Slovenská národná knižnica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Slovenská národná knižnica
SNK logo vodorovne.jpg

Logo SNK
Základné informácie
Typ depozitná a konzervačná knižnica
Právna forma štátna rozpočtová organizácia
IČO 36138517
Založenie 2000
Zriaďovateľ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sídlo Martin
Riaditeľ Ing. Katarína Krištofová, PhD.
Knižničný fond
Knihy 4 900 000
Špeciálne dokumenty 1 700 000
Štatistika
Kontaktné údaje
Adresa Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin
Telefón +421 43 2451 131
E-mail snk@snk.sk
Web www.snk.sk
Logo Slovenskej národnej knižnice na jej budove

Slovenská národná knižnica (SNK) je moderná vedecká, kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá slúži všetkým občanom Slovenska a používateľom zo zahraničia. Slovenská národná knižnica je konzervačnou knižnicou a depozitnou knižnicou Slovenskej republiky, prednostne zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné slovacikálne dokumenty. Fondy a zbierky Slovenskej národnej knižnice obsahujú 4,9 milióna knižničných jednotiek, 1,7 milióna archívnych dokumentov a tisíce muzeálnych jednotiek. 

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice
Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany
Historická knižnica rodu Apponyi, Oponice

Slovenská národná knižnica koordinuje rozvoj Knižničného systému Slovenskej republiky a zabezpečuje modernizáciu poskytovaných knižničných a informačných služieb. SNK priamo spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami. SNK bola v rokoch 2012 - 2015 riešiteľom národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA), ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Projekt bol zameraný na masovú digitalizáciu knižničných a archívnych fondov, ochranu písomného kultúrneho dedičstva (papiera) pred nevyhnutnou degradáciou.

Sídlo SNK[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská národná knižnica sídli v Martine.

Adresa: Slovenská národná knižnica, Námestie J.C. Hronského 1, 036 01 Martin.

Budova, v ktorej SNK sídli bola postavená ako tretia budova Matice slovenskej v časti Hostihora.

GPS súradnice: 49°04′08″S 18°55′59″V / 49,068974°S 18,932982°V / 49.068974; 18.932982

Poslanie SNK[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská národná knižnica je v zmysle zákona NRSR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v platnom znení a svojej zriaďovacej listiny z roku 2000 (do roku 2000 bola SNK súčasťou Matice slovenskej) v znení neskorších zmien a doplnkov národnou knižnicou Slovenskej republiky a vrcholnou štátnou kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárnomúzejnej, literárnoarchívnej a biografickej činnosti. Zriaďovateľom Slovenskej národnej knižnice je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Základným poslaním SNK je prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, budovať, ochraňovať a sprístupňovať knižničné fondy, archívne fondy a múzejné zbierkové predmety so vzťahom k dokumentácii vývoja slovenskej literatúry, knižnej kultúry a umenia, ako aj budovať databázy z týchto oblastí, a tým uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby ľudí a napomáhať ich celoživotnému vzdelávaniu.

Slovenská národná knižnica:

 • je konzervačnou knižnicou a depozitnou knižnicou Slovenskej republiky,
 • prednostne zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné slovacikálne dokumenty,
 • je národnou bibliografickou agentúrou, ktorá zabezpečuje koordináciu národného bibliografického systému, odborné spracúvanie a sprístupňovanie slovenskej národnej bibliografie,
 • je národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie dokumentov a medzinárodnú identifikáciu dokumentov (ISBN a ISMN),
 • je národným ústredím medziknižničnej výpožičnej služby a pracoviskom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,
 • je metodickým, poradenským, koordinačným, vzdelávacím a štatistickým pracoviskom knižničného systému,
 • je vedeckovýskumným a štandardizačným pracoviskom knižničného systému,
 • spravuje súborný katalóg monografií knižníc a koordinuje tvorbu súborných katalógov knižníc,
  • uzatvára s príslušnou organizáciou kolektívnej správy hromadnú licenčnú zmluvu na rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným v knižničnom systéme Slovenskej republiky,
  • uhrádza odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním,
 • je pracoviskom na literárnoarchívnu, literárnomúzejnú a biografickú dokumentáciu, výskum, ochranu a podporu slovenskej kultúry a literatúry,
 • spravuje a ochraňuje historický knižničný dokument a historický knižničný fond,
  • vyjadruje sa k návrhu na vyhlásenie a zrušenie historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu a určuje jeho hodnotu,
  • vedie Ústrednú evidenciu historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov,
  • vyjadruje sa k žiadosti o udelenie súhlasu na trvalý vývoz dokumentu / súboru dokumentov, ktorý by pre svoju mimoriadnu hodnotu bolo možné navrhnúť na vyhlásenie za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond,
 • je národným pracoviskom pre oblasť reštaurovania, konzervovania, ochranného kopírovania a digitalizácie knižničných dokumentov.

Služby SNK[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská národná knižnica poskytuje knižnično-informačné služby širokej verejnosti vo svojej sídelnej budove, v budove Literárneho múzea SNK, Slovanského múzea A. S. Puškina v Brodzanoch, ale aj online (napr. služba Spýtajte sa knižnice , Digitálna knižnica SNK).

V sídelnej budove v Martine sa poskytujú najmä tieto služby:

 • výpožičné (absenčné aj prezenčné)
 • medziknižničné a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby
 • rešeršné a referenčné služby
 • služby študovní (Univerzálna študovňa, multimediálna študovňa, mikrofilmová študovňa, študovňa Literárneho archívu SNK, študovňa Národného biografického ústavu)
 • prístup k elektronickým informačným zdrojom
 • služby PATLIB - strediska patentových informácií
 • Wi-Fi pripojenie.

Pracoviská SNK - múzeá[upraviť | upraviť zdroj]

 • Literárne múzeum (LM SNK) sídliace v 1. historickej budove Matice slovenskej, zhromažďuje pamiatky týkajúce sa slovenskej literatúry a verejnosti vo svojich historických priestoroch prezentuje jej vývoj od 9. storočia až po začiatok 20. storočia. LM SNK sa podieľa na správe a prezentácii Národného cintorína ako galérie pomníkov významných dejateľov.
 • Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch - in sitú v historickom kaštieli, v ktorom bývali aj príbuzní Alexandra Sergejeviča Puškina, jedného z najväčších ruských básnikov, dokumentuje literárne vzťahy slovenskej a slovanských literatúr. Zbierka sa člení do troch častí:
  Literatúra od veľkomoravského obdobia po realizmus
  Rodinné salóny Friesenhofovcov a Oldenburgovcov
  Život a dielo A. S. Puškina
 • Aponiovská knižnica (Bibliotheca Apponiana), umiestnená v kaštieli v Oponiciach, je historickou knižnicou rodu Apponyi. Je známa ako najkrajšia interiérová knižnica na Slovensku s 8 222 dokumentmi. V roku 2007 bola zapísaná do Ústrednej evidencie historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov SR pod číslom 267.

Čitatelia SNK[upraviť | upraviť zdroj]

Čitateľom SNK sa môže stať každý občan Slovenska, od veku 15 rokov. SNK je otvorená aj pre návštevníkov zo zahraničia. Čitateľský preukaz sa v tomto prípade vydáva na základe povolenia k pobytu na území SR, alebo pasu. Podmienky vydania čitateľského preukazu upravuje Knižničný poriadok SNK.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

HANAKOVIČ, Štefan. 2013. Dejiny Slovenskej národnej knižnice : historické predpoklady, podmienky jej vzniku a účinkovania do roku 1960 : úvahy a svedectvá. Martin : Slovenská národná knižnica, 2013. 331 s. ISBN 9788081490200.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]