Redaktor:Lišiak/Úvahy a iné poznámky k Wikipédii

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Redaktorská stránka   Portfólio   Pieskovisko 1   Pieskovisko 2   Pieskovisko 3   Pieskovisko 4   Pieskovisko 5   Zoznamy   Príručka   Úvahy    

Pravidlo o minimálnych kritériách na článok[upraviť | upraviť kód]

1 Úvodné ustanovenia
1.1 Článkom sa na účely tohto pravidla rozumie každá stránka v hlavnom mennom priestore Wikipédie okrem hlavnej stránky, rozlišovacích stránok, zoznamov a časových osí.
1.2 Predmetom článku sa rozumie objekt (osobnosť, udalosť, dielo, spoločnosť, inštitúcia,, hudobná skupina, umelecké zoskupenie atď.), ktorému sa článok ucelene venuje. Napr. predmetom článku popart je konkrétny umelecký smer, ktorý je presne (tematicky, chronologicky, geograficky atď.) vymedzený v úvodnej definície článku.
2 Kritérium významnosti článku
2.1 Každý článok musí spĺňať kritériá významnosti.
2.2 Predpokladá sa, že článok spĺňa kritériá významnosti pokiaľ je predmet článku predmetom aspoň dvoch spoľahlivých sekundárnych alebo terciárnych zdrojov, ktoré sú navzájom na sebe nezávislé a zároveň sú nezávislé na predmete článku, pričom platí, že predmet článku musí byť v texte predmetných zdrojov spomenutý v dostatočnej miere, tzn. nesmie byť spomenutý len okrajovo (napr. ako súčasť zoznamu). Splnenie tejto podmienky ale nemusí znamenať splnenie kritérií významnosti. Tie sú podrobne definované v odporúčaní o významnosti (pozri Wikipedická významnosť) a v s ním súvisiacich odporúčaniach, v závislosti od konkrétneho druhu predmetov článku (napr. články o osobnostiach).
3 Jazykové kritérium
3.1 Každý článok musí byť napísaný v slovenskom spisovnom jazyku.
3.2 Každý článok nesmie obsahovať gramatické chyby.
3.3 Nespisovné a inojazyčné výrazy možno používať len v nevyhnutnej miere, pokiaľ sú v súlade s encyklopedickým štýlom, sú doložené odkazmi na spoľahlivé zdroje a pokiaľ zároveň slúžia na obohatenie informačnej hodnoty článku.
3.4 Citáty musia byť uvedené v slovenskom alebo v českom jazyku (pokiaľ je český jazyk pôvodným jazykom citovaného diela, príp. pokiaľ ide o český preklad napr. antického latinského diela), pričom inojazyčné pôvodné znenie citátu možno vhodne uviesť v poznámke alebo citačnej šablóne. Na citáty sa nevzťahujú ustanovenia bodu 3.2, nakoľko citáty zachycujú text v takej podobe, v akej je uvedený v citovanom diele (príp. s drobnými redakčnými úpravami na zlepšenie čitateľnosti textu, ale bez zmeny významu textu; odporúča sa ale vložiť poznámku do zátvorky, použiť výraz sic ap.).
4 Obsahové kritérium
4.1 Každý článok musí obsahovať úvodnú definíciu v rozsahu najmenej jednej vety a rozširujúci opis v rozsahu aspoň dvoch viet.
4.2 Úvodná definícia a rozširujúci opis musia spĺňať všetky z nasledovných podmienok:
a) musia odrážať aktuálny stav poznania v danom vednom odbore resp. v danej oblasti ľudskej činnosti,
b) musia byť založené aspoň na dvoch spoľahlivých zdrojoch,
c) musia byť obsahovo a terminologicky správne.
4.3 V rámci bodu 4.1 sa prihliada na obsahovú stránku textu, tzn. nemožno napr. súvetie nahradiť viacerými jednoduchými vetami len kvôli tomu, aby rozširujúci opis obsahoval požadovaný počet viet. Tiež nemožno rozdeliť definíciu do viacerých viet a časť týchto viet vydávať za rozširujúci opis ani podobne manipulovať s definíciou kvôli formalistickému splneniu podmienky tohto pravidla.
4.4 Odkazy na spoľahlivé zdroje podľa bodu 4.2 písm. b) musia byť vložené vo forme tzv. riadkových referencií.
5 Technické kritérium (kritérium formátovania článku)
5.1 Každý článok musí obsahovať odkazy (wikilinky) na iné články (príp. na zoznamy alebo časové osy). Odkazy môžu smerovať na zatiaľ neexistujúce články („červené wikilinky“), avšak autor články musí prihliadať na to, či takýto neexistujúci článok spĺňa kritériá významnosti.
5.2 Každý článok musí byť zaradený do aspoň jednej kategórie. Pokiaľ autor zaradí článok do neexistujúcej kategórie (ktorá je zároveň jedinou kategóriou článku), mal by dohliadnuť na to, aby príslušná kategória bola vytvorená.
6 Osobitné ustanovenia k prekladom z inojazyčných Wikipédií
6.1 Článok, ktorý je prekladom z inojazyčnej Wikipédie musí obsahovať šablónu {{Preklad}} s číslom revízie článku na inojazyčnej Wikipédii, z ktorej bol učinený preklad.
6.2 Preklad článku z inojazyčnej Wikipédie, ktorý neobsahuje odkazy na spoľahlivé zdroje v zmysle bodu 4.2 písm. b) sa pokladá za článok, ktorý nespĺňa obsahové kritérium podľa bodu 4.2.
7 Uplatňovanie pravidla
7.1 Pokiaľ článok nespĺňa niektoré z kritérií uvedených v tomto pravidle, redaktor je oprávnený článok označiť šablónou {{Urgentne upraviť}} a na nedostatky upovedomiť autora článku. Je neprípustné odstrániť šablónu {{Urgentne upraviť}} z takéhoto článku bez toho, aby došlo k jeho náprave.
7.2 Pokiaľ článok nespĺňa ustanovenie bodu 3.1, správca pristúpi k jeho vymazaniu podľa kritéria na rýchle zmazanie č. O2. Redaktor bez práv správcu je v takomto prípade oprávnený článok označiť šablónou {{Zmazať lebo}} s uvedením príslušného kritéria na rýchle zmazanie.
7.3 Pokiaľ článok nespĺňa kritérium 3.2, správca na základe množstva gramatických chýb posúdi, či je článok súci na vymazanie podľa kritéria na rýchle zmazanie č. O2 alebo na označenie šablónou {{Urgentne upraviť}}. Redaktor bez práv správcu je v takomto prípade oprávnený článok označiť šablónou {{Zmazať lebo}} s uvedením príslušného kritéria na rýchle zmazanie.

Pravidlo troch revertov[upraviť | upraviť kód]

1 Úvodné ustanovenia
1.1 Redaktorom sa na účely tohto pravidla rozumie každý, registrovaný aj neregistrovaný používateľ Wikipédie, ktorý vykoná úpravu v akomkoľvek mennom priestore Wikipédie.
1.2 Pokiaľ jedna osoba používa viac ako jeden redaktorský účet alebo prispieva z viac ako jednej adresy IP, úpravy zo všetkých jej účtov alebo zo všetkých ňou používaných adries IP[pozn 1] sa na účely tohto pravidla pokladajú za úpravy jedného redaktora.
1.3 Revertom sa rozumie úprava stránky, ktoré vracia späť jej staršiu verziu. Revert môže byť vykonaný:
a) prostredníctvom odkazu „vrátiť“ v histórii revízií stránky alebo v zobrazení rozdielov medzi revíziami stránky[pozn 2], čím sa automaticky vrátia úpravy na staršiu verziu stránky,
b) manuálnou úpravou stránky (prostredníctvom funkcie „upraviť“ alebo „upraviť zdroj“) do takej podoby, ktorá korešponduje s obsahom staršej verzie stránky. Ak redaktor vykoná takúto úpravu stránky a v rámci nej zároveň vykoná ďalšie, veľmi drobné zmeny na stránke, ponecháva sa na posúdenie správcu, či bude takúto úpravu ako celok pokladať za revert.
2
2.1 Žiaden redaktor nemôže vykonať viac než tri reverty na jednej stránke v akomkoľvek mennom priestore Wikipédie v priebehu 24 hodín.
2.2 Každý redaktor, ktorý poruší ustanovenie ods. 1 bude zablokovaný na dobu 24 hodín.
2.3 Ustanovenia ods. 1 sa nevzťahuje na revert vlastného príspevku alebo na revert zjavného vandalizmu podľa odporúčania Vandalizmus.
2.4 V prípade, pokiaľ redaktor zablokovaný podľa ods. 2 uzná svoju chybu, verejne sa ospravedlní a prisľúbi, že v porušovaní tohto pravidla nebude pokračovať, správca ho môže odblokovať aj pred uplynutím doby 24 hodín. Pokiaľ takto odblokovaný redaktor opätovne poruší toto pravidlo, správca ho zablokuje na dobu 48 hodín.
3 Záverečné ustanovenie
Toto pravidla nadobúda účinnosť dňom schválenia podľa pravidla Prijímanie pravidiel.

Komentár[upraviť | upraviť kód]

Komentár nie je súčasťou textu pravidla a má charakter odporúčania. Slúži na oboznámenie redaktorov s účelom pravidla a spôsobmi jeho uplatnenia v praxi.

Vedenie sporov o obsah stránky revertovaním je nekonštruktívne a obyčajne bezvýsledné. Revertovacie vojny obťažujú nezúčastnených redaktorov Wikipédie zobrazovaním zmien na stránke Posledné úpravy a v sledovaných stránkach. Časté reverty sťažujú prácu používateľom, ktorí sa snažia stránku vylepšiť.

Pravidlo je nutné chápať ako zákaz viac než troch revertov, nie ako povolenie troch revertov. Cieľom pravidla je zabrániť revertovacej vojne, ktorá môže byť kontraproduktívna aj pri nižšej intenzite než tri reverty za 24 hodín. Pravidlo bolo koncipované na zabránenie vzniku revertovacej vojny v hlavnom mennom priestore Wikipédie, ale možno ho uplatniť aj pri úpravách v iných menných priestoroch Wikipédie.

Už pri náznaku vzniku revertovacej vojny sa odporúča upozorniť dotyčných redaktorov na existenciu tohto pravidla, vzhľadom na to, že niektorí redaktori ho nemusia poznať.

Pri zapojení viac než dvoch redaktorov do revertovania stránky je pravdepodobne vhodné, aby správca stránku dočasne zamkol (resp. aby redaktor požiadal správcu o dočasné zamknutie stránky) a vyzval príslušné strany na riešenie sporu v diskusii k stránke.

Redaktorovi, ktorý bol zablokovaný za porušenie pravidla sa odporúča kontaktovať správcu (v diskusii k redaktorskej stránke správcu alebo iným vhodným spôsobom), uznať svoju chybu, ospravedlniť sa a prisľúbiť, že v porušovaní tohto pravidla nebude pokračovať. Pokiaľ zablokovaný redaktor zistí, že pravidlo neporušil, zdvorilo na túto skutočnosť upozorní správcu a požiada o svoje odblokovanie. V prípade potreby sa môže redaktor obrátiť na správcovskú komunitu na Nástenke správcov.

Poznámkový aparát[upraviť | upraviť kód]

 1. Pozri Revízia používateľa
 2. Pozri Rozdiel medzi revíziami

Odporúčanie: Vandalizmus[upraviť | upraviť kód]

Vandalizmus poškodzuje internetovú encyklopédiu Wikipédiu rovnako ako čarbanice a krčenie strán poškodzuje tlačenú encyklopédiu

Vandalizmom sa na Wikipédii rozumie činnosť a úpravy, ktoré vedome poškodzujú obsah alebo formu Wikipédie. Charakteristickým prvkom vandalizmu je zlý úmysel. Za vandalizmus nie sú považované neštandardné alebo chybné úpravy vykonané s dobrým úmyslom encyklopédiu vylepšiť. Častým prejavom vandalizmu je nahradzovanie obsahu článkov obscénnosťami, invektívami a iným úplne bezvýznamným obsahom. Dopúšťanie sa vandalizmu je porušením zásad Wikipédie a ako také musí byť odhalené a vysporiadané.

Typy vandalizmu[upraviť | upraviť kód]

Prípady vandalizmu možno typologizovať do dvoch skupín:

 • zjavný vandalizmus,
 • podvratný vandalizmus.

Prípady zjavného vandalizmu sú viditeľné „na prvý pohľad“. Podvratný vandalizmus je naproti tomu zákernejšou formou narúšania integrity Wikipédie, ktorej odhalenie si vyžaduje väčšiu intelektuálnu námahu. Zatiaľ čo zjavný vandalizmus je často prvoplánovou akciou, podvratný vandalizmus si spravidla vyžaduje znalosť reálií Wikipédie.

Zjavný vandalizmus[upraviť | upraviť kód]

 • (1) Odstránenie obsahu, a to celého textu stránky alebo jej značnej časti, alebo iného multimediálneho obsahu (napr. obrázku), ak takéto konanie nemá oporu v pravidlách alebo odporúčaniach Wikipédie[pozn 1],
 • (2) Vloženie vulgarizmu alebo invektívy do textu stránky.[pozn 2]
 • (3) Vloženie nezmyselného alebo satirického obsahu.[pozn 3] Môže ísť o nezmyselný experiment ako pridanie nezmyselného zhluku písmen do článku, o „detský vandalizmus“ v podobe pridania nejakého „výkriku do tmy“ (napr. vety „Mám rád svojho psíka“ do článku o psovi domácom) alebo o „hlúpy vandalizmus“ (pridávanie zjavných hlúpostí, napr. „Milan Rastislav Štefánik bol slovenský hokejista.“) či snahu o kanadský žartík.
 • (4) Presmerovanie alebo presunutie stránky, ak takéto konanie nemá oporu v pravidlách, odporúčaniach alebo zvyklostiach Wikipédie.
 • (5) Spamovanie pridaním externého odkazu na nesúvisiacu webovú stránku alebo pridanie externého odkazu na webové sídlo so zjavným reklamným a propagačným zámerom (napr. redaktor pridá do článku autoservis externý odkaz na webové sídlo svojho autoservisu).
 • (6) Zneužitie šablón, a to:
  • (6.1) neodôvodneným vložením šablóny na stránku (napr. vloženie šablóny {{Významnosť}} do článku, ktorý zjavne spĺňa podmienky encyklopedickej významnosti),
  • (6.2) neodôvodneným odstránením šablóny zo stránky (napr. odstránenie šablóny {{Významnosť}} bez toho, aby dotyčný redaktor vykonal úpravu poukazujúcu na encyklopedickú významnosť článku),
  • (6.3) hromadným vkladaním šablón do (dlhodobo neupravených) článkov bez predchádzajúceho otvorenia témy v Kaviarni. Hoci môže ísť o opodstatnené vloženie šablóny (často ide o šablóny {{Bez zdroja}}{{Transwiki}}), hromadné pridávanie týchto šablón do článkov bez akejkoľvek diskusie komunita vníma kontroverzne.[pozn 4]
 • (7) Zneužívanie zhrnutia úprav, a to najmä uvádzaním vulgarizmov, invektív, osobných útokov a pod. Zhrnutie úprav slúži na stručný popis zmien vykonaných v článku, nie na výmenu názorov (na tú slúži diskusné stránky).
 • (8) Narušenie wikikódu. Ide o špecifický útok, pri ktorom je narušená integrita samotného kódu, v dôsledku čoho je napr. znefunkčnená šablóna.

Podvratný vandalizmus[upraviť | upraviť kód]

 • (10) Zneužitie systému zámerným pokusom o obchádzanie pravidiel, odporúčaní a procedúr Wikipédie. Napr. označenie úpravy obsahujúcej vandalizmus ako drobnej úpravy, vykonanie série úprav za sebou v snahe zakryť úpravu obsahujúcu vandalizmus či znemožniť jej revert, umiestnenie šablóny {{Pracuje sa}} na stránku v snahe zamedziť vymazaniu článku, ktorý spĺňa kritériá na rýchle zmazanie.
 • (11) Spáchanie „skrytého vandalizmu“ zneužitím zátvoriek na komentár <!-- -->, zobrazujúcich sa len v okne na úpravy, na vkladanie vandalizmu (napr. vulgarizmov, invektív).
 • (12) Vloženie hoaxu do článku s cieľom narušiť vierohodnosť, objektívnosť alebo pravdivosť článku. Osobitným príkladom je takéto narúšanie biografických článkov žijúcich osobností (napr. pridávanie nepodložených informácií o trestnom stíhaní, súkromnom živote, politickom svetonázore atď.).

Poznámky[upraviť | upraviť kód]

 1. Opodstatnené prípady sú:
  • odstránenie obsahu stránky (tzv. blanking) ako implicitná žiadosť o zmazanie na žiadosť autora; autor môže v dobrej viere požiadať o zmazanie obsahu ktorý pridal, a ktorý podstatným spôsobom neupravovali alebo k nemu podstatne neprispievali iní redaktori,
  • odstránenie vandalizmu,
  • odstránenie textu porušujúceho autorské práva,
  • odstránenie textu, ktorý nie je podložený žiadnym zdrojom alebo nie je podložený spoľahlivým zdrojom,
  • odstránenie textu v záujme ochrany osobných údajov.
 2. Výnimkami sú prípady, ak:
  • je vloženie vulgarizmu opodstatnené z hľadiska predmetu stránky (napr. článok o vulgarizme),
  • je vulgarizmus alebo invektíva vložená v rámci citátu.
  Tieto výnimky treba uplatňovať zdržanlivo. Hoci Wikipédia nie je cenzurovaná pre ochranu mladistvých, zároveň platí, že slová, ktoré by typický čitateľ Wikipédie považoval za obscénne, vulgárne alebo inak urážlivé, je vhodné používať vtedy a len vtedy, keď by ich vynechanie ubralo článku na presnosti alebo výpovednej hodnote článku (pozri odporúčanie Neprístojný obsah).
 3. Výnimkami sú prípady, ak:
  • je nezmyselný alebo satirický text vložený v rámci citátu (napr. citát z literárneho diela),
  • je satirický text vložený na stránku mimo hlavného menného priestoru zaradenú do kategórie tzv. wikihumoru.
 4. Nespadajú tu novozaložené články alebo nedávno upravené články, tzn. nevzťahuje sa to na štandardnú patrolársku činnosť.