Redaktor:Lišiak/Úvahy a iné poznámky k Wikipédii

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pravidlo o minimálnych kritériách na článok[upraviť | upraviť kód]

1 Úvodné ustanovenia
1.1 Článkom sa na účely tohto pravidla rozumie každá stránka v hlavnom mennom priestore Wikipédie okrem hlavnej stránky, rozlišovacích stránok, zoznamov a časových osí.
1.2 Predmetom článku sa rozumie objekt (osobnosť, udalosť, dielo, spoločnosť, inštitúcia,, hudobná skupina, umelecké zoskupenie atď.), ktorému sa článok ucelene venuje. Napr. predmetom článku popart je konkrétny umelecký smer, ktorý je presne (tematicky, chronologicky, geograficky atď.) vymedzený v úvodnej definície článku.
2 Kritérium významnosti článku
2.1 Každý článok musí spĺňať kritériá významnosti.
2.2 Predpokladá sa, že článok spĺňa kritériá významnosti pokiaľ je predmet článku predmetom aspoň dvoch spoľahlivých sekundárnych alebo terciárnych zdrojov, ktoré sú navzájom na sebe nezávislé a zároveň sú nezávislé na predmete článku, pričom platí, že predmet článku musí byť v texte predmetných zdrojov spomenutý v dostatočnej miere, tzn. nesmie byť spomenutý len okrajovo (napr. ako súčasť zoznamu). Splnenie tejto podmienky ale nemusí znamenať splnenie kritérií významnosti. Tie sú podrobne definované v odporúčaní o významnosti (pozri Wikipedická významnosť) a v s ním súvisiacich odporúčaniach, v závislosti od konkrétneho druhu predmetov článku (napr. články o osobnostiach).
3 Jazykové kritérium
3.1 Každý článok musí byť napísaný v slovenskom spisovnom jazyku.
3.2 Každý článok nesmie obsahovať gramatické chyby.
3.3 Nespisovné a inojazyčné výrazy možno používať len v nevyhnutnej miere, pokiaľ sú v súlade s encyklopedickým štýlom, sú doložené odkazmi na spoľahlivé zdroje a pokiaľ zároveň slúžia na obohatenie informačnej hodnoty článku.
3.4 Citáty musia byť uvedené v slovenskom alebo v českom jazyku (pokiaľ je český jazyk pôvodným jazykom citovaného diela, príp. pokiaľ ide o český preklad napr. antického latinského diela), pričom inojazyčné pôvodné znenie citátu možno vhodne uviesť v poznámke alebo citačnej šablóne. Na citáty sa nevzťahujú ustanovenia bodu 3.2, nakoľko citáty zachycujú text v takej podobe, v akej je uvedený v citovanom diele (príp. s drobnými redakčnými úpravami na zlepšenie čitateľnosti textu, ale bez zmeny významu textu; odporúča sa ale vložiť poznámku do zátvorky, použiť výraz sic ap.).
4 Obsahové kritérium
4.1 Každý článok musí obsahovať úvodnú definíciu v rozsahu najmenej jednej vety a rozširujúci opis v rozsahu aspoň dvoch viet.
4.2 Úvodná definícia a rozširujúci opis musia spĺňať všetky z nasledovných podmienok:
a) musia odrážať aktuálny stav poznania v danom vednom odbore resp. v danej oblasti ľudskej činnosti,
b) musia byť založené aspoň na dvoch spoľahlivých zdrojoch,
c) musia byť obsahovo a terminologicky správne.
4.3 V rámci bodu 4.1 sa prihliada na obsahovú stránku textu, tzn. nemožno napr. súvetie nahradiť viacerými jednoduchými vetami len kvôli tomu, aby rozširujúci opis obsahoval požadovaný počet viet. Tiež nemožno rozdeliť definíciu do viacerých viet a časť týchto viet vydávať za rozširujúci opis ani podobne manipulovať s definíciou kvôli formalistickému splneniu podmienky tohto pravidla.
4.4 Odkazy na spoľahlivé zdroje podľa bodu 4.2 písm. b) musia byť vložené vo forme tzv. riadkových referencií.
5 Technické kritérium (kritérium formátovania článku)
5.1 Každý článok musí obsahovať odkazy (wikilinky) na iné články (príp. na zoznamy alebo časové osy). Odkazy môžu smerovať na zatiaľ neexistujúce články („červené wikilinky“), avšak autor články musí prihliadať na to, či takýto neexistujúci článok spĺňa kritériá významnosti.
5.2 Každý článok musí byť zaradený do aspoň jednej kategórie. Pokiaľ autor zaradí článok do neexistujúcej kategórie (ktorá je zároveň jedinou kategóriou článku), mal by dohliadnuť na to, aby príslušná kategória bola vytvorená.
6 Osobitné ustanovenia k prekladom z inojazyčných Wikipédií
6.1 Článok, ktorý je prekladom z inojazyčnej Wikipédie musí obsahovať šablónu {{Preklad}} s číslom revízie článku na inojazyčnej Wikipédii, z ktorej bol učinený preklad.
6.2 Preklad článku z inojazyčnej Wikipédie, ktorý neobsahuje odkazy na spoľahlivé zdroje v zmysle bodu 4.2 písm. b) sa pokladá za článok, ktorý nespĺňa obsahové kritérium podľa bodu 4.2.
7 Uplatňovanie pravidla
7.1 Pokiaľ článok nespĺňa niektoré z kritérií uvedených v tomto pravidle, redaktor je oprávnený článok označiť šablónou {{Urgentne upraviť}} a na nedostatky upovedomiť autora článku. Je neprípustné odstrániť šablónu {{Urgentne upraviť}} z takéhoto článku bez toho, aby došlo k jeho náprave.
7.2 Pokiaľ článok nespĺňa ustanovenie bodu 3.1, správca pristúpi k jeho vymazaniu podľa kritéria na rýchle zmazanie č. O2. Redaktor bez práv správcu je v takomto prípade oprávnený článok označiť šablónou {{Zmazať lebo}} s uvedením príslušného kritéria na rýchle zmazanie.
7.3 Pokiaľ článok nespĺňa kritérium 3.2, správca na základe množstva gramatických chýb posúdi, či je článok súci na vymazanie podľa kritéria na rýchle zmazanie č. O2 alebo na označenie šablónou {{Urgentne upraviť}}. Redaktor bez práv správcu je v takomto prípade oprávnený článok označiť šablónou {{Zmazať lebo}} s uvedením príslušného kritéria na rýchle zmazanie.

Pravidlo troch revertov[upraviť | upraviť kód]

1 Úvodné ustanovenia
1.1 Redaktorom sa na účely tohto pravidla rozumie každý, registrovaný aj neregistrovaný používateľ Wikipédie, ktorý vykoná úpravu v akomkoľvek mennom priestore Wikipédie.
1.2 Pokiaľ jedna osoba používa viac ako jeden redaktorský účet alebo prispieva z viac ako jednej adresy IP, úpravy zo všetkých jej účtov alebo zo všetkých ňou používaných adries IP sa na účely tohto pravidla pokladajú za úpravy jedného redaktora.
1.3 Revertom sa rozumie úprava stránky, ktoré vracia späť jej staršiu verziu. Revert môže byť vykonaný:
a) prostredníctvom odkazu „vrátiť“ v histórii revízií stránky alebo v zobrazení rozdielov medzi revíziami stránky (pozri Rozdiel medzi revíziami), čím sa automaticky vrátia úpravy na staršiu verziu stránky,
b) manuálnou úpravou stránky (prostredníctvom funkcie „upraviť“ alebo „upraviť zdroj“) do takej podoby, ktorá korešponduje s obsahom staršej verzie stránky. Ak redaktor vykoná takúto úpravu stránky a v rámci nej zároveň vykoná ďalšie, veľmi drobné zmeny na stránke, ponecháva sa na posúdenie správcu, či bude takúto úpravu ako celok pokladať za revert.
2
2.1 Žiaden redaktor nemôže vykonať viac než tri reverty na jednej stránke v akomkoľvek mennom priestore Wikipédie v priebehu 24 hodín.
2.2 Každý redaktor, ktorý poruší ustanovenie ods. 1 bude zablokovaný na dobu 24 hodín.
2.3 Ustanovenia ods. 1 sa nevzťahuje na revert vlastného príspevku alebo na revert zrejmého vandalizmu.
2.4 V prípade, pokiaľ redaktor zablokovaný podľa ods. 2 uzná svoju chybu, ospravedlní sa a prisľúbi, že v porušovaní tohto pravidla nebude pokračovať, správca ho môže odblokovať aj pred uplynutím doby 24 hodín. Pokiaľ takto odblokovaný redaktor opätovne poruší toto pravidlo, správca ho zablokuje na dobu 48 hodín.

Komentár[upraviť | upraviť kód]

Komentár nie je súčasťou textu pravidla a má charakter odporúčania. Slúži na oboznámenie redaktorov s účelom pravidla a spôsobmi jeho uplatnenia v praxi.

Vedenie sporov o obsah stránky revertovaním je nekonštruktívne a obyčajne bezvýsledné. Revertovacie vojny obťažujú nezúčastnených redaktorov Wikipédie zobrazovaním zmien na stránke Posledné úpravy a v sledovaných stránkach. Časté reverty sťažujú prácu používateľom, ktorí sa snažia stránku vylepšiť.

Pravidlo je nutné chápať ako zákaz viac než troch revertov, nie ako povolenie troch revertov. Cieľom pravidla je zabrániť revertovacej vojne, ktorá môže byť kontraproduktívna aj pri nižšej intenzite než tri reverty za 24 hodín. Pravidlo bolo koncipované na zabránenie vzniku revertovacej vojny v hlavnom mennom priestore Wikipédie, ale možno ho uplatniť aj pri úpravách v iných menných priestoroch Wikipédie.

Už pri náznaku vzniku revertovacej vojny sa odporúča upozorniť dotyčných redaktorov na existenciu tohto pravidla, vzhľadom na to, že niektorí redaktori ho nemusia poznať.

Pri zapojení viac než dvoch redaktorov do revertovania stránky je pravdepodobne vhodné, aby správca stránku dočasne zamkol (resp. aby redaktor požiadal správcu o dočasné zamknutie stránky) a vyzval príslušné strany na riešenie sporu v diskusii k stránke.

Redaktorovi, ktorý bol zablokovaný za porušenie pravidla sa odporúča kontaktovať správcu (v diskusii k redaktorskej stránke správcu alebo iným vhodným spôsobom), uznať svoju chybu, ospravedlniť sa a prisľúbiť, že v porušovaní tohto pravidla nebude pokračovať. Pokiaľ zablokovaný redaktor zistí, že pravidlo neporušil, zdvorilo na túto skutočnosť upozorní správcu a požiada o svoje odblokovanie. V prípade potreby sa môže redaktor obrátiť na správcovskú komunitu na Nástenke správcov.