Poisťovníctvo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Poisťovníctvo je odvetvie národného hospodárstva zaoberajúce sa poisťovacou, zaisťovacou alebo sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti poistenia. To sú tiež základné úlohy poisťovníctva.

Zahŕňa všetky právne subjekty zaoberajúce sa poisťovacími službami v danej krajine.

Právne predpisy upravujúce poisťovníctvo[upraviť | upraviť zdroj]

Tak ako všetky právne subjekty, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území Slovenska, aj poisťovacie subjekty a ich činnosť, musia byť právne a zákonom ošetrené. Poisťovne sa však odlišujú od ostatných právnych subjektov v niekoľkých oblastiach. Prvou sú ekonomické pravidlá platiace pre poisťovne. Na rozdiel od iných právnych subjektov, štát zasahuje do činnosti poisťovacieho trhu a rozkladá náklady súvisiace s rizikom. Dôvodom takejto spolupráce je fakt, že mnohé z poistení sú povinné. Takisto aj spôsob vedenia účtovníctva je odlišný. Spoločné črty s inými podnikateľskými subjektmi sú tvorba zisku a povinnosť riadiť sa záväznými právnymi normami. Štát zasahuje do činnosti poisťovacieho trhu prostredníctvom zákonov, vyhlášok a opatrení.

Záväzné právne normy[upraviť | upraviť zdroj]

 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
 • Zákon č. 688/2006 Z.z.
 • Zákon č. 40/1964 Z.z. – Občiansky zákonník
 • Zákon č. 513/1991 Z.z. – Obchodný zákonník

Špecifické právne normy[upraviť | upraviť zdroj]

 • Zákon č. 273/1994 Z.z. – Zákon o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní
 • Zákon č. 329/2000 Z.z. – Zákon o úrade pre finančný trh
 • Zákon č. 381/2001 Z.z. – Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Zákon č. 96/2002 Z.z. – Zákon o dohľade nad finančným trhom
 • Zákon č. 461/2003 Z.z. – Zákon o sociálnom poistení
 • Zákon č. 650/2004 Z.z. – Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. – Zákon o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • Zákon č. 580/2004 Z.z. – Zákon o zdravotnom poistení
 • Zákon č. 262/2006 Z.z. – Zákon o poisťovníctve (Harmonizácia našich právnych predpisov s právnymi predpismy )
 • Zákon č. 581/2006 Z.z. – Zákon o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
 • Zákon č. 688/2006 Z.z. – Zákon o daní z príjmov
 • Zákon č. 677/2006 Z.z. – Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

Vyhlášky ministerstva financií SR[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vyhláška o odbornej skúške poisťovacieho makléra, poisťovacieho agenta a aktuára a o poplatu za jeho vykonanie (č. 144/2002 Z.z.)
 • Vyhláška o podmienkach na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a zaisťovacej činnosti (č. 155/2002 Z.z.)
 • Vyhláška o limitoch umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve (č. 197/2002 Z.z.)
 • Vyhláška o náležitostiach správy aktuára o činnosti poisťovne a správy aktuára o činnosti zaisťovne (č. 381/2002 Z.z.)
 • Vyhláška o spôsobe výpočtu a preukazovaní solventnosti poisťovne a solventnosti pobočky zahraničnej poisťovne (č. 497/2002 Z.z.)
 • Vyhláška o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne (č. 550/2002 Z.z.)

Opatrenia ministerstva financií SR[upraviť | upraviť zdroj]

 • Opatrenie o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (č. 22 212/2002-92)
 • Opatrenie o podrobnosti usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničných poisťovní a zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (č. 22 213/2002-92)
 • Opatrenie o podrobnosti metódach a postupoch konsolidácie (č. 14 701/2003-92)

Integračný proces v poisťovníctve[upraviť | upraviť zdroj]

Cieľom integračného procesu bola harmonizácia slovenského poistného práva s európskym poistným právom. Preto bola 1. februára 1995 medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou podpísaná Asociačná dohoda alebo Dohoda o pridružení. Poisťovníctva sa týkali najmä dva články tejto dohody, a to:

 • článok 69 – hovorí o zlúčení legislatívnych procesov SR s procesmi spoločenstva
 • článok 70 – týka sa finančných služieb v poisťovníctve

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]