Protiprávne konanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Protiprávne konanie alebo delikt je prejav vôle, ktorým subjekt porušuje príkazy alebo zákazy (právnu povinnosť) ustanovené právnou normou alebo vyplývajúce zo záväzku, a s ktorým sa spájajú právne následky (napr. uloženie trestu, náhrada škody, zánik práva, atď.).

Predpokladom protiprávneho konania sú spôsobilosť na protiprávne konanie, tzv. deliktuálna spôsobilosť a zavinenie.

Protiprávne konanie sa delí na:

  • Verejnoprávne delikty, pri ktorých vzniká zodpovednostný vzťah medzi štátom a porušiteľom právnej povinnosti, delikventom, kde tento delikvent je povinný znášať právnu zodpovednosť za vlastné zavinené protiprávne konanie;
    • trestné činy - pre spoločnosť nebezpečný čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone; sankciu (trest) ukladá súd
    • správne delikty - menej závažné spoločensky nebezpečné konanie uvedené v zákone, ktoré nanapĺňa stupeň spoločenskej nebezpečnosti trestného činu; sankcie ukladajú orgány štátnej správy; správnymi deliktami sú napr. priestupky
    • disciplinárne delikty - porušenie právnych povinností vnútornej disciplíny (interných noriem, štatútov, smerníc, organizačných poriadkov a i.); disciplinárne sankcie ukladá delikventovi zodpovedný nadriadený pracovník;
  • Súkromnoprávne (civilné) delikty predstavujú protiprávne úkony najmä v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, ktoré majú za následok majetkovú zodpovednosť (napr. náhrada spôsobenej škody). Zodpovednostný vzťah vzniká medzi delikventom a poškodeným;
  • Zmiešané delikty