sk, [cit. 2019-04-01]. Dostupné online.