Prvá Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prvá Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline – prvá čisto slovenská entomologická spoločnosť, ktorá bola založená na území Slovenského štátu počas rokov druhej svetovej vojny. O tejto inštitúcii sa vie doteraz iba veľmi málo informácií a jej význam dosiaľ čaká na komplexné spracovanie a prehodnotenie.

Situácia pred vznikom[upraviť | upraviť zdroj]

Búrlivý rozvoj entomológie v 19. a začiatkom 20. storočia postupne vyústil v potrebu spolupráce medzi jednotlivými záujemcami o túto problematiku. Hmyzom sa zaoberajú nielen profesionálni entomológovia, ale i mnohí amatérski záujemcovia, ktorých vzdelanie a povolanie nemá nič spoločné s prírodovedou. Mnohí z nich nevedeli určiť jednotlivé druhy hmyzu, ktoré sa im podarilo uloviť, prípadne ktoré im poslali priatelia a spolupracovníci z iných oblastí ich krajiny, alebo iných krajín a oblastí sveta. Každý záujemca o entomológiu nemal možnosť vlastniť literatúru, ktorá bola o tejto problematike postupne stále viac dostupná, ale bola veľmi drahá, lebo vyžadovala veľkú „presnosť detailu“ a vydávala sa zvyčajne v malých nákladoch. Všetky tieto skutočnosti viedli k tomu, že sa začínajú títo jednotlivci stretať a spolupracovať navzájom medzi sebou. Spočiatku sa stretávali nezáväzne, spolupracovali a pomáhali si ako vedeli. Neskôr sa organizujú v rámci iných, prevažne prírodovedne zameraných tzv. „učených spoločností“, ale postupne stále viac vzniká potreba vytvorenia inštitúcií, ktoré by boli úzko zamerané iba na výskum hmyzu.

Vznik spoločnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Úsilie o založenie entomologickej spoločnosti priamo na Slovensku začalo začiatkom roku 1941, kedy 28. februára 1941 z podnetu viacerých nadšencov bola po prvýkrát na území prvej Slovenskej republiky založená prvá Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline.

Pod vznik tejto spoločnosti sa podpísalo viacero „nadšencov“, ktorí boli dušou a „hybnými pákami“ tejto spoločnosti. Ide hlavne o nasledujúcich entomológov: Jozef Staněk (* 2.7.1902 – † 18.9.1981), Anton Emil Smutný (* 9.5.1918 – † 31.12.1989), dipl. technik Ján Zelný (* 26.8.1920 – † 27.9.1995), Jozef Veselý (* 1895 – † ??), Karol Oboňa (* 20.10.1914 – † 2.10.1984), Ján Martin Novacký (* 11.11.1899 – † 19.8.1956), Rudolf Veliký (*? – †?), Ján Hollý (* 12.5.1912 – † 30.5.2007), Ondrej Žucha (*? – †?), Rudolf Gireth (*? – †?), Vojtech Biringer (*? – †?), Milan Šimák (*? – †?) a zrejme i viaceri iní.

Členovia spoločnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Najvýznamnejším z tejto skupiny bol práve Jozef Staněk, ktorý bol od začiatku predsedom tejto spoločnosti a túto funkciu vykonával až do ukončenia jej pôsobnosti. Povolaním bol holič, ale pôsobil ako amatérsky lepidopterológ a hlavný organizátor spolkového života žilinských entomológov.

Podpredsedom spoločnosti bol pán Jozef Veselý, entomológ z Liptovského Sv. Mikuláša, ktorý sa zaoberal hlavne zberom motýľov, ale i chrobákov. Pôsobil v Liptovskom Sv. Mikuláši a neskôr tiež v Košiciach.

Tajomníkom spoločnosti bol v období rokov 1942 – 1952 Anton Emil Smutný. V entomológii sa zaoberal hlavne zberom a štúdiom motýľov (Lepidoptera). Ako jeden z prvých entomológov Slovenska v roku 1948 spracoval informácie o výskyte motýľov na území Malej Fatry.

Diplomovaný technik Ján Zelný bol jeden z najmladších zakladateľov spoločnosti, lebo v čase jej vzniku mal iba 21 rokov. Zaoberal sa tiež amatérsky lepidopterológiou a to hlavne druhmi z rodov Pieris a Parnassius. Počas svojho života sa vypracoval na jedného z najlepších slovenských odborníkov v otázke problematiky výskumu jasoňov (Parnassinae) a ich poddruhovej príslušnosti na území Slovenska.

História vzniku[upraviť | upraviť zdroj]

Dňa 12. marca roku 1941 v budove I. rímskokatolíckej ľudovej školy v Žiline na mimoriadnom valnom zhromaždení Slovenskej entomologickej spoločnosti v Žiline boli prijaté Stanovy tejto inštitúcie. Pôsobnosť spoločnosti bola na celom území Slovenska, pričom sídlo mala v Žiline. Rokovacou rečou bola slovenčina a čeština. Úlohou spoločnosti bolo pestovať štúdium hmyzu rôznymi formami, ako napr. prednáškami, vedeckými vychádzkami, určovaním a výmenou hmyzu, vydávaním časopisu, zriadením literatúry, pomôcok, pomocných útvarov a zbierok hmyzu, ako i podporou vedeckých entomologických prác. Spoločnosť mohla podľa svojich stanov zriaďovať i odbočky mimo svoje hlavné sídlo, ale počas jej existencia sa tak nestalo.

Stanovy spoločnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Členom spoločnosti sa mohol stať každý priateľ entomologického štúdia. Členovia spoločnosti sa delili na čestných, zakladajúcich a činných. Členmi spoločnosti, boli aktívni žilinskí entomológovia, milovníci hmyzu z iných miest Slovenska, vysokoškolskí študenti, profesori, dôchodcovia vo výslužbe, obchodníci, úradníci, podnikatelia – živnostníci a pod. Znenie stanov tejto spoločnosti bolo veľmi podobné na stanovy prvej České společnosti entomologické v Prahe, ktorá vznikla v roku 1904 pod vedením Františka Klapálka.

Aktivity spoločnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Členská základňa sa stretávala na rôznych miestach v Žiline. Boli to napríklad miestnosti v hoteli „Astória“ na dnešnej Národnej ulici, kde bolo zrejme najviac stretnutí, ale i v hoteli „Grand“ na dnešnej Sládkovičovej ulici, tiež v budove I. rímskokatolíckej ľudovej školy v Žiline (dnes aula VŠDS), ale i v tzv. „Hlinkovom dome“ (bývalé panoramatické kino Úsvit neďaleko mestskej tržnice).

Činnosť a aktivity tejto spoločnosti boli zamerané predovšetkým na organizovanie študijných a zberových exkurzií. Usporadúvali tiež prednášky odborného, ale i osvetového charakteru a organizovanie poradenskej služby pri determinácii menej známych druhov hmyzu. Práca tejto prvej entomologickej spoločnosti sa rozrastala relatívne pomaly, lebo pracovala v prostredí nedostatku financií a v rokoch trvania druhej svetovej vojny.

O tejto našej prvej entomologickej spoločnosti sa vie veľmi málo. Vznikla v ťažkých rokoch II. svetovej vojny a o členoch tejto spoločnosti máme iba strohé a kusé informácie, ktoré sa zachovali len v zápisniciach entomologickej spoločnosti. Napriek tejto skutočnosti musíme povedať, že spoločnosť dala základy systematickému vývoju štúdia hmyzu v našom štáte v budúcnosti, lebo práve z jej členskej základne sa vyprofilovali naši najvýznamnejší amatérski: (Ján Zelný, Ing. Vasilij Petrovský, Jozef Staněk, Anton Emil Smutný), ale i profesionálni entomológovia: (Prof. RNDr. Ladislav Korbel, doc. RNDr. Ján Gulička, CSc. a pod.).

Význam a poslanie spoločnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Význam Prvej slovenskej entomologickej spoločnosti v Žiline nie je ešte jednoznačne docenený pre celý ďalší vývoj entomologickej vedy na území Slovenska a vyžadoval by ešte prehodnotenie tejto problematiky kompetentnými inštitúciami. Jedno je však isté. Táto spoločnosť dala základ pre vznik Slovenskej entomologickej spoločnosti (SES) v roku 1957, pričom niektorí významní členovia "Prvej Slovenskej entomologickej spoločnosti v Žiline" stáli aj pri zrode tejto našej – dnes oficiálnej – entomologickej inštitúcie. V svojich zásadách uplatňovala ako jedna z prvých inštitúcií aj zásady ochrany vzácnych (a dnes chránených) druhov hmyzu.

Bibliografia[upraviť | upraviť zdroj]

  • Smutný, A. E.: 1941 – 1945, Zápisnice prvej „Slovenskej entomologickej spoločnosti v Žiline“.
  • Kizek, T.: 1996, Ján Zelný (26.8.1920 – 27.9.1995). Entomofauna Carpatica, 7: 27 – 28.
  • Koleška, Z.: 1998, SMUTNÝ Anton Emil., 213, In: Seznam biografií československých entomologů (entomologové nežijíci) – II. Dodatky, doplňky a opravy biografických hesel „Seznamu biografií čs. entomologů (entomologové nežijíci) – I“ ve svazcích 1 – 15 z let 1979 – 1995, Klapalekiana, 34 (Suppl.): 1 – 238.
  • Kříž, K.: 2000, Ľudia, hmyz, udalosti. Spomíname: Ján Zelný (* 26.8.1920 – † 27.9.1995), In: Entomol. magazín: Hmyz, I(2): 52, Bratislava.
  • Gaedike, R. & Groll, E. K. eds. 2001, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Zelny Jan“: (internet).
  • Okáli, I.: 2001, Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline a jej prínos pre slovenskú entomológiu. Prednáška venovaná histórii zoológie, referovaná autorom na Feriancových dňoch 2001 v Bratislave dňa: 29. 1. 2001.
  • Kříž, K.: 2007, Dejiny a entomológia. Kto bol…? Anton Emil Smutný (1919 – 1989). Bratislava, In: Entomol. magazín: Hmyz, V(13): 2 – 4 + portrét + autogram + 4 far. obr.
  • Kříž, K.: 2011, Jasoň červenooký (Parnassius apollo Linnaeus, 1758) na Slovensku. História výskumu a ochrana. SAŽP, Banská Bystrica, nakl. DOLIS, 200 pp + 40 farebných tabulí.
  • Kříž, K.: 2014. Prvá Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline. In: Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, 1/2014: p. 9 - 25 + 29 obr.: (internet: 18. marec 2014).