Schválený hospodársky subjekt

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Schválený hospodársky subjekt (angl. Authorized Economic Operator, skr. AEO) je definovaný ako bezpečná súčasť dodávateľského reťazca, ktorý sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy. Na priznanie štatútu SHS musia byť splnené určité kritériá viažuce sa k colným operáciám vykonávaným v rámci Európskej únie (EU).

Kritériá sú priamo definované tzv. bezpečnostných novelách colného kódexu a vykonávacieho nariadenia k colnému kódexu Európskej únie a vychádzajú zo štandardov programu SAFE Svetovej colnej organizácie.

Kto sa môže uchádzať o štatút schváleného hospodárskeho subjektu[upraviť | upraviť zdroj]

Schválenými hospodárskymi subjektmi môžu byť výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia, špeditéri, colní deklaranti, dopravcovia, zasielatelia, sprostredkovatelia, prístavy, letiská, terminály v prístavoch, na letiskách, terminály kombinovanej dopravy, operátori medzinárodnej dopravy, operátori kombinovanej dopravy, prevádzkovatelia colných skladov, prevádzkovatelia expresných zásielkových služieb, distribútori a pod.

Za účelom bezpečnosti a ochrany medzinárodného dodávateľského reťazca sú zahrnuté do toho procesu všetky činnosti od spracovania tovaru určeného na vývoz, až po dodanie tovaru na iné colné územie mimo colného územia Európskej únie.

V prípade Európskej únie ide o tovar, vyprodukovaný mimo colného územia Európskej únie, ktorý sa na toto územie dováža alebo sa vyváža mimo colného územia Európskej únie.

Ak spoločnosť vykonáva činnosť zahrnutú v rámci dodávateľského reťazca, môže sa uchádzať o získanie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu, bez ohľadu na svoju veľkosť. V členských štátoch Európskej únie je obvyklé, že o získanie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu sa uchádzajú spoločnosti nadnárodných korporácii s materskými firmami v členských štátoch Európskej únie.

Tento trend sa prejavuje tiež na Slovensku. Záujem o získanie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu prejavujú veľké aj stredne veľké domáce spoločnosti, ktoré podnikajú bez účasti zahraničného kapitálu.

Dôvody prečo sa uchádzať o získanie štatútu SHS?[upraviť | upraviť zdroj]

Po získaní osvedčenia schváleného hospodárskeho subjektu je možné využívať výhody jednoduchšieho a rýchlejšieho prístupu k zjednodušeným postupom v colnom konaní, využívať výhody uľahčenia colných kontrol týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany pri vstupe tovaru na colné územie Európskej únie alebo, ak tovar opúšťa colné územie Európskej únie.

Dôvody pre získanie štatútu schválený hospodársky subjekt je viacero. Z komerčného hľadiska je najdôležitejším získanie imidžu spoľahlivého obchodného partnera voči colným správam členských krajín Európskej únie, ale najmä voči svojim tradičným i novým obchodným partnerom.

Držiteľ osvedčenia schválený hospodársky subjekt tým získal konkurenčnú výhodu, ktorá mu poskytne najmä v súvislosti s pripravovaným kompletným prijatím novej colnej legislatívy v rámci Európskej únie (tzv. Unijný colný kódex (ďalej len "UCC", ktorý je prepracovaným znením Modernizovaného colného kódexu, nové vykonávacie nariadenia k UCC). Držiteľom osvedčenia schválený hospodársky subjekt poskytne v rámci rekodifikácie colnej legislatívy oveľa lepšie uplatnenie v rámci konkurencie na trhu Európskej únie, ale tiež v tretích krajinách, s ktorými má Európska únia podpísané dohody o vzájomnom uznávaní osvedčení.

Projekt schválený hospodársky subjekt si najmä v ostatných členských štátoch Európskej únie získava čoraz väčšiu popularitu a počet subjektov v roku 2013 už presahuje v rámci Európskej únie viac ako 15 tisíc subjektov. Oproti stavu v roku 2009 (k 10. februáru 2009) to bolo celkove len 605 subjektov, ktoré v rámci Európskej únie získali štatút schváleného hospodárskeho subjektu.

Typy osvedčení, podmienky a výhody pre schválený hospodársky subjekt[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Zjednodušené colné postupy (TYP C) - vhodný najmä pre subjekty, ktoré vo svojej praxi využívajú najmä zjednodušené colné postupy podľa colných predpisov. Ide v prevažnej miere o logistických operátorov, ktorí poskytujú colno deklaračné služby.
 2. Bezpečnosť a ochrana (TYP S) - je vhodný najmä pre subjekty, ktoré žiadajú o využívanie uľahčenia colných kontrol týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany pri vstupe tovaru na colné územie Európskej únie alebo, ak tovar opúšťa colné územie Európskej únie.
 3. Zjednodušené postupy/bezpečnosť a ochrana (TYP F), tzv. kombinovaný - kombinované osvedčenie je určené subjektom, ktoré chcú využívať výhody vyplývajúce z oboch už vyššie spomenutých.

Pri všetkých troch typoch je potrebné splniť stanovené kritériá a podmienky pre udelenie osvedčenia.

Podmienky a kritériá na udelenie osvedčenia schválený hospodársky subjekt:

 • žiadateľ nemusí byť zriadený na colnom území Spoločenstva (okrem vzájomného uznávania osvedčení SHS, pri leteckých a plavebných spoločnostiach, ak majú regionálny úrad na území ES a využíva zjednodušené postupy).
 • v priebehu posledných troch rokov pred podaním žiadosti sa nedopustil závažného porušenia alebo opakovaného porušenia colných predpisov žiadna z týchto osôb: žiadateľ; vedenie spoločnosti, právny zástupca pre colné veci; osoba, ktorá zodpovedá za colné veci.
 • žiadateľ uplatňuje uspokojivý systém vedenia obchodných záznamov (účtovnícky systém, prístup colných orgánov k colným a dopravným záznamom, logistický systém s rozlíšením tovaru ES/NON ES, vhodné usporiadanie podniku a vykonávanie vnútornej kontroly, postupy pri vybavovaní licencií a povolení,
 • archivovanie záznamov a informácií, ochrana proti strate informácií, informovať colné orgány o odhalených problémoch pri dodržiavaní predpisov, opatrenia k bezpečnosti IT systémov).
 • žiadateľ preukáže finančnú solventnosť za uplynulé tri roky.
 • žiadateľ dodržiava a uplatňuje opatrenia bezpečnosti a ochrany svojich objektov a priestorov.
 • (ochrana proti neoprávnenému vniknutiu, kontrola vstupu, zaobchádzanie s tovarom, odlíšenie tovaru podliehajúceho zákazom a obmedzeniam, identifikácia obchodných partnerov, bezpečnostné previerky zamestnancov, vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti).

Výhody vyplývajúce pre držiteľa osvedčenia schválený hospodársky subjekt:

 1. jednoduchšie a rýchlejšie získanie zjednodušených colných postupov pri absolvovaní minimálnych formalít,
 2. ak držiteľ osvedčenia požiada o jedno alebo viac povolení na používanie zjednodušených postupov, colné orgány už neoverujú tie podmienky, ktoré už raz boli preskúmané pri udeľovaní osvedčenia.
 3. možnosť čiastočného/úplného upustenia od zabezpečenia colného dlhu (platí s účinnosťou od 1. júla 2009),
 4. zníženie miery kontrol u zásielok držiteľa osvedčenia, tzn. primeranú mieru kontrol a prednostné prerokovanie v rámci colného konania,
 5. pri preskúmaní zásielky, na ktorú sa vzťahuje predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo výstupe alebo colné vyhlásenie podané držiteľom osvedčenia, vykonajú colné orgány potrebné kontroly prednostne,
 6. v porovnaní s inými hospodárskymi subjektmi podlieha držiteľ osvedčenia menšiemu množstvu fyzických kontrol a kontrol dokladov.
 7. dôveryhodnosť pri colnom konaní,
 8. program kontroly na mieru,
 9. na základe žiadosti držiteľa osvedčenia, a po dohode s príslušným colným orgánom, kontroly možno vykonať na inom mieste, ako je miesto zúčastneného colného úradu,
 10. menej údajov deklarovaných pred dovozom / vývozom, čo zníži náročnosť plnenia formalít v rámci colného konania,
 11. uznávanie osvedčenia vo všetkých členských krajinách EÚ, čo urýchli prepravu tovaru a manipuláciu s ním,
 12. známka kvality pre obchodných partnerov v Európskej únií aj mimo Európskej únie,
 13. dôkladná revízia a nastavenie logistického a bezpečnostného systému žiadateľa,

Výhody sú podmienené tým, že príslušný držiteľ osvedčenia poskytne colným orgánom potrebné čísla osvedčenia na účely jeho identifikácie.