Pomoc:Typografia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Súčasť série Návody a štýl

Typografia je súhrn pravidiel, ktoré podporujú zrozumiteľnosť a čitateľnosť textu. Tento článok obsahuje typografické pravidlá, ktoré by sa mali vo Wikipédii dodržiavať. Korektný typografický zápis z veľkej časti súvisí so záväzným dodržiavaním pravidiel slovenského pravopisu. Ďalšie odporúčané pravidlá sú uvedené v STN 01 6910 – Pravidlá písania a úpravy písomností. V niektorých prípadoch sa riadime vlastnými odporúčaniami a pravidlami.

Interpunkcia[upraviť | upraviť zdroj]

Interpunkčné znamienka ako bodka, čiarka, bodkočiarka, otáznik, výkričník atď. sa píšu bezprostredne (bez medzery) za predchádzajúcim slovom a za sebou majú medzeru. Príklady:

 • Nesprávne: Každý,kto; Každý , kto; Každý ,kto; Pozor !
 • Správne: Každý, kto; Pozor!

Pri zátvorkách sa medzera vkladá pred otváraciu a za zatváraciu zátvorku. Príklady:

 • Nesprávne: Bush(USA) povedal; Bush ( USA ) povedal; Bush( USA) povedal
 • Správne: Bush (USA) povedal

Vypustenie časti textu sa označuje elipsou zvanou tiež tri bodky. Bodky musia byť tri, iný počet nie je povolený. Pokiaľ sa elipsou končí veta, ďalšia bodka (štvrtá) sa za nimi už nepíše. Elipsa musí nadväzovať na predchádzajúce slovo bez medzery a mať za sebou medzeru, ale v prípade ak označuje vypustenie časti vety, oddeľuje sa medzerou z oboch strán. Pre tri bodky existuje aj špeciálny znak „výpustka“ … (dá sa vytvoriť aj pomocou …), ale použitie troch obyčajných bodiek sa nepovažuje za chybu. Medzi bodkami sa ale zásadne nerobia žiadne medzery. Príklady:

 • Nesprávne: Čo dodať....; Čo dodať..; Čo dodať . . .
 • Správne: Čo dodať…; Čo dodať...

Pokiaľ sa na konci vety objaví bodka z predchádzajúcej skratky, ďalšia bodka pre ukončenie vety sa už nepíše. Príklady:

 • Nesprávne: Založil firmu Acme, s. r. o..
 • Správne: Založil firmu Acme, s. r. o.

Medzery[upraviť | upraviť zdroj]

V typografii sa používajú rôzne druhy medzier. Vo Wikipédii sa obvykle používajú iba dva druhy – bežná medzera a nedeliteľná medzera. Nedeliteľná medzera zaručuje, že v danom mieste nenastane riadkový zlom, tzn. že znak pred medzerou a znak za medzerou nebudú na oddelených riadkoch. Táto medzera sa zapisuje pomocou HTML entity:   (z anglického non-breaking space), napr. 1 meter.

Nedeliteľná medzera sa vkladá najmä v nasledovných prípadoch:

 • medzi číslicou a značkou fyzikálnej jednotky (123 m)
 • v číslach na oddelenie skupín číslic (pozri nižšie),
 • v skratkách a ustálených spojeniach (s. r. o.),
 • pred pomlčkou a oddelenou medzerami tak, aby pri prípadnom rozdelení zostala na prvom riadku (lorem – ipsum),
 • v dátumoch medzi dňom a mesiacom (5. augusta),
 • medzi jednopísmenovou predložkou a nasledujúcim slovom (v Košiciach), povolenou výnimkou sú spojky „a“, „i“.

Jednotky[upraviť | upraviť zdroj]

Jednotky sa píšu s (nedeliteľnou) medzerou medzi číslom a jednotkou.

1 m = jeden meter
100 % = sto percent


Pri veličinách určujúcich stupne (napr. stupne Celzia) tvorí jednotku znak stupňa (°) spoločne s určením jeho typu:

22,5 °C; 22,5 °Celzia
12 °F; 12 °Fahrenheita

Medzera sa vkladá medzi číslicu a znak stupňa, nie však medzi znak stupňa a označenie jednotky

22,5 °C; nie 22,5 ° C

Uhlové stupne, minúty a sekundy sa však píšu bez medzery, priamo za číslom:

18°15′30″

Na označenie minút a sekúnd sa používajú značky ′ (U+2032) a ″ (U+2033), ktoré sa dajú vložiť pomocou HTML kódov ′ a ″. Je nesprávne použiť znaky na klávesnici ' (apostrof) a " (rovné úvodzovky).

Dĺžková miera stopa a palec sa zapisujú pomocou HTML kódov ′ pre stopu, ″ pre palec/cól. Značky sa píšu priamo za číslicou bez medzery, s medzerou medzi hodnotami. Zapisovanie inými znakmi je nesprávne.

5′ 6″ (päť stôp a šesť palcov)

Pomlčka, spojovník, mínus[upraviť | upraviť zdroj]

Spojovník (-)[upraviť | upraviť zdroj]

Klávesou „-“ sa píše spojovník, staršie nazývaný aj tiré alebo divis. Ako napovedá názov, slúži na spájanie slov, napr. Česko-Slovensko, spoločensko-politický, Jean-Jacques.

Pomlčka (–)[upraviť | upraviť zdroj]

Na oddeľovanie častí viet slúži pomlčka. Pomlčka existuje v niekoľkých variantoch, dnes sa najčastejšie používa pomlčka v šírke písmena N. Takáto pomlčka sa dá zapísať pomocou kódu –. Pomlčka stojaca vo vete (naznačujúca členenie jazykového prejavu a jeho intonačný priebeh) sa taktiež z oboch strán oddeľuje medzerou (napr. úspech – ten vždy poteší).

Pomlčka sa používa takisto aj na zápis číselných rozsahov, napr. 1985 – 1989, pričom sa pred pomlčkou aj za ňou vždy píše medzera (na rozdiel od anglosaského úzu). Číselný rozsah sa vo Wikipédii ľahko zapíše pomocou šablóny {{--}}, ktorá vloží správne znamienko a tenké medzery okolo neho:

 • 1985{{--}}1989 → 1985 – 1989

Mínus (−)[upraviť | upraviť zdroj]

Matematické znamienko mínus sa zapisuje pomocou −. Znamienko mínus je oproti pomlčke posunuté o trochu nahor, aby bolo v rovnakej výške ako vodorovná čiarka v znamienku plus: + − = (na rozdiel od pomlčky: + – = alebo spojovníka: + - =). Ak mínus indikuje záporné číslo, stojí pred ním bez medzery (−10). Znamienka matematických operácií sa oddeľujú z obidvoch strán medzerami (10 − 5), a prinajmenšom ľavá medzera by mala byť nedeliteľná (pozri vyššie).

Dlhá pomlčka (—)[upraviť | upraviť zdroj]

Menej často sa používa aj dlhá pomlčka v šírke písmena M. Zapisuje sa pomocou kódu —. Zvykla sa používať napríklad na označenie dialógu v priamej reči:

— Čo robíš?
— Zaváram.
— Čo?
— Zaváram!

Čísla[upraviť | upraviť zdroj]

Desatinná čiarka[upraviť | upraviť zdroj]

V slovenčine sa desatinná časť čísla oddeľuje od celej časti desatinnou čiarkou. Okolo desatinnej čiarky sa nepíšu medzery.

Zoskupovanie číslic[upraviť | upraviť zdroj]

Dlhšie čísla rozdeľujeme na skupiny po troch čísliciach, medzi ktorými sa píše nedeliteľná medzera (pozri vyššie).

 • Nesprávne: 123.5; 1.000.000; 3000 0000
 • Správne: 123,5; 1 000 000; 30 000 000

Poznámka: STN 01 6910 uvádza, že štvormiestne čísla sa nerozdeľujú, vo Wikipédii však rozdelenie používame.

Výnimkou sú roky, ktoré sa píšu bez medzery medzi tisíckam a stovkami:

 • Nesprávne: 2 005
 • Správne: 2005

Čas[upraviť | upraviť zdroj]

Čas vo vetnej súvislosti a v prípade, že sa skladá len z hodín a minút (v zmysle „o koľkej“ a nie „ako dlho“) sa zapisuje v tvare „12.34“ bez medzier okolo bodky („12 . 34“ je totiž matematický zápis násobenia).[1] Medzi zápisom času a značkou/skratkou je vhodné umiestniť nedeliteľnú medzeru. V zápise času ktorý sa skladá z iných zložiek nikdy nekombinujeme bodku a dvojbodku (nie: 12.34:44).

 • Udalosť sa stala o 12.34 hod. (Skratka „hod.“ môže byť zapísaná aj v tvare značky „h“, vo vetnej súvislosti je však vhodnejšie používať skratku „hod.“)[2]
 • 12.34
 • Udalosť sa stala o 12:34:44 hod.

Ak sa čas skladá z iných zložiek, zapisuje sa v tvare hh:mm:ss,ss

 • 12:34:44 h (Značka „h“ sa píše bez bodky, môže byť zapísaná aj v tvare skratky „hod.“, vhodnejšie je však používať značku „h“)[2]
 • 14.45 min (Značka „min“ sa píše bez bodky, nepísať „m“ (značka pre meter))[3]
 • 45,67 s (Značka „s“ sa píše bez bodky)[4]
 • 12.00 hod. (Medzi hodinou a minútou sa píše bodka namiesto dvojbodky)[5]

Poznámka: Na rozdelenie času nepoužívame čiarku. Pomocou bodky a dvojbodky v čase odlišujeme desiatkový a nedesiatkový zápis. 10,5 h by znamenalo 10:30 h

Športové výsledky[upraviť | upraviť zdroj]

Časy športových výsledkov sa riadia pravidlami zapisovania času (pozri vyššie).

 • 12:34:44 h
 • 12:34:00 h
 • 12 h
 • 34:45 min
 • 34 min
 • 45,67 s
 • 45 s

Pomerné športové výsledky sa zapisujú s dvojbodkou medzi číslami, obkolesenou z oboch strán medzerami.[6] Zápis pomocou šablóny „{{ku}}“.

 • Bratislava – Trnava 2 : 2 (nie: 2:2/2-2/2–2/atď.)
 • 2 : 2

Časové obdobie v rokoch[upraviť | upraviť zdroj]

Časové obdobie zasahujúce do dvoch kalendárnych rokov sa zapisuje s lomkou[7] (/), ak časové rozpätie presahuje dva kalendárne roky zapisuje sa s pomlčkou (–) obkolesenou z oboch strán medzerami[8], alebo šablónou „{{--}}“.

 • 1234/1235
 • 1234/35
 • 1234 – 1236

Nadmorská výška[upraviť | upraviť zdroj]

Nadmorská výška sa zapisuje pomocou skratky m n. m. Prvé m je značka SI a píše sa bez bodky. Ak sa skratka nachádza na konci vety ďalšia bodka sa nepridáva. Číselný údaj sa delí pomocou nedeliteľnej medzery do skupín po troch číslach od konca. Medzi číslom a skratkou je vhodné umiestniť nedeliteľnú medzeru. Skratku je možné zapísať aj pomocou šablóny „{{mnm}}“.

 • 1 234 m n. m. (nie: mn.m./m.n.m./mnm./atď.)
 • Nachádza sa vo výške 1 234 m n. m. (nie: Nachádza sa vo výške 1 234 m n. m..)

Matematické výrazy[upraviť | upraviť zdroj]

Vo Wikipédii existuje špecializovaná syntax pre písanie zložitejších matematických vzorcov, založená na programe TeX. Bližšie podrobnosti nájdete na Pomoc:Matematické vzorce.

U jednoduchších vzorcov v texte je však vhodné použitie normálneho textu. V takomto prípade nezabúdajte na to, že:

 • premenné sa píšu kurzívou, ale čísla a názvy funkcií nie (sin 5a),
 • pre odčítanie sa používa mínus, nie spojovník či pomlčka (pozri vyššie),
 • znamienka operácii sa oddeľujú z oboch strán medzerami (3 + 5), najmenej ľavá medzera by mala byť nedeliteľná, aby znamienko v prípade riadkového zlomu zostalo na konci prvého riadku (správne by sa malo objaviť aj na druhom riadku, to však dnešné HTML prehliadače neumožňujú).

Úvodzovky[upraviť | upraviť zdroj]

V slovenčine sa úvodzovky píšu pomocou znakov „ a “, pre druhú úroveň (vo vnútri úvodzoviek) sa používajú jednoduché úvodzovky ‚ a ‘ alebo obrátené francúzske úvodzovky » a « (tie sa vo Wikipédii používajú iba zriedka). Úvodzovky je možné písať pomocou „ a “, resp. ‚ a ‘ (uhlové úvodzovky » a «).

Znak " umiestený na klávesnici je značkou pre jednotku palec. Jeho používanie namiesto úvodzoviek je však tolerované, pokiaľ je to ale možné, je lepšie používať typograficky správne úvodzovky.

Poznámka: v iných jazykoch sa pre úvodzovky často používajú iné znaky, napr. v angličtine “ a ”.

Apostrof[upraviť | upraviť zdroj]

Zapisuje sa výhradne znakom ’ (U+2019), používanie znaku ' (U+0027) je typograficky nekorektné. Rovnako sa nepoužíva na zápis jednoduchej úvodzovky (pozri vyššie), ani na zápis minút či palcov (pozri vyššie).

 • ktos’ (nie ktos')
 • O’Neill (nie O'Neill)
 • d’Urville (nie d'Urville)

Zvýrazňovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavným spôsobom pre zvýraznenie textu v článku je kurzíva a tučné písmo. Tučné písmo by sa malo používať s mierou, pretože je veľmi výrazné a vo väčšom množstve textu pôsobí rušivo. Vo Wikipédii sa tučne označuje prvý výskyt názvu článku v úvodnej vete. Kurzívou sa vo Wikipédii takisto označujú názvy filmov, kníh apod. Ďalšie podrobnosti ohľadne štýlu používaného vo Wikipédii sú uvedené v štylistickej príručke.

Iné spôsoby zvýrazňovania (iné farby, typ písma alebo podčiarknutie) by sa malo využívať iba veľmi zriedka, v skutočne zvláštnych prípadoch. Zvlášť podčiarkovanie nie je na internete vhodné, lebo je možná jeho zámena s hypertextovým odkazom.

Zvláštne znaky[upraviť | upraviť zdroj]

Pre písanie niektorých zvláštnych znakov (úvodzovky, pomlčka apod.) môžete okrem uvedených HTML tagov využiť takisto ponuku znakov, ktorá sa zobrazuje pod editačným oknom. Pokiaľ váš prehliadač podporuje JavaScript, znak sa vloží kliknutím.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. AUTORKÝ KOLEKTÍV JÚĽŠ, Alojz. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2000. S. 95.
 2. a b JÚĽŠ. hodina v slovníkoch JÚĽŠ [online]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Dostupné online.
 3. JÚĽŠ. minúta v slovníkoch JÚĽŠ [online]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Dostupné online.
 4. JÚĽŠ. sekunda v slovníkoch JÚĽŠ [online]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Dostupné online.
 5. http://jazykovaporadna.sme.sk/q/5052/
 6. AUTORKÝ KOLEKTÍV JÚĽŠ, Alojz. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2000. S. 106.
 7. AUTORKÝ KOLEKTÍV JÚĽŠ, Alojz. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2000. S. 118.
 8. AUTORKÝ KOLEKTÍV JÚĽŠ, Alojz. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2000. S. 110.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]