Predčasné splatenie úveru

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Predčasné splatenie úveru je splatenie celého zmluvného záväzku alebo jeho časti pred ukončením doby splatnosti úveru[1]. Podmienky predčasného splatenia úveru banke sú určované smernicou [2] a podľa nej upraveného zákona o bankách[3]. Možnosti predčasnej úhrady celého záväzku sú aktuálne nastavené podľa novely zákona č. 106/2014 Z. z. Iné podmienky sú pri predčasnej splátke celého úveru, mimoriadnej navýšenej splátky a medziúveru.

Ďalšia definícia: Ak klient banke po vzájomnej dohode uhradí nesplatenú časť úverovej pohľadávky skôr ako bola pôvodne dojednaná lehota splatnosti úveru v úverovej zmluve, ide o predčasne splatenie úveru. Takáto dohoda medzi bankou a klientom musí mať vždy písomnú dohodu. V niektorých prípadoch je predčasné splatenie úveru spoplatnené.[4][5]

Akt predčasného splatenia úveru upravuje zákon o bankách a aj Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 394/2011 Z. z., zákonom č. 352/2012 Z. z., zákonom č. 132/2013 Z. z, zákonom č. 102/2014 Z. z. a zákonom č. 106/2014 Z. z.

Predčasné splatenie spotrebného úveru[upraviť | upraviť zdroj]

Úhrada celého záväzku v zmysle znenia zmluvy o spotrebnom úvere medzi bankou (veriteľom) a príjemcom úveru (dlžníkom) sa riadi podmienkami stanovenými v novele zákona o úveroch č.106/2014 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách. Dôležitá zmena nastala v paragrafe 16 tohto zákona. Zmeny vošli do platnosti k 1. septembru 2014. Boli zmenené nasledujúce podmienky:

 • Splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti je možné nielen úplné ale aj čiastočné.
 • Spotrebiteľ je povinný uhradiť náklady a úroky vzniknuté len za časové obdobie medzi poskytnutím spotrebiteľského úveru a jeho skutočným predčasným splatením.
 • Výška náhrady nákladov nemôže byť vyššia ako 1% celej výšky splateného úveru, ak obdobie medzi splatením úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy presahuje jeden rok. Ak je tento časový limit kratší ako jeden rok, výška náhrady pre banku nesmie presiahnuť 0,5% výšky predčasne splateného spotrebiteľského úveru.
 • Veriteľovi (finančnému ústavu) je zakázané žiadať náhrady vzniknutých nákladov s predčasným splatením vtedy, ak:
  • a) vyplatenie úveru bolo vykonané cez poistnú zmluvu zaisťujúcu splatenie daného úveru
  • b/ ide o povolené prečerpanie
  • c/ sa má toto splatenie uskutočniť v časovom rozpätí, ktoré nemá stanovenú fixnú úrokovú sadzbu
  • d/ ak suma splátok daného úveru za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky neprekročí 10 000 eur alebo predčasné splatenie spotrebiteľského úveru sa vykoná v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby na tento úver
 • náhrada nákladov nesmie presiahnuť výšku úroku, ktorý by spotrebiteľ zaplatil počas obdobia medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom o úvere.[6]

Tieto zmenené podmienky teda znamenajú, že predčasné splatenie spotrebiteľského úveru nie je celkom bez poplatkov, ktoré závisia od už splatenej výšky, doby splácania a fixácie úrokovej sadzby.

Predčasné splatenie hypotekárneho úveru[upraviť | upraviť zdroj]

Predčasné aj čiastočne zvýšené splatenie hypotekárneho úveru je tiež možné. Za predčasné splatenie hypotéky sa už za určitých v zákone stanovených podmienok neplatia poplatky. Novela zákona o bankách stanovuje možnosť predčasného splatenia úrokov, poplatkov a iných finančných nákladov[3]. Pri hypotekárnych úveroch tiež platia ustanovenia zákona 106/2014 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách

Z týchto legislatívnych noriem vyplýva, že veriteľ - bankový ústav či iný finančný ústav – nesmie naúčtovať žiadny ďalší poplatok za predčasné ukončenie splácania. Je možné tiež vziať si ďalší hypotekárny úver a zaplatiť ním aktuálnu hypotéku bez toho, aby dlžník platil za to náhradu nákladov vo forme poplatku. Toto pravidlo platí aj v prípade zmlúv o hypotekárnych úveroch uzatvorených pred 1. septembrom 2012 za podmienky, že úroky za daný úver sa zmenili po nadobudnutí účinnosti tejto novely zákona.[7]

Predčasné splatenie americkej hypotéky[upraviť | upraviť zdroj]

Americká hypotéka, čo je bezúčelový úver so záložným právom na nehnuteľnosť[8], má tiež v podmienkach bankových ústavov, že sa dá splatiť pred termínom konečného splatenia záväzku. Americká hypotéka tiež podlieha ustanoveniam zákona 106/2014 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách. Rôzne banky si určujú špecifické ustanovenia s výškou poplatkov alebo bez nich.

 • Tatrabanka - stanovuje maximálnu výšku jednotlivých navýšených splátok, ktoré umožňuje. Jednotlivá splátka je tu s horným limitom navýšenia maximálne na trojnásobok sumy v splátkovom kalendári banky. Podľa novely zákona č. 106/2014 Z.z. však má umožňovať aj celkové predčasné splatenie celého úveru, čo však zatiaľ nespomína vo zverejnených podmienkach.[9]
 • OTP Banka Slovensko - banka neuvádza žiadne interné podmienky ohľadne predčasného splatenia americkej hypotéky.[10]
 • ČSOB banka na Slovensku - za predčasné splatenie americkej hypotéky neúčtuje žiaden poplatok.[11]
 • mBank - predčasné splatenie americkej hypotéky je zadarmo, taktiež predčasná čiastočná splátka je bez poplatku[12]

Predčasné splatenie stavebného úveru[upraviť | upraviť zdroj]

Pre splatenie stavebného úveru pred termínom dohodnutej splatnosti sa používajú tiež ustanovenia zákona č. 106/2014 Z.z. Pri predčasnom splatení stavebného úveru sa finančné podmienky rôznia vzhľadom ku druhu stavebného úveru. V praxi stavebných sporiteľní sa vyskytujú:

 • riadne stavebné úvery - predčasné splatenie je bez poplatkov
 • medziúvery (alebo preklenovacie úvery) predčasné splatenie je s poplatkom

Stavebné sporiteľne môžu mať rôzne interné predpisy, ktoré určujú, ako sa majú účtovať poplatky za predčasné splatenie stavebného úveru a mimoriadne navýšené čiastočné splátky. No ich predpisy nesmú byť v rozpore s harmonizovaným zákonom SR podľa smernice EÚ. Obvykle sa mimoriadny poplatok za predčasné splatenie úveru neúčtuje, no za čiastočné mimoriadne navýšenie splátky áno a za predčasné splatenie medziúveru taktiež.[13][14]

Poplatky za predčasné splátky stavebných úverov[13][14][upraviť | upraviť zdroj]

 • predčasné splatenie riadneho úveru - bez poplatku
 • predčasné splatenie mimoriadnej navýšenej splátky - s poplatkom fakultatívne podľa interných predpisov bánk
 • predčasné splatenie medziúveru[15] - s poplatkom
 • predčasné splatenie mimoriadnej navýšenej splátky stavebného úveru s poistením[1] - poplatok sa uhradí z poistenia
 • predčasné splatenie medziúveru s poistením - poplatok sa uhradí z poistenia

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Štandardizovaný medzinárodný slovník ekonomických pojmov a organizácií
 2. EurActiv.sk
 3. a b Novela zákona obankách [online]. [Cit. 2014-09-19]. Dostupné online. Archivované 2014-10-08 z originálu.
 4. VÚB banka [online]. [Cit. 2014-10-06]. Dostupné online. Archivované 2014-10-08 z originálu.
 5. Slovenská banková asociácia [online]. [Cit. 2014-10-08]. Dostupné online. Archivované 2014-10-15 z originálu.
 6. Bankový ombudsman
 7. Finance.sk[nefunkčný odkaz]
 8. Ekonomický slovník
 9. Tatrabanka
 10. OTP Banka Slovensko[nefunkčný odkaz]
 11. ČSOB[nefunkčný odkaz]
 12. mBank
 13. a b Prvá stavebná sporiteľňa [online]. [Cit. 2014-09-26]. Dostupné online. Archivované 2014-09-23 z originálu.
 14. a b Wustenrot [online]. [Cit. 2014-09-26]. Dostupné online. Archivované 2014-09-23 z originálu.
 15. Totalmoney

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

 • Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 394/2011 Z. z., zákonom č. 352/2012 Z. z., zákonom č. 132/2013 Z. z, zákonom č. 102/2014 Z. z. a zákonom č. 106/2014 Z. z. (.pdf)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]