Prísediaci

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Zasadanie súdneho senátu v trestnom pojednávaní na Slovensku. Sudca sedí v strede a prísediaci po bokoch. Obrázok je však sčasti nepresný, keďže pojednávacie miestnosti zo zákona nesmú byť vyzdobené vlajkou.

Prísediaci tvoria súčasť súdneho senátu v trestnom konaní (zasadajú vždy v páre). Inštitút prísediacich je typický prevažne v európskom práve. Prísediaci zasadajú spolu so sudcom za sudcovský stolec a rozhodujú o vine či nevine, pričom všetci majú rovnaký počet hlasov a sú oblečení v rovnakom talári ako sudca. Ich podmienkou nie je právnické vzdelanie. V anglo-americkom súdnictve ich úlohu preberá porota.

Na Slovensku tvoria senát len na okresných súdoch t.j. prvostupňovej úrovni. Na krajských súdoch, Najvyššom súde SR a Ústavnom súde SR ich úlohu preberajú klasickí sudcovia. Senát následne vedie predseda senátu, ktorý vystupuje v mene senátu a vedie pojednávanie.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Inštitút obdobný prísediacim sa objavil už v súvislosti s modernizáciou justície v druhej polovici 19. storočia. U obchodných a baníckych súdov, rovnako ako u obchodných a baníckych senátov krajských a zemských súdov, fungovali tzv. odborní sudcovia laici, ktorí boli na období 3 rokov vyberaní z radov obchodníkov a znalcov baníctva. Ich kvalifikačným predpokladom účasti na tomto špecifickom súdnom rozhodovaní teda bola odbornosť. Platilo, že z trojčlenného senátu bol sudcom laikom len jeden. V období prvej republiky sa nazývali „komerční radové“.

Po februári 1948 boli do fungovania justície zapojení tzv. sudcovia z ľudu, pričom rozhodujúce neboli ich odborné znalosti, ale „štátna spoľahlivosť a oddanosť myšlienke ľudovo demokratického zriadenia“. Volení boli na obdobie 4 rokov národnými výbormi. Tradícia volených zástupcov ľudu a nie odborníkov potom pretrvala i po Nežnej revolúcii v roku 1989, kedy boli zavedení prísediaci.

Prísediaci na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Predpoklady na voľbu prísediaceho[upraviť | upraviť zdroj]

Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:

  • v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
  • je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
  • je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
  • má trvalý pobyt na území Slovenska,
  • súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Voľba prísediacich[upraviť | upraviť zdroj]

Prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu.

Prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov. Funkcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto obdobia do právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dokončenie veci, v ktorej je prísediacim.

Zánik funkcie[upraviť | upraviť zdroj]

  • Vzdanie sa funkcie
  • porušenie povinnosti prísediaceho závažným spôsobom
  • strata predpokladov ustanovených zákonom na výkon funkcie prísediaceho
  • uplynutie 4-ročnej lehoty výkonu funkcie

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]